28.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια Ηχητικών Συστημάτων Προειδοποίησης...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια Ηχητικών Συστημάτων Προειδοποίησης ατόμων με προβλήματα όρασης για διαβάσεις πεζών, εγκατάστασης των στις προβλεπόμενες θέσεις σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας καθώς και τεχνικής υποστήριξης τόσο των νέων όσο και των ήδη υφισταμένων συστημάτων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μεριμνώντας για την ασφάλεια των πολιτών με προβλήματα όρασης και γενικότερα ατόμων με ειδικές ανάγκες, πρόκειται να εγκαταστήσει <<Ηχητικό Σύστημα Προειδοποίησης>> σε συγκεκριμένο αριθμό εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης, που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου.

Σκοπός της δαπάνης είναι η επέκταση (μετά από αίτημα της ΄Ενωσης Τυφλών Βορείου Ελλάδος) της χρήσης των σύγχρονων εγκεκριμένων (ΦΕΚ 1759/20-5-2019) συστημάτων προειδοποίησης για άτομα με προβλήματα όρασης, κινητικότητας, μεγάλης ηλικίας κ. λ. π.  σε τέσσερις επιπλέον οδικούς κόμβους, καθώς παρόμοια συστήματα έχουν τοποθετηθεί ήδη πιλοτικά σε τέσσερις κόμβους φωτεινής σηματοδότησης, που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου.    Είναι απαραίτητη η προμήθεια Ηχητικών Συστημάτων Προειδοποίησης με τα τεχνικά  χαρακτηριστικά και τις ποσότητες που περιγράφονται αναλυτικά στην υπ αριθμόν  13/01-06-2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων  συνολικής δαπάνης 21.278,40 €  (συμπ. ΦΠΑ 24%) ως κάτωθι:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Κ.Α.Ε. 20.0027/7135.06.01  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

(€)

ΣΥΝΟΛΟ

(€)

1 Προμήθεια Ηχητικής διάταξης προειδοποίησης για άτομα με προβλήματα  όρασης, κινητικά προβλήματα και πεζούς, όπως περιγράφεται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης.

Οι συσκευές καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας δυο (2) ετών.

Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται συμβόλαιο υποστήριξης για τρία (3) έτη για τα 24 νέα συστήματα (πέραν των 2 ετών της εγγύησης) και για πέντε (5) έτη για τα 12 ήδη τοποθετημένα.

τμχ 24 τεμάχια   (12 ζεύγη Ηχητικών Διατάξεων) 665,00 15.960,00
2 α) Τοποθέτηση & Προγραμματισμός Ηχητικής διάταξης προειδοποίησης για άτομα με προβλήματα  όρασης, κινητικά προβλήματα και πεζούς.

β) Εγγραφή Φωνητικού μηνύματος στην Ελληνική  & Αγγλική γλώσσα.

τμχ 24 τεμάχια   (12 ζεύγη Ηχητικών Διατάξεων) 50,00 1.200,00
  Σύνολο 17.160,00
Φ.Π.Α 24% 4.118,40
Γενικό Σύνολο 21.278,40

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά μέχρι τις  28 Σεπτεμβρίου  ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της  Δ/νσης  Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, 1ος όροφος, Γραφείο 109β,  Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδια υπάλληλος κ  Θωμαή  Παπαχρήστου  τηλ.  2313317538.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές, β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, μπορείτε να λαμβάνετε από το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης Υποστήριξης Συμβουλίου κ. Λ. Καραγιώργη  Ταχ. Διεύθυνση Γιάννη Χαλκίδη  20 ΤΚ. 542 49 Τηλ: 2313318338  Fax:2310-552 977  e-mail:l.karagiorgi@thessaloniki.gr.

 

  O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

 

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ  ΚΟΥΠΚΑΣ

 

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη Μελέτη, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ