26.2 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠρομήθεια ιατρικού εξοπλισμού, για τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του Τμήματος Προστασίας...

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού, για τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δήμόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 29.997,20€.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού, για τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δήμόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 29.997,20€.

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η No 87/2015

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού, για τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δήμόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 29.997,20€.
1) Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασ.Γεωργίου Α΄1Α, Τ.Κ. 54640, τηλ.2313 317536, fax 2313 317519, e-mail : o.skandali@thessaloniki.gr
ιστοσελίδα (site) του Δήμου : www.thessaloniki.gr, πληροφορίες Ο. Σκανδάλη.
2) Αντικείμενο της σύμβασης: Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού, για τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 29.997,20€.
3) Είδος της διαδικασίας : Ανοικτή
4) Είδος της σύμβασης : Προμήθεια
5) Τόπος παράδοσης : Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας
6) Περιγραφή της σύμβασης : ηλεκτρονικός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού, για τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης
Ειδικότερα, η προμήθεια αφορά:
Α): Μηχάνημα μέτρησης οστικής πυκνότητας με Υπερήχους – CPV: 33111660-5 προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.975,61€ (πλέον Φ.Π.Α.)
Β): Διαθερμία – CPV:33150000-6, προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.990,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)
Γ): Συνδυασμένη Συσκευή Ηλεκτροθεραπείας & Υπέρηχου – CPV: 33150000-6, προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.500,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)
Δ): Λάμπα Υπέρυθρων Ακτίνων – CPV: 33150000-6, προϋπολογισθείσας δαπάνης 550,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)
Ε): Ζυγός/Λιπομετρητής με Τμηματική Ανάλυση Σύστασης Σώματος – CPV: 33100000-1, προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.149,60€ (πλέον Φ.Π.Α.)
ΣΤ): Επιτραπέζιο Σύστημα Μέτρησης Μεταβολικού Ρυθμού Ηρεμίας και Διαχείρισης Βάρους – CPV: 33100000-1, προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.222,76€ (πλέον Φ.Π.Α.)
Γενικό σύνολο προϋπολογισθείσας δαπάνης: 29.997,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%
7)Υποδιαίρεση σε τμήματα: Ναι. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν προσφορές για ένα ή περισσότερα είδη του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού.
8) Kύριοι όροι χρηματοδότησης : ΄Ιδιοι Πόροι, εξόφληση δαπανών εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την υποβολή των τιμολογίων πώλησης
10) Γλώσσα προσφορών : Ελληνική.
11) Νόμισμα: Ευρώ
12) Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης : Χαμηλότερη τιμή.
13) Δικαιούμενοι συμμετοχής : Ημεδαπά και αλλοδαπά Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που ασχολούνται με την εμπορία ή/και παραγωγή των ζητούμενων ειδών όπως αυτά ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Οι ενδιαφερόμενοι δεν πρέπει να απασχολούν ούτε κατά τη διάρκεια κατάθεσης προσφορών, ούτε καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό και να είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

14) Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή Πύλη: www.promitheus.gov.gr
15)΄Οροι συμμετοχής :
α) Προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων:
-Απόσπασμα ποινικού μητρώου (μόνο για φυσικά πρόσωπα)
-Πιστοποιητικά αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, δεν έχει λυθεί η εταιρία (μόνο για Α.Ε.).
-Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου, σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
-Φορολογική ενημερότητα
– Ασφαλιστική ενημερότητα
– Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, η οποία θα αναφέρει τους φορείς της κύριας και της επικουρικής ασφάλισης, προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών και ότι δεν απασχολεί, ούτε πρόκειται να απασχολήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό.
– Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν αποκλειστεί από συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α., ούτε έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
– Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων, των τεχνικών προδιαγραφών, τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
-Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν υπάρχει σε βάρος τους καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
-Βεβαίωση του Τμήματος Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχ/σης του Δήμου Θεσσαλονίκης, περί μη οφειλής ή περί διακανονισμού των χρεών.

β)Τεχνική Ικανότητα
Πλήρη τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών, όπως αυτά ορίζονται στις συνημμένες στην παρούσα Τεχνικές Προδιαγραφές προϊόντων, για κάθε είδος.
1) ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ:
Να φέρει σήμανση CE και να πληρεί όλους τους κανονισμούς ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί Ιατρικών μηχανημάτων με έγκυρα πιστοποιητικά που θα συνοδεύουν την προσφορά.
2) ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ: προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτει πιστοποιητικό CE.
3) ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ& ΥΠΕΡΗΧΟΥ:Να διαθέτει CE mark.
4) ΛΑΜΠΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ: Να διαθέτει CE mark.
5) ΖΥΓΌΣ/ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ: Να διαθέτει πιστοποίηση MDD Approved NAWI Class III. Το λογισμικό να φέρει πιστοποιητικό για Ιατρικές Συσκευές σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6) ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΗΡΕΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΡΟΥΣ: Να διαθέτει πιστοποιήσεις MDD (93/42 EEC), EN 60601-1, EN 60601-1-2.

16) Εγγυήσεις : Εγγύηση συμμετοχής ίση με το 2% της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης, εκτός Φ.Π.Α., ισχύος δέκα (10) μηνών, για τα είδη εκείνα για τα οποία κατατίθεται προσφορά, ή για το σύνολο των ειδών, συνολικής αξίας 487,76€, η οποία αντικαθίσταται από εγγυητική καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ίση με ποσοστό 5% της καθαρής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α..
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
17) Ενστάσεις/Προσφυγές/Δικαστική Προστασία (Ν.3886/10):
Α. Ενστάσεις – Προσφυγές:
1. Οι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές), υποβάλλουν τις ενστάσεις ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή, ο οικονομικός φορέας το υποβάλλει σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου της ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της.
2. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου.
Β. Δικαστική Προστασία (Ν.3886/10):
1. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αναθέτουσας αρχής.
2. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων: Κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο (Διοικητικό Εφετείο της έδρας της Αναθέτουσας αρχής) μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής.
3. Κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης που υπογράφηκε, όταν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 8 του Ν.3886/2010.
18) Διάθεση Τευχών Διαγωνισμού:
Τεύχη της διακήρυξης, διατίθενται από τη Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών, οδός Βασ. Γεωργίου Α΄ 1Α, Κτίριο Β, 1ος όροφος, υπάλληλος Ο. Σκανδάλη, τηλ. 2313 317536 (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες). Αναλυτικά, οι όροι θα είναι αναρτημένοι στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης και στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr. και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
19) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων:
Τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών, υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, μέχρι την
ημερομηνία: 25-01-2016 ΄Ώρα : 14:00
ηλεκτρονικά μόνο, στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχονται, εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, από το Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης.
20) Προθεσμίες για την υποβολή των προσφορών:
Ημερομηνία Έναρξης: 04-01-2016 Ημέρα: Δευτέρα Ωρα : 07:00
Ημερομηνία Λήξης : 01-02-2016 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 17:00
21) Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας το Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος
22) Ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς : 9 μήνες
23) Διάρκεια της σύμβασης : τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
24) Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών:
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, γίνεται την τέταρτη (4) εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων του Δήμου Θεσσαλονίκης:
Ημερομηνία Αποσφράγισης: 05-02-2016 Ημέρα: Παρασκευή ΄Ωρα : 10:30 π.μ
25) Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων : 17-12-2015
26)Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων : 17-12-2015

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

Για να κατεβάσετε το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ