25.1 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την Επισκευή Ηλεκτρικών Συσκευών στο...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την Επισκευή Ηλεκτρικών Συσκευών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την Επισκευή Ηλεκτρικών Συσκευών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης <<Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης >>

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, που αφορά στην υπηρεσία Επισκευές Πλυντηρίων και Στεγνωτηρίων για την εύρυθμη λειτουργία των Δομών Αστέγων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης <<Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης >> με κωδικό ΟΠΣ 5001616 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα <<Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 >> ΕΣΠΑ.
Η ανάθεση για τις Δομές αστέγων πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης <<Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης >>. με κωδικό ΟΠΣ 5001616,στον Άξονα Προτεραιότητας <<Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας η δαπάνη εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 197201/25-10-2019 Απόφαση Δημάρχου έγκρισης δαπάνης και ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑΜ:19REQ005761724 2019-10-25) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ-ΓΙΑ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. συνολικού προϋπολογισμού 610.073,33 €.
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης υποχρεούταν να υλοποιήσει την πράξη και συγκεκριμένα το υποέργο Α/Α 1,σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης ΄Ενταξης και της υπ΄αρ. 5212/20-9-2016 (ΑΔΑ:759ΘΩΡ5-Α1Ο) απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα (ΑΥΙΜ) η οποία επαναδιατυπώθηκε στις 3/7/2018 μετά την υπ αριθμ. 814/18-6-2018 σχετική εγκριτική ΑΔΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Για την λειτουργία των παραπάνω δομών, πραγματοποιήθηκε προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών, όπως ηλεκτρικά πλυντήρια και ηλεκτρικά στεγνωτήρια.
Σε ορισμένα από αυτά παρουσιάστηκαν βλάβες (λόγω παλαιότητας ) οι οποίες μπορούν να επισκευαστούν και οι συσκευές να επαναλειτουργήσουν.
Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των (1.543,80 €) Χιλίων Πεντακοσίων Σαράντα Τριών Ευρώ και Ογδόντα Λεπτών συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.(καθαρό ποσό 1.245,00 € + Φ.Π.Α.24% 298,80 € = 1.543,80 €) ως κάτωθι:

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ σε €              ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ σε €
  Ηλεκτρικά Στεγνωτήρια          
1 Πλακέτα 34913000-0 Τεμ. 3 60,00 180,00
  Ηλεκτρικά Πλυντήρια          
2 Θερμομπλόκ 34913000-0 Τεμ. 6 25,00 150,00
3 Κλείστρα πόρτας 34913000-0 Τεμ. 6 17,00 102,00
4 Μοτέρ 34913000-0 Τεμ. 3 55,00 165,00
5 Πλακέτα 34913000-0 Τεμ. 3 60,00 180,00
6 Αντλίες 34913000-0 Τεμ. 6 27,00 162,00
7 Εργασία επισκευής 45311200-2 Ώρα 18 17,00 306,00
Σύνολο    1.245,00
Φ.Π.Α. 24% 298,80
Γενικό Σύνολο    1.543,80
 

Η παρακολούθηση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.441/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021.καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ. πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., στο Δημαρχιακό Μέγαρο Κτίριο Β΄ 1ος όροφος Γραφείο 108Β Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1 ΤΚ 54636 Θεσσαλονίκη, Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Προμηθειών, αρμόδια υπάλληλος Παπαχρήστου Θωμαή , τηλ. 2313317538.e-mail:t.papaxristou@thessaloniki.gr.
Επιπρόσθετα, ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου. ή Υπεύθυνη δήλωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ.7αγ Ν.4605/2019) Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές, β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφα ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ.ΓΕΜΗ).

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση Μοναστηρίου 53-55, Τ.Κ. 546 27 αρμόδιος υπάλληλος Γ. Χατζής τηλ. 2313-318914.e-mail:g.chatzis@thessaloniki.gr.και Κ.Βόγδανος τηλ:2313318944 e-mail:k.vogdanos@thessaloniki.gr .

           Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                     Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
      ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ                  ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Τεχνική Περιγραφή και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Ενημέρωση για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρ.73, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ