26.2 C
Thessaloniki

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών-φυσικών προσώπων) με σκοπό την ενίσχυση του έργου αντιμετώπισης και διαχείρισης των συνεπειών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο και  καταστροφή, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Μετά την έγκριση του 3ου θέματος της 95ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής και προκειμένου το Αυτ.Τμ.Πολιτικής Προστασίας να καταρτίσει Μητρώο Εργοληπτών (εταιρειών-φυσικών προσώπων) για την περίοδο από 1-8-2018 έως την 31-12-2019.

                                                           ΚΑΛΕΙ

Εργολήπτες (εταιρείες-φυσικά πρόσωπα), να υποβάλουν,  στο Αυτ.Τμ.Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Βασ.Γεωργίου Α΄1 Τ.Κ 546 36, τηλ.2313  31 8200, 2313 318260, αίτηση συμμετοχής σε κλειστό φάκελο, στην οποία να αναφέρε-ται  η πλήρης επωνυμία τους, η έδρα, η ταχυδρομική Δ/νση,ο αριθμός τηλεφώνου και  fax.

Η αίτηση των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβάλλεται μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων ( εφόσον πρόκειται για εργοληπτικές επιχειρήσεις) ή ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα (εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα)
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως περιγράφονται σε αυτή, για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνουν αναλυτικά τα οχήματα και μηχανήματα έργου που μπορούν να διαθέσουν  (είδος, πλήθος, άδειες κυκλοφορίας,  πινακίδες κυκλοφορίας,  χώρους στάθμευσής τους).
  4. Νομιμοποιητικά έγγραφα, σε φωτοαντίγραφα, των οχημάτων και μηχανημάτων έργου που κατέχουν καθώς και των χειριστών αυτών (άδειες κυκλοφορίας, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ, όπου αυτά απαιτούνται, άδειες μηχανημάτων έργου, τέλη κυκλοφορίας κ.τ.λ.)

Ορίζεται ως ημερομηνία λήξεως της κατάθεσης-υποβολής συμμετοχής η  5/7/2018  και ώρα 15.00.

Η αξιολόγηση των φακέλων και η ένταξη στο Μητρώο Εργοληπτών θα πραγματοποιηθεί την   6/7/2018 (ή την   9/7/2018 κατόπιν τυχούσας αναβολής)

ΟΡΟΙ

Α) Οι συμμετέχοντες εργολήπτες (εταιρείες-φυσικά πρόσωπα) οφείλουν να έχουν την δυνατότητα άμεσης επέμβασης στις περιοχές ευθύνης του Δήμου Θεσσαλονίκης, εντός μίας (1ας) ώρας από την στιγμή ειδοποίησής τους είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικά, καθ΄όλη την διάρκεια του 24ώρου και για όλο το χρονικό διάστημα, έως το πέρας των φαινομένων και των συνοδών συνεπειών τους. Η ειδοποίησή τους μπορεί να γίνει από τον Αν. Προϊστάμενο του Αυτ. Τμ. Πολιτικής Προστασίας και από κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο ή υπηρεσία. Τα ανωτέρω οχήματα-μηχανήματα θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με την ένταση και τη διάρκεια των φαινομένων ή καταστροφών και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις του Αν. Προϊσταμένου του Αυτ. Τμ. Πολιτικής Προστασίας ή κάθε άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου.

Β) Ο αριθμός των οχημάτων-μηχανημάτων, όσο και του προσωπικού θα αυξομειώνεται ανάλογα με την περίπτωση και θα αποτελεί υποχρέωση των εταιρειών ή φυσικών προσώπων να παρέχουν τα ανάλογα (βάση των δηλώσεών τους), διότι ο αριθμός των οχημάτων-μηχανημάτων που χρειάζονται σε κάθε περίπτωση ποικίλει, ανάλογα με την ένταση και την διάρκεια του φαινομένου ή της καταστροφής.

Γ) Τα οχήματα – μηχανήματα έργου που θα χρησιμοποιηθούν   θα αποζημιώνονται με την τιμή χρέωσης ανά ώρα, χωρίς Φ.Π.Α., όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα και  εγκρίθηκε στην 95η συνεδρίαση (3ο θέμα) της Εκτελεστικής Επιτροπής.

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΩΡΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕΧΡΙ 150 HP 61,00 €/ώρα
2 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΑΠΟ 150 HP   ΕΩΣ 200 HP 62,00 €/ώρα
3 ΦΟΡΤΩΤΗΣ – ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΤΥΠΟΥ JCB) ΜΕ ΤΣΑΠΑ, ΣΦΥΡΑ, ΚΟΥΒΑ (ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ) & ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΜΠΟΥΜΑ (ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 110 HP ΚΑΙ ΑΝΩ 42,00 €/ώρα
4 ΤΣΑΠΑ ΕΩΣ 200 HP 66,00 €/ώρα
5 ΤΣΑΠΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 200 HP 70,00 €/ώρα
6 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΥΨΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9m ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 65,00 €/ώρα
7 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΥΨΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 16m ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 75,00 €/ώρα
8 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΙΝΙ ΠΛΑΤΟΥΣ max 1,60m

(ΔΙΑΒΟΛΑΚΙ)

 

40,00 €/ώρα
9 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ Δ.Χ, ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 19 τόννων ΚΑΙ ΑΝΩ (4 ΑΞΟΝΩΝ) ΜΕ ΑΔΕΙΑ Α.Ε.Ε.Κ. 54,00 €/ώρα
10 ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΑΛΑΤΙΕΡΑ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΗ ΣΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ) 120,00 €/ώρα

 

Δ)   Στην ωριαία δαπάνη απασχόλησης του οχήματος-μηχανήματος περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για την απασχόληση του οχήματος-μηχανήματος, του χειριστού ή οδηγού του και του βοηθού χειριστού, όπου αυτό προβλέπεται, για την εκτέλεση εργασιών, οι οποίες θα συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από τον προϊστάμενο του Αυτ. Τμ. Πολιτικής Προστασίας ή από κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο. Ως χρόνος απασχόλησης του οχήματος-μηχανήματος και του χειριστή ή οδηγού του, ορίζεται αυτός που αρχίζει με την εντολή της Υπηρεσίας και περατώνεται  μετά από την άρση της εντολής αυτής.

Ε)  Στις παραπάνω αναφερόμενες ωριαίες τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς που μπορεί να προκληθεί. Κάθε είδους φθορά , που θα προκληθεί κατά την εκτέλεση των εργασιών , η οποία θα οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

ΣΤ)  Οι συμμετέχοντες εργολήπτες (εταιρείες-φυσικά πρόσωπα) οφείλουν με έγγραφη δήλωσή τους  να αποδεχτούν τις προτεινόμενες τιμές, οι οποίες θα ισχύουν από την ημέρα κατάρτισης του μητρώου και μέχρι την  31-12-2019.               .

Ζ) Οι συμμετέχοντες εργολήπτες (εταιρείες-φυσικά πρόσωπα), οφείλουν να δηλώσουν αναλυτικά κατά το αρχικό στάδιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με υπεύθυνη δήλωση, τα οχήματα-μηχανήματα που μπορούν να διαθέσουν (πλήθος, άδειες κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, τους χώρους στάθμευσής τους), προσκομίζοντας παράλληλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα των οχημάτων-μηχανημάτων καθώς και των χειριστών και οδηγών αυτών. Εάν τα οχήματα και μηχανήματα δεν είναι ιδιοκτησίας των συμμετεχόντων, θα πρέπει οι συμμετέχοντες να προσκομίσουν μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο και Υπεύθυνη δήλωση του εκμισθωτή ή παραχωρητή όπου θα αναφέρεται ότι τα εν λόγω οχήματα-μηχανήματα δεν έχουν παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί σε οποιονδήποτε άλλον και θα είναι στην αποκλειστική χρήση του συμμετέχοντα έως την 31-12-2019. Η μη έγκαιρη υποβολή των ανωτέρω στοιχείων, από τους συμμετέχοντες, αποτελεί λόγο εξαίρεσης από τον καταρτιζόμενο πίνακα Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών-φυσικών προσώπων).

Η)  Οι συμμετέχοντες εργολήπτες (εταιρείες-φυσικά πρόσωπα) είναι υπεύθυνοι για τα εξής:

α)  Τα οχήματα-μηχανήματα και το προσωπικό αυτών να διαθέτουν τις απαραίτητες     κατά το νόμο άδειες.

β) Να εφαρμόζουν άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ( Ν.1568/85, Π.Δ.17/96, Π.Δ.19/96, Π.Δ.294/88, Π.Δ.305/96, Ν.1396/83, Π.Δ.447/75, Π.Δ.778/80, Π.Δ.1073/81, Ν.1430/84, Π.Δ.395/94, Π.Δ.396/94, Π.Δ.397/94, Π.Δ.399/94, Π.Δ.105/95, Π.Δ.77/93, Π.Δ.212/06, Π.Δ.149/06 ).

γ) Για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου, υλικού και  προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί, και για οποιοδήποτε ατύχημα προκληθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων θα αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης λύσης της συνεργασίας και εξαίρεσης του αναδόχου εργολήπτη (εταιρεία-φυσικό πρόσωπο) από τον καταρτιζόμενο πίνακα Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών-φυσικών προσώπων).

Οι εταιρείες ή τα φυσικά πρόσωπα που θα ενεργοποιούνται για την ενίσχυση του έργου αντιμετώπισης και διαχείρισης των συνεπειών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο και  καταστροφή , θα επιλέγονται κάθε φορά, αφού συνεκτιμηθεί το μέγεθος και η διάρκεια του φαινομένου ( σχετικές προγνώσεις Ε.Μ.Υ., ενημερώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναφορές των αρμόδιων υπηρεσιών από τα σημεία συμβάντων, κ.τ.λ.). Θα συνεκτιμηθούν επίσης τα σημεία όπου απαιτείται επέμβαση , η διαθεσιμότητα των εταιρειών σε απαιτούμενα οχήματα-μηχανήματα και προσωπικό, βάσει των  δηλώσεών τους, καθώς και η απόσταση των οχημάτων-μηχανημάτων από την περιοχή εργασίας .

Η οποιαδήποτε εμπειρία,  η οποία μπορεί να πιστοποιηθεί από δημόσιο φορέα

( Ο.Τ.Α., Υπουργεία, Οργανισμούς κ.τ.λ.), θα αποτελέσει θετικό στοιχείο, για την αξιολόγηση, εφόσον υπάρχουν σχετικά αποδεικτικά έγγραφα τα οποία συνυποβάλλονται στο φάκελο μαζί με την αίτηση.

Ο πίνακας Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών-φυσικών προσώπων), θα καταρτισθεί από επιτροπή ελέγχου των δικαιολογητικών του Αυτ.Τμ.Πολιτικής Προστασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις για την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι τρεις (3) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής φακέλων συμμετοχής, στο Αυτ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης (Βασ.Γεωργίου Α, αρ.΄1)  τηλ.2313 318200-2313318260  και fax:2313 317456 – 2313 317457.

Οι συμμετέχοντες εργολήπτες (εταιρείες-φυσικά πρόσωπα) που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τίθενται άμεσα στη διάθεση του Αυτ.Τμ.Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στην Υπηρεσία.

Θεσσαλονίκη 15/6/2018

Ο ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κ. Ευδωρίδης

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ