ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σύναψης σύμβασης εξαρτημένης εργασίας για θέση Αρχιτέκτονα Μηχανικού για τις ανάγκες του Γραφείου Σχεδιασμού Μελετών & υποστήριξης μετόχων & φορέων εταιρικής συνεργασίας

28 Μάρτιος 2018 - 15:32

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΜΑΘ ΑΕΕ/ΟΤΑ

Έχοντας υπόψη

  • το άρθρο 15 του Καταστατικού της ΜΑΘ ΑΕΕ/ΟΤΑ
  • Τον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας και κανονισμό προσλήψεων της εταιρείας
  • Το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 4483/2017
  • Το πρακτικό του ΔΣ 15/2018 παρ. 4 για την πρόσληψη με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου μίας θέσης Αρχιτέκτονα/Μηχανικού

Προκηρύσσει

Θέση Αρχιτέκτονα Μηχανικού  για τις ανάγκες του Γραφείου Σχεδιασμού Μελετών & υποστήριξης μετόχων & φορέων εταιρικής συνεργασίας

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία άνω των δέκα (10) ετών στον σχεδιασμό και υλοποίηση σχεδίων ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης
  • Εμπειρία και γνώση σε Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και άλλα Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τα ελάχιστα υποχρεωτικά δικαιολογητικά (Βιογραφικό με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του/της εμπειρίας καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων – Πτυχία, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας) εντός αποκλειστικής προθεσμίας που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα www.thessaloniki/math  και έως την Παρασκευή 13 Απριλίου 2018 (13/4/2018) και ώρα 14:00  στα γραφεία της ΜΑΘ ΑΕΕ/ΟΤΑ επί της οδού Β.  Γεωργίου Α΄ αριθμός 1, 1ος όροφος, γραφείο 105α.

Για την επιλογή σύμφωνα με τον κανονισμό πρόσληψης λαμβάνονται υπόψη α) η προσωπικότητα του/της υποψηφίου/ιας β) η επιστημονική του/της κατάρτιση γ) η αποδεδειγμένη εμπειρία του/της στην στον σχεδιασμό και υλοποίηση σχεδίων ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης  Εμπειρία και γνώση σε Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και άλλα Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δ) η οικογενειακή κατάσταση

Συντελεστές βαρύτητας σύμφωνα με τον κανονισμό

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
Προσωπικότητα 10%
Επιστημονική κατάρτιση 15%
Εξειδίκευση/ επαγγελματική εμπειρία 70%
Οικογενειακή κατάσταση 5%

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

X