Προκήρυξη της με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΤΣΙΜΙΔΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΜΗΛΟΥ»- Τ.Π., προϋπολογισμού (670.000,00 €) εξακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α.

24 Δεκεμβρίου 2021 - 13:10

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο 19Ε/2021

 1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΤΣΙΜΙΔΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΜΗΛΟΥ»- Τ.Π., προϋπολογισμού (670.000,00 €) εξακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α.
 2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Εργασίες Οδοποιίας                                275.965,19 €

Εργασίες Η/Μ                                               97.370,80 €

Εργασίες Πρασίνου                                      8.276,75  €

Σύνολο εργασιών                                           381.612,74 €

ΓΕ & ΟΕ (18%)                                                  68.690,29 €

Άθροισμα                                                          450.303,03 €

Απρόβλεπτα (15%)                                         67.545,45 €

Άθροισμα                                                          517.848,48 €

Απολογιστικά ΔΕΗ χωρίς ΓΕ & ΟΕ                 1.500,00 €

ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών ΔΕΗ                             270,00 €

Κόστος προγραμματισμού κόμβων            18.000,00 €

Πρόβλεψη αναθεώρησης                                  2.704,10 €

Άθροισμα                                                         540.322,58 €

ΦΠΑ (24%)                                                       129.677,42 €

Άθροισμα                                                          670.000,00€

  

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης thessaloniki.gr .
 2. H διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) της ΕΑΑΔΗΣΥ.
 3. Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 20-01-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 27-01-2022 ημέρα Πέμπτη ώρα 10:00 π.μ. η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Γ. Χαλκίδη 20 από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

 1. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα του επί μέρους ποσοστού έκπτωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016.

 1. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
 2. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.
 4. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα, μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία.
 5. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
 6. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

12.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται ως εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω, για έργα Οδοποιίας και Α2 και άνω για έργα Η/Μ, με βάση το ισχύον ανώτατο όριο προϋπολογισμού και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

12.2  Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

12.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 24 του Ν4782/2021.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 1. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκατρείς (13) μήνες από την ημέρα υπογραφής και πρωτοκόλλησης της σύμβασης
 2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό δέκα χιλιάδων οκτακοσίων έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (10.806,45 €), χρόνου ισχύος δέκα (10) μηνών και τριάντα ημερών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
 3. Το έργο χρηματοδοτείται από από Ανταποδοτικά Τέλη για το έτος 2021.

Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης του έτους 2021, με την ένδειξη των Κ.Α. 30/7323.45.01, με τίτλο  «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΟΔΟ ΚΑΤΣΙΜΙΔΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΜΗΛΟΥ»- Τ.Π.. Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.

 1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

Για να κατεβάσετε την περίληψη της προκήρυξης, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αριθμ. 8/2021 Μελέτης (Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές και Ενδεικτικός Προϋπολογισμός) του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, που αφορά στην Προμήθεια Εξοπλισμού Αποχιονισμού Πολιτικής Προστασίας “Προμήθεια Λεπίδων Αποχιονισμού και Μηχανημάτων Διασκορπιστών Άλατος (Αποσπωμένων)”, π.δ. 81.840,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Περισσότερα

Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανάπλαση χώρου στο Ο.Τ. Γ310α μεταξύ των οδών Γρ. Λαμπράκη- Παυσιλύπου- Ολυμπίας (Άνω Τούμπα) για τη δημιουργία πάρκου ΑμεΑ», προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (1.360.000,00€), συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24%

Περισσότερα

Μετάθεση ημερομηνιών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια λουτήρων-WC τύπου ISOBOX στο πλαίσιο της πράξης “Προμήθεια υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών” προϋπολογισμού δαπάνης 113.732,80 € με το Φ.Π.Α. 24%”.

Περισσότερα
X