Προκήρυξη συνοπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού, για την “προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τους εργαζομένους της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης”, πρ/σμού δαπάνης 74.396,28 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

28 Δεκεμβρίου 2018 - 15:09

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό, μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών του ενδ/κού πρ/σμού, για «την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τους εργαζομένους της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης», πρ/σμού δαπάνης 74.396,28 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με CPV: 35113400-3 «Ρούχα Προστασίας και ασφαλείας», σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. 1716/21-12-2018 Α.Ο.Ε.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασ. Γεωργίου A΄ 1α, γραφείο 020, κτίριο Ε΄- ημιώροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 1716/21-12-2018 Α.Ο.Ε., στις 16/01/2019 , ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών : 10:00 π.μ. και ώρα λήξης : 10:30 π.μ.
Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού, μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με την κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και κάθε νόμιμη κράτηση.
Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, σε τοπική ημερήσια εφημερίδα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης : thessaloniki.gr.
Πληροφορίες για τους όρους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο 109Β΄ του Τμήματος Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, κ. Βασιλική Τριχά, τηλ. 2313 317 537.
Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδ/κό πρ/σμό θα δίνονται από τη Δ/νση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων – αρμ. Π. Βοϊδης 2310 494 545, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
κ.α.α.

ΠΕΤΡΟΣ ΛΕΚΑΚΗΣ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), πατήστε εδώ

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 1726 / 2019 Μελέτης του Τμήματος Εκδηλώσεων και Προγραμμάτων της Δ/νσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού αναφορικά με την «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για σχολικά συγκροτήματα και εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 253.704,00€ με ΦΠΑ 24%.

Περισσότερα

Προκήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση των υπηρεσιών μεταφοράς μουσικών οργάνων, αντικειμένων και έργων τέχνης, για τις ανάγκες υλοποίησης των εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού και Τουρισμού και της Δ/νσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων, προϋπολογισμού δαπάνης 50.158,00 €.

Περισσότερα

Προμήθεια φαρμάκων, φαρμακευτικού υλικού και φαρμακευτικών ειδών για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης και των Νομικών Προσώπων του, προϋπολογισμού δαπάνης 247.095,18€ (συμπ. ΦΠΑ 6%,13% και 24%)

Περισσότερα
X