Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς και ελαστικού δαπέδου, για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού «Μέγας Αλέξανδρος», της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών.

7 Νοεμβρίου 2013 - 0:00

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς και ελαστικού δαπέδου, για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού «Μέγας Αλέξανδρος», της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών, π.δ. 44.944,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, ΚΤΙΡΙΟ Ε, ημιώροφος, γραφείο 020) την 15-11-2013 ημέρα Παρασκευή ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.00 π.μ. και ώρα λήξης 10.15 π.μ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς και ελαστικού δαπέδου, για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού «Μέγας Αλέξανδρος», της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών, π.δ. 44.944,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, ΚΤΙΡΙΟ Ε, ημιώροφος, γραφείο 020) την 15-11-2013 ημέρα Παρασκευή ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.00 π.μ. και ώρα λήξης 10.15 π.μ.
Η ανακοίνωση των πρακτικών (δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών), καθώς και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνεται γνωστό στους συμμετέχοντες με έγγραφο της υπηρεσίας.
Τον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ.Ε., οι κρατήσεις 1,5 % υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. – Τ.Ε.Α.Δ.Υ., 0,5% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ., 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011), τα έξοδα δημοσίευσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Δ/νση Παιδικών Σταθμών, Ελευθερίας 24, Τριανδρία, τηλ. 2313 305481 κ. Κ. Γαϊτανίδου.
Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από τη Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης-Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1Α, ΚΤΙΡΙΟ Β, 1ος όροφος, γραφείο 113Β, τηλ. 2313 317532, αρμόδια υπάλληλος Μ. Θωμαΐδου κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση thessaloniki.gr.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποιοδήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται η επόμενη εργάσιμη μέρα και ίδια ώρα.
                                                                               Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                                                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
 Για να δείτε το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ.

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων εσωτερικού και εξωτερικού από πρακτορεία ταξιδιών και ξεναγήσεων εντός και εκτός πόλης από πρακτορεία ταξιδιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης για ένα έτος, προϋπολογισμού δαπάνης 58.139,44 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Περισσότερα

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «Επείγουσες επεμβάσεις άρσης επικινδυνότητας (Κρηναίο) – Τ.Π.», προϋπολογισμού 63.000,00 € (εξήντα τριών χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Περισσότερα

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, μέσω χρηματοδότησης ΕΣΠΑ, για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 75.754,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%)

Περισσότερα
X