Προμήθεια και τοποθέτηση Αποθηκευτικού συστήματος για τις ανάγκες αποθήκευσης υλικών των υπηρεσιών α) Βιώσιμης Κινητικότητας και β) Κατασκευών & Συντηρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης

11 Νοεμβρίου 2013 - 0:00

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση Αποθηκευτικού συστήματος για τις ανάγκες αποθήκευσης υλικών των υπηρεσιών α) Βιώσιμης Κινητικότητας και β) Κατασκευών & Συντηρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων αποθήκευσης και την δημιουργία ραφοπάταρου, για τις ανάγκες αποθήκευσης υλικών των Υπηρεσιών α) Βιώσιμης Κινητικότητας και β) Κατασκευών & Συντηρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης,  π. δ 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό κατάστημα, κτίριο Ε, γραφείο 020Ε, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, την 19/11/2013 ημέρα Τρίτη ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 και ώρα λήξης 10:15

Η ανακοίνωση των πρακτικών (δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών), καθώς και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνεται γνωστό στους συμμετέχοντες με έγγραφο της υπηρεσίας.

Τον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ.Ε., η κράτηση 1,5 % υπέρ ΤΑΔΚΥ – ΤΕΑΔΥ, 0,5% υπέρ ΤΠΔΥ, 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4, παρ 3 του Ν. 4013/2011), τα έξοδα δημοσίευσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τα στοιχεία του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης – Τμήμα Αποθηκών κ. Σωτηριάδης Κωνσταντίνος τηλ. 2313317840 Τηλεομοιότυπο 23133175423 καθώς και Αντίγραφα της διακήρυξης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι αναρτημένα στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση thessaloniki.gr.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποιοδήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται η επόμενη εργάσιμη μέρα και ίδια ώρα.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Για το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

 

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων εσωτερικού και εξωτερικού από πρακτορεία ταξιδιών και ξεναγήσεων εντός και εκτός πόλης από πρακτορεία ταξιδιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης για ένα έτος, προϋπολογισμού δαπάνης 58.139,44 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Περισσότερα

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «Επείγουσες επεμβάσεις άρσης επικινδυνότητας (Κρηναίο) – Τ.Π.», προϋπολογισμού 63.000,00 € (εξήντα τριών χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Περισσότερα

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, μέσω χρηματοδότησης ΕΣΠΑ, για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 75.754,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%)

Περισσότερα
X