18.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρομήθεια και εγκατάσταση έξυπνων αισθητήρων μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μετεωρολογικών παραμέτρων στο...

Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων αισθητήρων μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μετεωρολογικών παραμέτρων στο πλαίσιο των δράσεων του έργου «AIRTHINGS- Προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή μέσω ανάπτυξης διαδικτυακού περιβάλλοντος μετρήσεων ποιότητας του αέρα με τεχνολογία αισθητήρων IoT», του ευρωπαϊκού προγράμματος «BalkanMed 2014-2020», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, π.δ. 99.000,00€, με Φ.Π.Α. 24%

City of Thessaloniki Logo

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 24/2019

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων αισθητήρων μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μετεωρολογικών παραμέτρων στο πλαίσιο των δράσεων του έργου «AIRTHINGS- Προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή μέσω ανάπτυξης διαδικτυακού περιβάλλοντος μετρήσεων ποιότητας του αέρα με τεχνολογία αισθητήρων IoT», του ευρωπαϊκού προγράμματος «BalkanMed 2014-2020», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, π.δ. 99.000,00€, με Φ.Π.Α. 24%. 

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 75580 

Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 03/07/2019 και ώρα 14:00 μ.μ.

Κωδικός CPV:

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 38344000-8 Συσκευές παρακολούθησης της ρύπανσης.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 99.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 79.838,71€  ΦΠΑ : 19.161,29€). Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας ΠΔΕ 15%.

Υποδιαίρεση σε τμήματα:

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των απαιτήσεων της διακήρυξης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, όρους και ενδεικτικό προϋπολογισμό της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος. Προσφορά για μέρος μόνο των ζητούμενων ειδών του Διαγωνισμού δεν γίνεται αποδεκτή και η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Διάρκεια Σύμβασης:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής και ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

  • Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
  • Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)
  • Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της υπ΄αριθμ. 24/2019 Διακήρυξης και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και όρους της αρμόδιας Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος.

Λόγοι αποκλεισμού:

Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ΄αριθμ. 24/2019 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής:

Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως αναλυτικά προβλέπεται στο άρθρα 2.2.4 της υπ΄αριθμ. 24/2019 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:

Εγγυητική Συμμετοχής το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 03/07/2019 και ώρα 14:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 19/07/2019 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 25/07/2019 και από ώρα 10:00 π.μ. – 10:30 π.μ.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

Έννομη προστασία:

Προδικαστικές προσφυγές

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του Ν. 4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της υπ΄αριθμ. 24/2019 Διακήρυξης.

Οι προθεσμίες για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της ανωτέρω διακήρυξης.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 2634/13-03-2018 (ΑΔΑ: 606ΖΩΡ5-Ε91) και 9264/24-07-2018 (ΑΔΑ: ΩΝΦΜΩΡ5-Ω6Ε) Αποφάσεις Δημάρχου.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ – ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη, κάντε κλικ εδώ.

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, κάντε κλικ εδώ.

Για να κατεβάσετε την Περίληψη Διακήρυξης, κάντε κλικ εδώ.

Για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), κάντε κλικ εδώ.

Για να κατεβάσετε το Πρότυπο Έγγραφο Προδικαστικής Προσφυγής, κάντε κλικ εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ