31.1 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια αναμνηστικών αντικειμένων για...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια αναμνηστικών αντικειμένων για τις ανάγκες της Δημοτικής Πινακοθήκη της Δ/νσης Πολιτισμού & Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια αναμνηστικών αντικειμένων για τις ανάγκες της Δημοτικής Πινακοθήκη της Δ/νσης Πολιτισμού & Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και ισχύει),για την προμήθεια αναμνηστικών αντικειμένων για τις ανάγκες της Δημοτικής Πινακοθήκη της Δ/νσης Πολιτισμού & Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Η δαπάνη κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση του ετησίου προγράμματος πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Τμήματος Δημοτικής Πινακοθήκης με στόχο τη προβολή του εικαστικού καλλιτεχνικού έργου και την ενίσχυση των συνεργασιών με πολιτιστικούς φορείς.
Ο Προϋπολογισμός που αφορά την δαπάνη α)<<ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ>>της Δημοτικής Πινακοθήκης έτους 2022 Π.Υ.2.972,28 € (συμπερ.Φ.Π.Α.24%) θα βαρύνει το Κ.Α. 15/6471.01.01 σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.πρωτ.208486/26-07-2022 του εγγράφου της της Δημοτικής Πινακοθήκη της Δ/νσης Πολιτισμού & Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης. και β)<<ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Δ.Θ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ>>. της Δημοτικής Πινακοθήκης έτους 2022>>. Π.Υ.3.995,60 € (συμπερ.Φ.Π.Α.24%) θα βαρύνει το Κ.Α.00/6432.01.01
Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός–Τεχνικές Προδιαγραφές το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια αναμνηστικών αντικειμένων για τις ανάγκες της Δημοτικής Πινακοθήκη της Δ/νσης Πολιτισμού & Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης .
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).
Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 6.927,88 € συμπ.Φ.Π.Α.24% (καθαρό ποσό 5.587,00 € + 1.340,88 € Φ.Π.Α.24% = 6.927,88 €) και θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α: του Τμήματος Δημοτικής Πινακοθήκης της Δ/νσης Πολιτισμού & Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης ως κάτωθι τον παρακάτω πινάκων :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
1. KA 6432.01.01 «Δαπάνες Εκθέσεων Δ.Θ. στο εσωτερικό» – Υπηρεσία: 15
Της Διεύθυνσης Πολιτισμού & Τουρισμού

ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
1.   Ομπρέλα βροχής χρώματος γκρι ή μπλε με μπαστούνι

 

  • Αντιανεμική αυτόματη ομπρέλα με μεταλλικό ιστό και ξύλινη λαβή
  • Με   εκτύπωση έγχρωμης φωτογραφίας (πίνακας ζωγραφικής που θα υποδείξει η υπηρεσία),

σε δύο τρίγωνα  και εκτύπωση λογοτύπου σε ένα τρίτο τρίγωνο.

145 τμχ 22,00  3.190,00
    ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%                         ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

3.190,00

765,60
3.955,60

2. KA 6471.01.01 «Έξοδα πολιτιστικών Δραστηριοτήτων» – Υπηρεσία: 15
Της Διεύθυνσης Πολιτισμού & Τουρισμού

1. Τσάντα   Υφασμάτινη τσάντα αγοράς Jute με πιέτα 

  • Διάσταση: 42 X 33 X 19 cm
  • Με βαμβακερά χερούλια
  • Με εκτύπωση τετραχρωμίας (πίνακας ζωγραφικής που θα υποδείξει η υπηρεσία)στη μια όψη και εκτύπωση λογότυπου & στοιχείων Πινακοθήκης στην άλλη όψη
105 τμχ 7,40 777,00
2.   Πασμίνα  πολυεστερική (ζορζέτα)

  • Διαστάσεις:   120cm x 100cm
  • Με εκτύπωση μιας όψης έγχρωμης φωτογραφίας (πίνακας ζωγραφικής που θα υποδείξει η υπηρεσία), σε όλη την επιφάνεια του υφάσματος
90 τμχ 18,00  1.620,00
 

 

  ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%                         ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
2.397,00575,28

2.972,28

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν. 4782/202,καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ. πρώτ.125210/21-05-2021 της Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης
Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέχρι τις 12 Αυγούστου Μαϊου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Κτίριο Β΄ 1ος όροφος, Γραφείο 108Β) Βασιλέως Γεωργίου Α΄1 Τ.Κ.54636 Θεσσαλονίκη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Προμηθειών, αρμόδια υπάλληλος κ Θωμαή Παπαχρήστου τηλ. 2313317538

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ΄ελάχιστον στους διαχειριστές, β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ΄ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ).

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει από το Τμήμα Δημοτικής Πινακοθήκης της Δ/νσης Πολιτισμού & Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, αρμ. υπάλληλος κ. Ελένη Αναστασιάδου, Ταχ.Δ/νση: Βασ. Όλγας 182 & Θεμ.Σοφούλη, Τ.Κ.54646 Θεσσαλονίκης Τηλ:2313318537. e-mail: e.anastasiadou@thessaloniki.gr.

   Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
      ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ               ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ      ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους Ειδικούς Όρους, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Ενημέρωση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρ. 73, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ