27.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση Yπηρεσίας Μαζικής Αποστολής Γραπτών Μηνυμάτων για...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση Yπηρεσίας Μαζικής Αποστολής Γραπτών Μηνυμάτων για τις ανάγκες Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.160,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση Yπηρεσίας Μαζικής Αποστολής Γραπτών Μηνυμάτων για τις ανάγκες Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, δια της Υπηρεσίας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, υλοποιεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα <<Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρoυς (ΤΕΒΑ/FEAD)>>.

Έχει συγκροτηθεί κοινωνική σύμπραξη , για το ως άνω πρόγραμμα, με συντονιστή το Δήμο Θεσσαλονίκης στην οποία μετέχουν ως εταίροι άλλοι 9 φορείς. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ως επικεφαλής εταίρος είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του προγράμματος για τη διανομή των τροφίμων και τη διεξαγωγή των εκάστοτε προμηθειών ή εργασιών που θα χρειαστεί όλη η σύμπραξη
Οι δικαιούχοι Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής είναι αρκετές χιλιάδες οι οποίοι πρέπει να ενημερώνονται από τους φορείς κάθε τόσο για τις ημερομηνίες και τον τόπο διανομής των τροφίμων. Η επικοινωνία τηλεφωνικά με τον κάθε ένα δικαιούχο είναι και ασύμφορη οικονομικά , καθώς με τους περισσότερους επικοινωνούμε στα κινητά τους τηλέφωνα, και ασύμφορη χρονικά η απασχόληση προσωπικού.
Για τους παραπάνω λόγους και μετά από έρευνα που έχει κάνει η υπηρεσία μας, προτείνουμε την αγορά 300.000 μαζικών μηνυμάτων, με απευθείας ανάθεση, και τη διανομή τους στους εταίρους ώστε να ενημερώνονται οι δικαιούχοι εύκολα , γρήγορα και οικονομικά .

Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται απαραίτητη η αγορά 300.000 μαζικών μηνυμάτων με απευθείας ανάθεση και τη διανομή τους στους εταίρους ώστε να ενημερώνονται οι δικαιούχοι εύκολα γρήγορα και οικονομικά .
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 11.160,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 24%, ως κάτωθι:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΔΑΠΑΝΗ €
Ανάθεση υπηρεσίας μαζικής αποστολής γραπτών μηνυμάτων 300.000

 

9.000,00
  Δαπάνη  9.000,00
  Φ.Π.Α 24%  2.160,00
  Τελικό Σύνολο 11.160,00

Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε την Οικονομική σας Προσφορά μέχρι τις 11 Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Κτίριο Β΄ 1ος όροφος Γραφείο 109Β) Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1 ΤΚ 54636 Θεσσαλονίκη, Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών, αρμόδια υπάλληλος Παπαχρήστου Θωμαή, τηλ. 2313317538.

Επιπρόσθετα προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή Υπεύθυνη δήλωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ.7αγ Ν.4605/2019).Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.γ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης).
• Ασφαλιστική ενημερότητα.
• Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, μπορείτε να λαμβάνετε από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, Μοναστηρίου 53-55 ΤΚ 54627 Θεσσαλονίκη, αρμόδια υπάλληλος Δ. Πετρίδου, τηλ 2310-509033 Fax:2310509048 e-mail:de.petridou@thessaloniki.gr.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ                 ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ