Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την ασφάλιση των έργων τέχνης της συλλογής της Δημοτικής Πινακοθήκης για είκοσι τέσσερις μήνες, π.δ. 18.000,00 € μη επιβαρυνόμενου με Φ.Π.Α.

13 Οκτωβρίου 2021 - 9:31

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την ασφάλιση των έργων τέχνης της συλλογής της Δημοτικής Πινακοθήκης για είκοσι τέσσερις μήνες, π.δ. 18.000,00 € μη επιβαρυνόμενου με Φ.Π.Α., ως κάτωθι:

Κ.Α.Ε. 15.005 / 6255.01.01

ΑΙΤΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ:

ΠΟΣΟ

Διετής ασφάλιση 2.671 έργων Τέχνης της συλλογής της Δημοτικής Πινακοθήκης συνολικής αξίας 5.338.146,00 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα :

1 ο Έτος

2ο Έτος

9000,00€

9000,00€

Σύνολο

18.000,00€

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά μέχρι την Τετάρτη 20/10/2021 και ώρα 14:00 στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης προμηθειών και Αποθηκών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Γεωργίου Α΄1, Τ.Κ. 546 36, 1ος όροφος, κτίριο Β, γραφείο 108Β, αρμόδια υπάλληλος Σ. Γιουβανέλλη, τηλ: 2313/317511, email: s.giouvanelli@thessaloniki.gr.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

    • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ.7αγ του Ν.4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

    • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)

    • Ασφαλιστική ενημερότητα .

    • Αντίγραφο κατασταστικού της εταιρείας & έγγραφο ταυτοποίοησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου π.χ. ΓΕΜΗ).

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, μπορείτε να λαμβάνετε από το Τμήμα Δημοτικής Πινακοθήκης της Δ/νσης Πολιτισμού & Τουρισμού Ταχ. Δ/νση: Βασ.΄Ολγας.182 & Θεμ.. Σοφούλη, Τ.Κ.54646 πληρ. Ε. Αναστασιάδου, τηλ. 2313/318537 email: e.anastasiadou@thessaloniki.gr.

       Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                     Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                                           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

      ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ                                                                    ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τις τεχνικές προδιαγραφές, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια κάδων αποκομιδής απορριμμάτων διαφόρων τύπων και διαστάσεων και απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης απορριμμάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων” π.δ. 1.391.900,00 € με το Φ.Π.Α. 24%

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση Yπηρεσίας Μαζικής Αποστολής Γραπτών Μηνυμάτων για τις ανάγκες Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 13.392,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Περισσότερα

Προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού (186.806,00€)

Περισσότερα
X