24.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για "Παραχώρηση χώρου διανομής προϊόντων της...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για “Παραχώρηση χώρου διανομής προϊόντων της επισιτιστικής βασικής υλικής συνδρομής του προγράμματος ΤΕΒΑ” της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και ισχύει),για τη Παραχώρηση χώρου διανομής προϊόντων της επισιτιστικής βασικής υλικής συνδρομής του προγράμματος ΤΕΒΑ>> της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στη Πράξη: <<Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και ειδών ΒΥΣ, Διοικητικές δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019>. Η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα <<Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής βοήθειας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους: (Τ.Ε.Β.Α.) >.
Ο Προϋπολογισμός που αφορά την δαπάνη <<Παραχώρηση χώρου διανομής προϊόντων της επισιτιστικής βασικής υλικής συνδρομής του προγράμματος ΤΕΒΑ>> της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Δήμου Θεσσαλονίκης Π.Υ. 29.760,00 € (συμπερ.Φ.Π.Α.24%) θα βαρύνει το Κ.Α. 60/6473.08. σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.πρωτ.157836/07-06-2022 εγγράφου της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας
Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός–Τεχνικές Προδιαγραφές το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς για την <<Παραχώρηση χώρου διανομής προϊόντων της επισιτιστικής βασικής υλικής συνδρομής του προγράμματος ΤΕΒΑ>> της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης .
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).
Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 29.760,00 € συμπ.Φ.Π.Α.24% (καθαρό ποσό 24.000,00 € + 5.760,00 € Φ.Π.Α.24% = 29.760,00 €) καιθα βαρύνει τον παρακάτω Κ.Α: της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης ως κάτωθι τον παρακάτω πίνακα:

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΠΑΝΗ €
Ανάθεση υπηρεσίας η οποία θα περιλαμβάνει τη διάθεση χώρου για διανομή προϊόντων της Επισιτιστικής βασικής υλικής Συνδρομής  έκτασης 1.000-1.500τ.μ. η οποία  θα πρέπει να εξασφαλίζει συνθήκες υγιεινής, καθαριότητας και  ασφάλειας, να είναι στεγανός, περίκλειστος, να υπάρχει χώρος αναμονής για τους πολίτες. Να υπάρχει είσοδος και έξοδος, ξεχωριστά. Να υπάρχει χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και χώρος φόρτωσης και εκφόρτωσης. Στο χώρο να υπάρχει παροχή ηλεκτρισμού και θέρμανσης παροχή γραφείων και καρεκλών,. Επίσης να παρέχονται 2 κλαρκ με τους οδηγούς και 2 παλετοφόρα με χειριστές

 

 

24.000,00€

 

24.000,00€

Δαπάνη 24.000,00€
Φ.Π.Α 24% 5.760,00€
Τελικό Σύνολο 29.760,00

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021,καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ. πρώτ.125210/21-05-2021 της Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέχρι τις 21 Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Κτίριο Β΄ 1ος όροφος, Γραφείο 108Β) Βασιλέως Γεωργίου Α΄1 Τ.Κ.54636 Θεσσαλονίκη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Προμηθειών, αρμόδια υπάλληλος κ Θωμαή Παπαχρήστου τηλ. 2313317538

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Η υποχρέωση αφορά ιδίως :α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ΄ελάχιστον στους διαχειριστές, β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ΄ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας ,γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ).
Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας αρμ. υπάλληλο κ. Κωνσταντίνος Βόγδανος: Ταχ.Δ/νση:  Μοναστηρίου 53-55 Τ.Κ.54627 Θεσσαλονίκης Τηλ:2313318944. e-mail:k.vogdanos@thessaloniki.gr και κ. Μαρία Τσακαλίδου Τηλ:2313318940 e-mail: m. tsakalidou@thessaloniki.gr>

    O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

 


                     

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και το Υπόδειγμα Προσφοράς, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Ενημέρωση για την Επεξργασία των Προσωπικών Δεδομένων, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρ. 73), πατήστε εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ