13 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην προμήθεια Εξοπλισμού Τεχνολογιών...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην προμήθεια Εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, για τις υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, έτους 2020, προϋπολογισμού δαπάνης 1.588,19 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην προμήθεια Εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του COVID – 19, για τις υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, έτους 2020.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση που αφορά στην προμήθεια Εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του COVID-19, για τις υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 (Α΄147), το άρθρο 5 παρ.6 της Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11-3-2020), του άρθρου 27 της Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (ΦΕΚ 64/τεύχος Α΄/14-3-2020), την Κατευθυντήρια Οδηγία 24 (ΑΔΑ: ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Η εν λόγω προμήθεια κρίνεται απαραίτητη διότι, όπως είναι γνωστό από την εμφάνιση του κορωνοϊού εξαιτίας των ειδικών συνθηκών που επικρατούν, κρίνεται απαραίτητη η εξ αποστάσεως εργασία και η πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων του Προσωπικού και των Στελεχών της Διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, ώστε να μην επέλθει διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (1.588,19 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Eνδεικτικός προϋπολογισμός

ΕΙΔΟΣ CPV ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΥΣ
Κάμερα Η/Υ 30237240-3 10 48,30 483,00
Σετ Ακουστικών με μικρόφωνο 32342100-3 10 16,10 161,00
Δρομολογητής Ασύρματης Πρόσβασης 32413100-2 3 145,10 435,30
USB Συσκευές σύνδεσης σε ασύρματο δίκτυο
30237135-4
10 20,15 201,50
*Σύμφωνα με το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών της υπ΄αριθμ. 17/2020 μελέτης
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.280,80€
ΦΠΑ 24%    307,39€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 24% 1.588,19€

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του (άρθρο 80 Ν. 4412/2016) ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019).
Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος εφαρμόζεται επιπροσθέτως, εκτός των Ατομικών Επιχειρήσεων και στις:

α) περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αφορά τους διαχειριστές, β) περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
Ασφαλιστική ενημερότητα
Aντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού
Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ/νσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και ΣΤΠΕ, Πληροφ: Α.Κορδονούρης Τηλ: 2313 31 7846.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας (τεχνική-οικονομική) μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά (παρ. λόγοι αποκλεισμού) και την Υπογεγραμμένη Επισυναπτόμενη Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι τις 16/12/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄1ος όροφος γρ.109Β, αρμόδια υπάλληλος Ελ. Λειβαδά, τηλ. 2313-31 7537.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

        O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                            Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
& ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΑΡΛΗΣ                       ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Μελέτη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρ. 73), πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Ενημέρωση για την Επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ