Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων εσωτερικού και εξωτερικού από πρακτορεία ταξιδιών και ξεναγήσεων εντός και εκτός πόλης από πρακτορεία ταξιδιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης για ένα έτος, προϋπολογισμού δαπάνης 58.139,44 € (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων).

11 Ιουλίου 2019 - 7:00

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων εσωτερικού και εξωτερικού από πρακτορεία ταξιδιών και ξεναγήσεων εντός και εκτός πόλης από πρακτορεία ταξιδιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης για ένα έτος, προϋπολογισμού δαπάνης 58.139,44 € (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων), με κριτήριο κατακύρωσης:
Α) για τα ταξιδιωτικά εισιτήρια το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, για το σύνολο των επιμέρους ειδών και ποσοτήτων και
Β) για τις ξεναγήσεις, την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των επιμέρους ειδών και ποσοτήτων.
Η προμήθεια υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα ως εξής:
ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων εσωτερικού και εξωτερικού», εκτιμώμενης αξίας 43.500,00€ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων.
ΤΜΗΜΑ 2: «Ξεναγήσεις εντός και εκτός πόλης», εκτιμώμενης αξίας 14.639,44€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 34980000-0 (Ταξιδιωτικά εισιτήρια) και (CPV): 63514000-5 (Υπηρεσίες ξενάγησης).
Ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασ.Γεωργίου A΄ 1, γραφείο 020, κτίριο Ε ημιόροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία ορίστηκε με την υπ’αριθμ.290/29-05-2019 (ΑΔΑ: 6ΚΗΚΩΡ5-ΠΣΥ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, στις 22-07-2019, ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών: 10:00 π.μ. και ώρα λήξης: 10:30 π.μ.
Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού, μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με την κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και κάθε νόμιμη κράτηση.
Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, σε τοπική ημερήσια εφημερίδα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης : thessaloniki.gr.
Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για τους όρους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο 109Β του Τμήματος Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης (υπάλληλος : Δ. Σιακαβάρας, τηλ. 2313317758).
Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές θα μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι από την αρμόδια Διεύθυνση Πολιτισμού & Τουρισμού – Τμήμα Τουρισμού (κα. Μ. Σαλπιγγίδου τηλ. 2313 318210).

Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

Α. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και Ειδικούς Όρους, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), πατήστε εδώ  και εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, Εργασίες Καθαρισμού Διαμερισμάτων, Βιολογικού Καθαρισμού Στρωμάτων & Επιφανειών και Απεντόμωσης / Μυοκτονίας Διαμερισμάτων, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο  “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

Περισσότερα

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση έργου σε Εξωτερικό Επιστημονικό Συνεργάτη για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου “MED PEARLS : Accelerating new sustainable tourism initiatives in the Mediterranean- Επιτάχυνση νέων πρωτοβουλιών αειφόρου τουρισμού στη Μεσόγειο” του προγράμματος ENI CBC MED PROGRAMME 2014-2020 της Δ/νσης Πολιτισμού και Τουρισμού του Τμήματος Τουρισμού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων.

Περισσότερα

Προκήρυξη δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης και λειτουργίας του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α΄1, συνολικού εμβαδού 33.268 τμ.

Περισσότερα
X