Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια και εγκατάσταση Τεντών για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης.για το έτος 2021.

26 Μάρτιος 2021 - 15:37

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια και εγκατάσταση Τεντών για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης.για το έτος 2021.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Τεντών για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών .Η δαπάνη κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες προστασίας από τα καιρικά φαινόμενα ,στα πλαίσια παροχής ενός ελκυστικού, φιλόξενου και ταυτόχρονα ασφαλούς περιβάλλοντος φιλοξενίας των παιδιών .

Η ανωτέρω προμήθεια θα ανατεθεί σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 118 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή για την συνολική Προμήθεια και Εγκατάσταση με την προϋπόθεση ότι η προσφερόμενη τιμή ανά είδος δεν θα υπερβαίνει αυτή του ενδεικτικού  προϋπολογισμού της Μελέτης.

Ο προϋπολογισμού δαπάνης  ανέρχεται στο ποσό των 24.589,20 €. (συμπ.Φ.Π.Α.24%) του Δήμου Θεσσαλονίκης ως κάτωθι των παρακάτω πινάκων .

                Εγκατάστασης τεντών για τις ανάγκες Παιδικών Σταθμών της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης,στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (ΕΣΠΑ)

α/α ΕΙΔΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ TEMAXIA ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 ΤΕΝΤΑ ΚΑΠΟΤΙΝΑ διαστάσεων 3,00 x 1,00 m2 1 760,00 760,00
2 ΤΕΝΤΑ ΚΑΠΟΤΙΝΑ διαστάσεων 3,50 x 1,00 m2 2 850,00 1.700,00
3 ΤΕΝΤΑ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ 2,20 x 2,50 m2 6 300,00 1.800,00
4 ΤΕΝΤΑ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ 2,50 x 2,50 m2 11 320,00 3.520,00
5 ΤΕΝΤΑ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ 2,60 x 2,50 m2 12 350,00 4.200,00
6 ΤΕΝΤΑ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ 3,00 x 2,50 m2 3 400,00 1.200,00
7 ΤΕΝΤΑ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ 4,00 x 2,50 m2 1 520,00 520,00
8 ΤΕΝΤΑ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ 5,00 x 2,50 m2 2 650,00 1.300,00
9 ΤΕΝΤΑ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ 5,10 x 2,50 m2 1 660,00 660,00
10 ΤΕΝΤΑ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ 5,50 x 2,50 m2 1 700,00 700,00
11 ΤΕΝΤΑ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ 6,35 x 2,50 m2 1 850,00 850,00
12 ΤΕΝΤΑ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ 8,55 x 2,50 m2 1 1.100,00 1.100,00
13 ΤΕΝΤΑ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ 4,10 x 2,75 m2 1 600,00 600,00
14 ΤΕΝΤΑ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ 5,50 x 2,75 m2 1 780,00 780,00
15 ΤΕΝΤΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ 1,40 x 2,40 m2 1 140,00 140,00
ΣΥΝΟΛΟ 19.830,00
Φ.Π.Α. 24% 4.759,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.589,20

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά μέχρι τις 31/03/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της  Δ/νσης  Οικονομικής και  Ταμειακής Διαχείρισης, 1ος όροφος, Γραφείο 109β, Βασ. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδια υπάλληλος κ Θωμαή Παπαχρήστου τηλ. 2313317538

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, μπορείτε να λαμβάνετε από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης  Δ/νσης  Παιδικών Σταθμών αρμ. υπάλληλος κ. Χ. Γρούγιου  Ταχ, Δ/νση: Ελευθερίας 24 Tριανδρία Τ.Κ. 55337 Θεσσαλονίκη Τηλ:2313317722 e-mail:c.grougiou@thessaloniki.gr και την κ. Α.Αϊβαλιώτη Τηλ:2313317717, e-mail:a.aivalioti@thessaloniki.gr

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή Υπεύθυνη δήλωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ.7αγ Ν.4605/2019).Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την αιτιολόγηση δαπάνης, τις τεχνικές προδιαγραφές και τον αναλυτικό προϋπολογισμό πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την: α)Τεχνική Υποστήριξη και β)Ετήσια Συντήρηση του συστήματος των ψηφιοποιημένων εφημερίδων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης που αποκτήθηκε από τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος έτους 2021 της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων

Περισσότερα

Προκήρυξη φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση παλαιών και κατεστραμμένων αντικειμένων της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης & Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας.

Περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αρ. 1/2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας αναφορικά με την ” Προμήθεια Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής των πράξεων «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και ειδών ΒΥΣ, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 και 2015-2016 », προϋπολογισμού δαπάνης 1.951.818,87€.

Περισσότερα
X