Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεσης, που αφορά στην «Προμήθεια απορροφητήρα με φίλτρα κατακράτησης σωματιδίων του μηχανήματος κοπής-χάραξης Laser και μονάδας απορρόφησης οσμών, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Οδοποιίας και Οδικής Σήμανσης, της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων» του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 1.984,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

29 Μάρτιος 2021 - 14:57

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεσης, που αφορά στην «Προμήθεια απορροφητήρα με φίλτρα κατακράτησης σωματιδίων του μηχανήματος κοπής-χάραξης Laser και μονάδας απορρόφησης οσμών, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Οδοποιίας και Οδικής Σήμανσης, της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων» του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 1.984,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση που αφορά στην προμήθεια απορροφητήρα με φίλτρα κατακράτησης σωματιδίων του μηχανήματος κοπής-χάραξης Laser και μονάδας απορρόφησης οσμών, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Οδοποιίας και Οδικής Σήμανσης της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων, σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 118 του Ν.4412/2016 (Α΄147), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, η οποία θα πρέπει να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα τιμή από την Υπηρεσία..

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ (1.984,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (Καθαρό ποσό: 1.600,00€ + 384,00 € Φ.Π.Α 24% = Συνολικό ποσό με ΦΠΑ 24% : 1.984,00€)) ως κάτωθι :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 05/08-02-2021 ΔΒΚ&Δ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α Είδος Ποσότητα Τιμή

Μονάδος

Δαπάνη (€)
1 Μονάδα απορρόφησης οσμών αερίων με φίλτρα κατακράτησης σωματιδίων του μηχανήματος κοπής – χάραξης Laser, με τα εξής τεχνικά  χαρακτηριστικά:

Περιγραφή:

Αριθμός φίλτρων : 4 Layers

Τάξη απορροφητικής ικανότητας: F7

Τύπος φίλτρου: Cartridge Filter

Ικανότητα κατακράτησης: 99.7%

Διαστάσεις: 450mm x 450mm x 1260 mm

Βάρος: 45 Kgr περίπου

Clapboard: Με Clapboard

Υλικό μέσου: Βαμβάκι

Τάξη φίλτρου: HEPA Filter

(High Efficiency Particulate Air/Absorber: φίλτρο Υψηλής Απόδοσης Απορρόφησης Σωματιδίων).

Voltage: 110V / 60Hz & 220V / 50Hz

Air Pressure: 3800 PA

1 τεμ. 1.600,00 1.600,00
                       Σύνολο (€)         1.600,00
               Φ.Π.Α. 24 % (€)            384,00
           Γενικό Σύνολο (€)         1.984,00

CPV: 42610000-05(εργαλειομηχανές που λειτουργούν με laser)

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας (τεχνική-οικονομική) μαζί με την Υπογεγραμμένη Επισυναπτόμενη Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι τις  02/04/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄1ος όροφος γρ.109Β, αρμόδια υπάλληλος Ελ. Λειβαδά, τηλ. 2313-31 7537.

Λόγω του ότι το ποσό είναι κάτω των 2.500,00€, δεν απαιτούνται δικαιολογητικά περί μη αποκλεισμού (ποινικό μητρώο, κλπ), σύμφωνα με το άρθρο 107, παρ. 9 & 15 του Ν. 4497/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Οδοποιίας και Οδικής Σήμανσης της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων, Πληροφ: Λ.Καραγιώργη, Τηλ: 2313 31 8338.

Για να κατεβάσετε τα αρχεία πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την: α)Τεχνική Υποστήριξη και β)Ετήσια Συντήρηση του συστήματος των ψηφιοποιημένων εφημερίδων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης που αποκτήθηκε από τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος έτους 2021 της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων

Περισσότερα

Προκήρυξη φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση παλαιών και κατεστραμμένων αντικειμένων της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης & Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας.

Περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αρ. 1/2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας αναφορικά με την ” Προμήθεια Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής των πράξεων «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και ειδών ΒΥΣ, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 και 2015-2016 », προϋπολογισμού δαπάνης 1.951.818,87€.

Περισσότερα
X