Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση των εργασιών διαχείρισης αποβλήτων ελαιοδιαχωριστών/λασποσυλλεκτών του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 24.800,00 € με το Φ.Π.Α. 24%

12 Σεπτεμβρίου 2019 - 8:34

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων ελαιοδιαχωριστών/λασποσυλλεκτών του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 24.800,00 € με το Φ.Π.Α. 24%, ως κάτωθι :

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Διαχείριση (συλλογή, μεταφορά και διάθεση) επικίνδυνων αποβλήτων                               20.000,00
ΣΥΝΟΛΟ

20.000,00

ΦΠΑ 24%

4.800,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24.800,00

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας (τεχνική-οικονομική) μέχρι τις 189-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 109Β, αρμόδια υπάλληλος Ε.Σκέντου, τηλ. 2313317535.

Δεκτές γίνονται προσφορές για το σύνολο των εργασιών του πίνακα 1 (σελ 3 της υπ’αριθμ.15/2019 μελέτης).

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα προσφέρουν ενιαίο ποσοστό έκπτωσης με δύο (2) δεκαδικά ψηφία το οποίο θα εφαρμόζεται στις ενδεικτικές τιμές του πίνακα 1.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι 31/12/2019 με δυνατότητα παράτασης εάν δεν εξαντληθεί το οικονομικό της αντικείμενο.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 :

-Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

-Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)

-Ασφαλιστική ενημερότητα

-Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

 

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την Τεχνική Μελέτη, πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Α΄, Β’ ,Γ’ Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Θ., έτους 2019, ΤΠ», προϋπολογισμού (3.217.999,99 €) τριών εκατομμυρίων διακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών που αναλύεται σε Δαπάνη εργασιών 1.912.425,41€, Γ.Ε.+Ο.Ε. 344.236,57€, Απρόβλεπτα (15%) 338.499,30€, Φ.Π.Α. (24%) 622.838,71€

Περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αρ. 3/2019 Μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας αναφορικά με την «Προμήθεια ειδών σίτισης (έτοιμου φαγητού) σε ευπαθής κοινωνικές ομάδες και παροχής δεκατιανού σε άπορους μαθητές του Δήμου Θεσσαλονίκης ετών 2020-2022 π.δ. 2.356.900,93€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 24%

Περισσότερα

Προκήρυξη συνοπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού, για την Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπού εξοπλισμού, του Τμήματος Περιβαλλοντικών Δράσεων, της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Περισσότερα
X