Προμήθεια υλικών συντήρησης κάδων απορριμμάτων

7 Νοεμβρίου 2013 - 0:00

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης κάδων απορριμμάτων της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 71.586,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια υλικών συντήρησης κάδων απορριμμάτων της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων π.δ. 71.586,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, ΚΤΙΡΙΟ Ε, 1ος όροφος, γραφείο 020) την 13-11-2013 ημέρα Τετάρτη ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:15 π.μ.
Η ανακοίνωση των πρακτικών (δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών), καθώς και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνεται γνωστό στους συμμετέχοντες με έγγραφο της υπηρεσίας.
Τον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ.Ε., οι κρατήσεις 1,5 % υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. – Τ.Ε.Α.Δ.Υ., 0,5% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ., 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011), τα έξοδα δημοσίευσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Δ/νση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων-Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας, Ποσειδώνος 30-Έναντι ΜΑΚΡΟ, αρμόδια υπάλληλος Ι.Καραγιάννη, τηλ. 2310 494545.
Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από τη Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης-Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, ΚΤΙΡΙΟ Β, 1ος όροφος, γραφείο 109/1, τηλ. 2313 317535, αρμόδια υπάλληλος Ε. Σκέντου κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση thessaloniki.gr.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποιοδήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται η επόμενη εργάσιμη μέρα και ίδια ώρα.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 Γ.ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
 Για να κατεβάσετε το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων (Πράσινο δώμα στο 32ο Νηπιαγωγείο – 53ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης)»

Περισσότερα

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προσκαλεί σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τη Μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχεία εντός ορίου του πολεοδομικού συγκροτήματος, για τη φιλοξενία φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών στο πλαίσιο πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 76.750,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση εργασιών/υπηρεσιών διοργάνωσης διήμερης συνάντησης εργασίας (final meeting) και παρουσίασης στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος VET2Business Partnerships on Work-based learning and Apprenticeships”

Περισσότερα
X