ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.395/16.02.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

5 Μάρτιος 2021 - 16:11

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.395/16.02.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

X