Προκήρυξη συνοπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού, για τις υπηρεσίες: «Φιλοξενίας αδέσποτων σκύλων στα πλαίσια του Προγράμματος Φροντίδας αδέσποτων ζώων του Δήμου Θεσσαλονίκης», του Τμήματος Κτηνιατρικής υπηρεσίας και ζωολογικού κήπου, της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, προϋπολογισμού δαπάνης 34.999,74€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

10 Ιουνίου 2019 - 9:41

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό, μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των υπηρεσιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού και των τεχνικών προδιαγραφών (Α/Α/), για τις υπηρεσίες: «Φιλοξενίας αδέσποτων σκύλων στα πλαίσια του Προγράμματος Φροντίδας αδέσποτων ζώων του Δήμου Θεσσαλονίκης», του Τμήματος Κτηνιατρικής υπηρεσίας και ζωολογικού κήπου, της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος προϋπολογισμού δαπάνης 34.999,74€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με CPV :85210000-3, σύμφωνα και με την 291/29-05-2019ΑΟΕ(ΑΔΑ:ΩΛΨΧΩΡ5-ΠΡΡ)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασ. Γεωργίου A΄ 1α, γραφείο 020, κτίριο Ε΄- ημιώροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν.4605/2019, το άρθρο 33 του Ν.4608/2019 και το άρθρο 56 του Ν.4609/2019, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 291/2019 ΑΟΕ(ΑΔΑ:ΩΛΨΧΩΡ5-ΠΡΡ), στις 25-06-2019, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών : 10:00π.μ. και ώρα λήξης : 10:30π.μ.
Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού, μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με την κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4605/2019), τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και κάθε νόμιμη κράτηση.
Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, σε τοπική ημερήσια εφημερίδα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης : thessaloniki.gr.
Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για τους όρους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο 109Β΄ του Τμήματος Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, κ. Φ. Κουτσοκώστας, τηλ. 2313317533.
Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδ/κό πρ/σμό θα δίνονται από το αρμόδιο Τμήμα Κτηνιατρικής υπηρεσίας και ζωολογικού κήπου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβ/ντος- αρμ.: κ. Α.Παπαγεωργίου, τηλ. 2310219980 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
κ.α.α.

ΛΕΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), πατήστε εδώ  και εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Ανακοίνωση του τόπου αποσφράγισης προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στην εκτέλεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων (Πράσινο Δώμα στο 32ο Νηπιαγωγείο – 53ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης)»

Περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.24/2019 μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων του προϋπολογισμού δαπάνης 5.377.947,15 € με το Φ.Π.Α. 24%.

Περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.11/2019 μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την προμήθεια ανταλλακτικών για την κάλυψη των αναγκών επισκευής των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 700.600,00 € με το Φ.Π.Α. 24% (συμφωνία-πλαίσιο)

Περισσότερα
X