25.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την Προμήθεια Αθλητικών Ειδών για...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την Προμήθεια Αθλητικών Ειδών για την διοργάνωση Αθλητικών Δραστηριοτήτων -Εκδηλώσεων της Δ΄ Κοινότητας της Δ/νσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Π.Δ. 3.000,00 € για το έτος 2022.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την Προμήθεια Αθλητικών Ειδών για την διοργάνωση Αθλητικών Δραστηριοτήτων -Εκδηλώσεων της Δ΄ Κοινότητας της Δ/νσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Π.Δ. 3.000,00 € για το έτος 2022.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα η Δ΄ Κοινότητα προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και ισχύει) για την προμήθεια αθλητικών ειδών για την διοργάνωση των παρακάτω εκδηλώσεων: Ποδηλατοδρομία, Τουρνουά (Ποδοσφαίρου, Μπάσκετ, Βόλεϊ ) και Μαθητικοί Κολυμβητικοί Αγώνες.
Η δαπάνη κρίνεται απαραίτητη για την προμήθεια αθλητικών ειδών, για την διοργάνωση των παρακάτω εκδηλώσεων: Ποδηλατοδρομία, Τουρνουά,(ποδοσφαίρου, μπάσκετ ,βόλεϊ) και Μαθητικοί Κολυμβητικοί αγώνες
Η απουσία οργανωμένων εκδηλώσεων σε ότι αφορά την Εκπαιδευτική Κοινότητα και η ανάγκη άθλησης και συμμετοχή των μαθητών σε τέτοιες εκδηλώσεις έκρινε ως απαραίτητη τη διοργάνωση τους.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός-Τεχνική Περιγραφή για την προμήθεια αθλητικών ειδών, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης. Π.Δ. 3.000,00 € με Φ.Π.Α.24% για το έτος 2022.
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).
Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 2.962,36 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (καθαρό 2.389,00 €+ Φ.Π.Α.24% 573,36 € = 2.962,36 € ).και θα βαρύνει τον Κ.Α. 6472.01.73 <<Έξοδα Αθλητικών Δραστηριοτήτων- Εκδηλώσεων Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας.>> ως κάτωθι τον παρακάτω πίνακα :

Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων- εκδηλώσεων Δ΄ Δημ. Κοινότητας”

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚ

ΤΙΜΗ

 

ΤΜΧ.

ΣΥΝΟΛ. ΠΟΣΟ
1 Κύπελλα ασήμι ή χρυσό με διαφορετικές διακοσμήσεις και βάσεις μαρμάρινες (με χαραγμένο μεταλλικό ταμπελάκι), ύψος 30cm και διάμετρο κούπας 15cm  

11,00

 

 

10

 

 

110,00

2 Μετάλλια χρυσά, αργυρά, χάλκινα διαμέτρου 42mm και πάχους 3mm από ορείχαλκο διαμαντόκοφτο, με ανάγλυφη παράσταση 1,50 138 207,00
3 Ποδηλατικά κράνη με εσωτερική ρύθμιση  περιμέτρου του κεφαλιού, εξοπλισμένο με σκληρό εξωτερικό περίβλημα, μεγάλους αεραγωγούς για σωστό αερισμό, υποαλλεργική εσωτερική επένδυση με εύκολο άνοιγμα – κλείσιμο και σύστημα ρύθμισης για τέλεια εφαρμογή στο κεφάλι (ρυθμιστή μεγέθους στο πίσω μέρος) 28,00 15 420,00
4 Ποδηλατικά κράνη παιδικά 18,00 4 72,00
5 Ποδήλατα

Ποδήλατο με 21 ταχύτητες, 26 ιντσών

– Σκελετός ποδηλάτου από ατσάλι υψηλής αντοχής, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε διάφορα χρώματα

– Μέγεθος σκελετού ποδηλάτου μεγάλο για παιδιά ηλικίας άνω των 12 χρονών

– Ρυθμιζόμενη όρθια θέση οδήγησης

– Ρυθμιζόμενο ύψος τιμονιού

-Φρένα εμπρός και πίσω και φωτιστικούς ανακλαστήρες σε ρόδες και σκελετό

 

 

 

195,00

 

 

 

4

 

 

 

780,00

6 Μπάλες:

α) Μπάσκετ λαστιχένιες εξωτερικού χώρου μέγεθος 7

β) Βόλεϊ συνθετικό δέρμα

γ)ποδοσφαίρου Adidas

 

 

 

 

6,00


10,00

12

 

 

 

 

20

20

40

 

 

120,00

200,00

480,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

2.389,00

Φ.Π.Α 24%  573,36 
      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  2.962,36 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά μέχρι τις 09 Αυγούστου ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών, 1ος όροφος, Γραφείο 108Β, Β. Γεωργίου Α’1, Τ.Κ. 54636, αρμόδια υπάλληλος κ Θωμαή Παπαχρήστου τηλ. 2313317538.
Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ.7αγ του Ν.4605/2019) Η υποχρέωση αφορά ιδίως:. α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές, β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας
Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, μπορείτε να λαμβάνετε από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δ΄ Κοινότητας της Διεύθυνσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Ταχ.Δ/ση: Κλεάνθους 57 Τ.Κ. 54453 αρμόδιος υπάλληλος Ε. Τολίκα Τηλ.2313 318517

                 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                        Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                    ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Ενημέρωση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρ. 73, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ