26.8 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την «Κάλυψη Δράσεων Αντιμετώπισης Δασικών...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την «Κάλυψη Δράσεων Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών & Πυροπροστασίας», συνολικής δαπάνης 31.620,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την «Κάλυψη Δράσεων Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών & Πυροπροστασίας» (Βοτάνισμα –Καθαρισμός Ξερών Χόρτων στο Άλσος των Λουτρών Θέρμης, σε τμήματα του περιαστικού Δάσους Σέϊχ-Σου και σε λοιπούς χώρους Ευθύνης του Δήμου Θεσσαλονίκης).

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και ισχύει) για την Κάλυψη Δράσεων Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών & Πυροπροστασίας» (Βοτάνισμα –Καθαρισμός Ξερών Χόρτων στο Άλσος των Λουτρών Θέρμης, σε τμήματα του περιαστικού Δάσους Σέϊχ-Σου και σε λοιπούς χώρους ευθύνης του Δήμου Θεσσαλονίκης).
Η δράση αυτή είναι μείζονος σημασίας για την πυροπροστασία του περιαστικού δάσους του Σέΐχ Σου, (όπως, το Άλσος Περραιβού μεταξύ των οδών Περραιβού και Αγγελοπούλου, το Άλσος μεταξύ των κοιμητηρίων Μαλακοπής και Χαρίσειου γηροκομείου, το Άλσος Σκουφά κ.τ.λ.) και λοιποί χώροι ευθύνης του Δήμου Θεσσαλονίκης. που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία ανάλογα με τις ανάγκες.
Η συγκεκριμένη εργασία αφορά την κοπή της ανεπιθύμητης και αυτοφυούς βλάστησης και των ξερών χόρτων, όπως και την απομάκρυνση των προϊόντων κοπής, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς. στο Άλσος των Λουτρών Θέρμης, σε τμήματα του περιαστικού δάσους Σέϊχ-Σού καθώς επίσης και σε άλλους χώρους ευθύνης του Δήμου Θεσσαλονίκης, για λόγους πυροπροστασίας
Στις εργασίες συμπεριλαμβάνεται και η αυθημερόν απομάκρυνση των προϊόντων κοπής από τους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου.
Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός -Τεχνική Περιγραφή οι Ειδικοί Όροι για την Κάλυψη Δράσεων Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών & Πυροπροστασίας» (Βοτάνισμα –Καθαρισμός Ξερών Χόρτων στο Άλσος των Λουτρών Θέρμης, σε τμήματα του περιαστικού Δάσους Σέϊχ-Σου και σε λοιπούς χώρους ευθύνης του Δήμου Θεσσαλονίκης). αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν. 4782/2021).
Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεση ανέρχεται στο ποσό των 31.620,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 24% (καθαρό 25.500,00 € +6.120,00 € Φ.Π.Α. 24% =31.620,00 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00/6493.02.01ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 119681/04-05-2022 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας ως κάτωθι:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (
)
ΣΥΝΟΛΟ ()
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ

CPV: 77312000-0

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

850 (ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ)

30,00 €

25.500,00 €

 
ΣΥΝΟΛΟ () 25.500,00 €
ΦΠΑ 24% () 6.120,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ () 31.620,00 €

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν. 4782/202, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ. πρώτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης
Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέχρι τις 23 Μαΐου ημέρα Δευτέρα 2022 και ώρα 14:00 στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών Ταχ Δ/νση: Βασ .Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636 1ος όροφος, κτίριο Β, γραφείο 108Β, αρμόδια υπάλληλος κ. Θ. Παπαχρήστου, τηλ: 2313317538 .
Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή Υπεύθυνη δήλωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ΄ελάχιστον στους διαχειριστές β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ΄ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
• Φορολογική ενημερότητα
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών διοικητικού Συμβουλίου (π.χ.ΓΕΜΗ).

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας αρμ. υπάλληλο κ. Η. Παπαευστρατίου Ταχ Δ/νση: Βας .Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636 Τηλ:2313318241 e-mail:i.papaefstratiou@thessaloniki.gr

          O ΔΗΜΑΡΧΟΣ                     Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ             ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Μελέτη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Ενημέρωση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρ.73), πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ