33.7 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη τακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για τις...

Προκήρυξη τακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 96.310,80€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 35/2018

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει τακτικό ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος (τμήμα) του ενδεικτικού προϋπολογισμού, για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 96.310,80€,  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, (cpv 32552100-8). Η προσφερόμενη τιμή για κάθε επιμέρους είδος επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να είναι εντός της ενδεικτικής προϋπολογισμένης τιμής.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από την 27-9-18 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 μέχρι την 22-10-18 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή την 29-10-18 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 – 11:00 μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση, ήτοι χιλίων πεντακοσίων πενήντα τριών ευρώ και σαράντα λεπτών (1.553,40 €) ισχύος δεκατριών μηνών.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται, από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από το Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, οδός Βασ. Γεωργίου Α΄, 1ος όροφος, κτίριο Β, γραφείο 109 Β, αρμόδια υπάλληλος Μαρία Θωμαΐδου τηλ. 2313 317545 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, e-mail m.thomaidou@thessaloniki.gr, ενώ πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό θα δίνονται από το Τμήμα Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ/νσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Συστημάτων ΤΠΕ, κ. Ηλίας Στραβάκος, τηλ. 2313 317828 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι αναρτημένα και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση thessaloniki.gr. και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ