31 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη σύναψης συμφωνίας –πλαίσιο με ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών...

Προκήρυξη σύναψης συμφωνίας –πλαίσιο με ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ.Θ. ΕΤΟΥΣ 2022» -ΤΠ προϋπολογισμού 975.000,00€ με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  No 2022_13

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει τη σύναψη συμφωνίας –πλαίσιο με ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ.Θ. ΕΤΟΥΣ 2022» -ΤΠ  προϋπολογισμού  975.000,00€ με Φ.Π.Α..

Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ αξίας                           674.293,30€ &

                                                                      ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ αξίας    108.560,00€

(χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) και αφορά στην εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης στα σχολικά κτίρια και στους αύλειους χώρους αυτών, όπως αυτές  αναφέρονται  γενικά στα τεύχη της μελέτης ΔΚΣ 7/2022 που συνοδεύουν την Διακήρυξη, στα πλαίσια συντήρησης των υποδομών εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr  και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης https://thessaloniki.gr/category/θέλω-να-ενημερωθώ/declaration/προκηρύξεις-διακηρύξεις/.

H διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο, με την υπ’ αριθ. 127/2017 (ΦΕΚ 4534Β΄) Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ, Πρότυπο Διακήρυξης (κάτω των ορίων), όπως επικαιροποιήθηκε και ισχύει, με τις απαιτούμενες προσαρμογές βάσει των διατάξεων των Ν. 4605/2019 και Ν.4609/2019.

Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 26-09-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.

Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 30-09-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30  π.μ. η οποία θα διενεργηθεί  στα γραφεία της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, Αγγελάκη 13 από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.

Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δεκατριών (13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από  πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ –  Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν µέχρι την ημέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα, μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,  καθώς και στον ελεύθερα προσβάσιµο χώρο του ΕΣΗ∆ΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, µπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του  άρθρου 39 του νόμου αυτού.

Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό:

Α. (α) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγοριών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ εφόσον ανήκουν:

-στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και

-στην Α2  τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, ή Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων  εγγεγραμμένων στην Α1 τάξη του Μ.Ε.ΕΠ με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3.β του άρθρου 76 του Ν. 4412/2017 (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας), του Μ.Ε.ΕΠ.

Επίσης δικαίωμα συμμετοχής έχουν και επιχειρήσεις που εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής (Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια-Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) που αναλυτικότερα αναφέρονται στην Διακήρυξη ανεξαρτήτως της εγγραφής τους σε τάξεις.

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016, από τα οποία να προκύπτει η καταλληλότητα του οικονομικού φορέα για εκτέλεση έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει την ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη–μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα σε έργα  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.

Β. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Γ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη, από την ημερομηνία υπογραφής και πρωτοκόλλησης της σύμβασης ή από την ημερομηνία που θα καθαρισθεί στο ιδιωτικό συμφωνητικό αυτής.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν  απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 6 του  ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 0,5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α (786.290,32€ * 0,5% ≥ 3.931,45€).

Η παρούσα συμφωνία-πλαίσιο θα οδηγήσει σε εκτελεστικές συμβάσεις, οι οποίες θα χρηματοδοτη­θούν από ΚΑΠ ΣΧΟΛΕΙΩΝ και Επενδυτικό Πρόγραμμα Α. ΤΡΙΤΣΗ (υπόλοιπο ΕΣΟΔΟΥ λόγω ΠΛΗΡΩΜΩΝ από ΚΑΠ ΣΟΛΕΙΩΝ) με δυνατότητα ενίσχυσης, εφόσον αυτές εξασφαλιστούν και από άλ­λες πηγές χρηματοδότησης.

Για την σύναψη συμφωνίας πλαίσιο δεν απαιτείται να ορίζεται εξαρχής η πηγή χρηματοδότησης και ο τρόπος πληρω- μής. Η τυχόν ένταξη των εκτελεστικών συμβάσεων σε Πρόγραμμα χρηματο­δότησης θα καθορίζεται σε κάθε επιμέρους σύμβαση. (Πρβλ. παρ. 2 περ. ζ του άρθρου 53 του ν.4412/16. όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4782/21).

Το έργο για το έτος 2022 είναι εγγεγραμμένο με το ποσό των 5.000,00€, περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης του έτους 2022, με την ένδειξη: Κ.Α. 64/7331.07.01, με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  Δ.Θ. ΕΤΟΥΣ 2022, ΤΠ».

Οι εκτελεστικές συμβάσεις της συμφωνίας-πλαίσιο υπόκεινται στις κρατήσεις που προ­βλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφω­να με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, της κράτησης 6‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ’ του ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 2235), της κράτησης 2,5‰ υπέρ της Π.Ο.Μ.Η­.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ’ του ν. 4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 2780), καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Προδικαστικές προσφυγές: Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ.39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων

 

 

 

Εφραίμ Κυριζίδης

 

 

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ και εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ