Προκήρυξη συνοπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού, για την Προμήθεια σπόρων, εποχικών φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα (θάμνοι, δένδρα και πολυετείς πόες) προϋπολογισμού δαπάνης 48.652,15€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

28 Δεκεμβρίου 2018 - 13:59

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό, μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού (Α/Α), για την Προμήθεια σπόρων, εποχικών φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα (θάμνοι, δένδρα και πολυετείς πόες) προϋπολογισμού δαπάνης 48.652,15€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με CPV: 03451000-6, σύμφωνα και με την 1717/21-12-2018 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:7Ζ9ΝΩΡ5-Ζ8Ψ).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασ. Γεωργίου A΄ 1α, γραφείο 020, κτίριο Ε΄- ημιώροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 1717/21-12-2018 Α.Ο.Ε.(ΑΔΑ:7Ζ9ΝΩΡ5-Ζ8Ψ), στις 16-01-2019, ημέρα Τετάρτη ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών : 10:00π.μ. και ώρα λήξης : 10:30π.μ.
Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού, μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με την κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και κάθε νόμιμη κράτηση.
Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, σε τοπική ημερήσια εφημερίδα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης : thessaloniki.gr.
Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για τους όρους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο 109Β΄ του Τμήματος Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, κ. Φ. Κουτσοκώστας, τηλ. 2313317533.
Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδ/κό πρ/σμό θα δίνονται από το αρμόδιο Τμήμα Αλσών – Δενδροστοιχιών και Φυτωρίων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβ/ντος – αρμ.: κ. Νίκου Ηλιάνα, τηλ. 2310208793 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
κ.α.α.

ΠΕΤΡΟΣ ΛΕΚΑΚΗΣ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), πατήστε εδώ

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Δημόσια Διαβούλευση του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της Δ/νσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Συστημάτων ΤΠΕ για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών συστημάτων για τις ανάγκες  του Δήμου Θεσσαλονίκης, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης  74.398,76 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση της Τεχνικής μελέτης αναφορικά με την προμήθεια Αθλητικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των Δημοτικών Γυμναστηρίων Θεσσαλονίκης και δημιουργίας υπαίθριων χώρων Άθλησης Δήμου Θεσσαλονίκης.

Περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 8/2019 Μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την «Προμήθεια απορριμματοφόρων, φορτηγών και ειδικών οχημάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης», π.δ. 1.282.160,00€ με ΦΠΑ 24%.

Περισσότερα
X