Προκήρυξη συνοπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού, για την “προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τους εργαζομένους της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης”, πρ/σμού δαπάνης 74.396,28 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

28 Δεκεμβρίου 2018 - 15:09

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό, μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών του ενδ/κού πρ/σμού, για «την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τους εργαζομένους της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης», πρ/σμού δαπάνης 74.396,28 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με CPV: 35113400-3 «Ρούχα Προστασίας και ασφαλείας», σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. 1716/21-12-2018 Α.Ο.Ε.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασ. Γεωργίου A΄ 1α, γραφείο 020, κτίριο Ε΄- ημιώροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 1716/21-12-2018 Α.Ο.Ε., στις 16/01/2019 , ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών : 10:00 π.μ. και ώρα λήξης : 10:30 π.μ.
Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού, μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με την κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και κάθε νόμιμη κράτηση.
Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, σε τοπική ημερήσια εφημερίδα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης : thessaloniki.gr.
Πληροφορίες για τους όρους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο 109Β΄ του Τμήματος Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, κ. Βασιλική Τριχά, τηλ. 2313 317 537.
Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδ/κό πρ/σμό θα δίνονται από τη Δ/νση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων – αρμ. Π. Βοϊδης 2310 494 545, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
κ.α.α.

ΠΕΤΡΟΣ ΛΕΚΑΚΗΣ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), πατήστε εδώ

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Δημόσια Διαβούλευση του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της Δ/νσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Συστημάτων ΤΠΕ για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών συστημάτων για τις ανάγκες  του Δήμου Θεσσαλονίκης, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης  74.398,76 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση της Τεχνικής μελέτης αναφορικά με την προμήθεια Αθλητικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των Δημοτικών Γυμναστηρίων Θεσσαλονίκης και δημιουργίας υπαίθριων χώρων Άθλησης Δήμου Θεσσαλονίκης.

Περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 8/2019 Μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την «Προμήθεια απορριμματοφόρων, φορτηγών και ειδικών οχημάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης», π.δ. 1.282.160,00€ με ΦΠΑ 24%.

Περισσότερα
X