Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019

18 Ιουνίου 2019 - 14:03

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση που αφορά στην προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα τρία Ευρώ και εξήντα λεπτά (173,60 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (Καθαρό ποσό: 140,00 € + 33,60 € Φ.Π.Α.).

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ
1 ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟ XL ΖΕΥΓΗ 140 1,00 € 140,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 140,00 €
  Φ.Π.Α. 24% 33,60 €
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 173,60 €

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά μέχρι την Παρασκευή 21-06-2019 και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 109Β, αρμόδιος υπάλληλος: Σιακαβάρας Δημήτριος τηλ. 2313  317758.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης).
  • Ασφαλιστική ενημερότητα.

H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, κάντε κλικ εδώ.

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κάντε κλικ εδώ .

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών εορταστικού διακόσμου και τοποθέτηση, εκτοποθέτηση, μεταφορά εορταστικών κατασκευών» σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 19/2019 Μελέτη της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων – Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης, προϋπολογισμού 223.467,72€, με Φ.Π.Α 24%

Περισσότερα

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια βιβλίων και περιοδικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 85.283,81 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%)

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, για εργασίες μεταφοράς, τοποθέτησης – εγκατάστασης και συναρμολόγησης εξοπλισμού διαμερισμάτων,, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

Περισσότερα
X