27.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη Συμφωνίας πλαίσιο για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ...

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη Συμφωνίας πλαίσιο για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο2Ε / 2021

ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ»

Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016

Περίληψη προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη Συμφωνίας πλαίσιο για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ κατά το Ν. 4412/2016 (προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω του ορίου του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016).

 1. Κύριος του Έργου: ο Δήμος Θεσσαλονίκης

Εργοδότης – Αναθέτουσα Αρχή: ο Δήμος Θεσσαλονίκης

Προϊστάμενη Αρχή : η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Θεσσαλονίκης

Διευθύνουσα Υπηρεσία : Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων

Η Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό είναι o Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων, Τμήμα Οδοποιίας και Οδικής Σήμανσης, στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές (ισόγειο – πρωτόκολλο):

Οδός : Γιάννη Χαλκίδη 20
Ταχ. Κωδ. : 54249
Τηλ. : 2313318300
fax : 2313316166
E-mail : v.mpagas@thessaloniki.gr, i.pegios@thessaloniki.gr

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς διατίθεται από τα γραφεία της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων, οδός Γιάννη Χαλκίδη 20, στην υποδοχή του κτιρίου στο ισόγειο. Περαιτέρω πληροφορίες κος Βασίλειος Μπάγας τηλ.: 2313-318341 ή Ιωάννης Πέγιος τηλ. 2313-318303.

Όλα τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται από την ιστοσελίδα: https://thessaloniki.gr/category/θέλω-να-ενημερωθώ/declaration/προκηρύξεις-διακηρύξεις/.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση όλων των εγγράφων της σύμβασης, με ηλεκτρονική αλληλογραφία, ή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις με ραντεβού έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία, στα γραφεία της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων στην οδό Γιάννη Χαλκίδη 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες το αργότερο 4 ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών και για την παρούσα έως τις 15/02/2021.

 1. Αντικείμενο της Σύμβασης

Η σύναψη συμφωνίας πλαίσιο (άρθρο 39 του Ν.4412/2016) αφορά την εκπόνηση πλήρους υποστηρικτικών μελετών εφαρμογής για τις  ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης γειτονιών που πρόκειται να υλοποιήσει ο Δήμος  Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει εργασίες καθαιρέσεων – αποξηλώσεων, συντηρήσεων/αποκαταστάσεων και νέων κατασκευών για πεζοδρόμια και δρόμους,  εργασίες οδοφωτισμού και πρασίνου.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 59.800,00€ (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

 1. 26.000,00 € για Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες Περιβάλλοντα Χώρου Έργων (κατηγορίας 7)
 2. 26.000,00 € για Συγκοινωνιακές μελέτες (κατηγορίας 10)

και 7.800,00 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

 1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

3.1 Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 18 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 20.1 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης ενώ στο άρθρο 22.1 αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων.

3.2 Στο διαγωνισμό καλούνται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της αναλυτικής Διακήρυξης και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

3.4 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

3.5 Οι προσφέροντες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών, ως εξής:

 1. στην κατηγορία μελέτης 7 (ειδικές αρχιτεκτονικές), πτυχία τάξεων Α’ και άνω
 2. στην κατηγορία μελέτης 10 (συγκοινωνιακές-κυκλοφοριακές), πτυχία τάξεων Α’ και άνω

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:

 • Για την κατηγορία Μελέτης 7 (Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη Περιβάλλοντα Χώρου Έργων) απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 4ετούς εμπειρίας.
 • Για την κατηγορία Μελέτης 10 (Συγκοινωνιακή Μελέτη) απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 4ετούς εμπειρίας.

Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εκτέλεση παρόμοιων με την υπό ανάθεση συμβάσεων, οι οποίες εκτελέσθηκαν κατά την τελευταία πενταετία ή εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να έχει εκτελέσει επιτυχώς τουλάχιστον μια συμφωνία πλαίσιο με κάποιον δημόσιο φορέα.

γ) Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05 (που διατηρείται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 377 του ν.4412/2016) και ειδικότερα:

Για την κατηγορία Μελέτης 7 (Ειδικών Αρχιτεκτονικών Μελετών), τουλάχιστον έναν μηχανικό ανώτατης σχολής 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία.

Για την κατηγορία Μελέτης 10 (Μελετών Συγκοινωνιακών Έργων), τουλάχιστον έναν μηχανικό ανώτατης σχολής 4ετούς στην εν λόγω κατηγορία.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων το ένα τουλάχιστον από τα μέλη της θα πρέπει να καλύπτει τις προαναφερόμενες απαιτήσεις.

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με Πιστοποιήσεις Συστήματος Ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο που να είναι σε ισχύ τόσο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών όσο και κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

4.Η συνολική διάρκεια της Συμφωνίας-Πλαίσιο ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

5. Η μελέτη χρηματοδοτείται από Π.Δ.Ε. με Κ.Α.64/7412.55.01

6. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής.

7. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 0,5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α (άρθρο 15.2 αναλυτικής Διακήρυξης).

8. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα παρακάτω κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους, σύμφωνα με το άρθρο 21 της Διακήρυξης.

                α) Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς: ο συντελεστής βαρύτητας ορίζεται σε  UTΠ = 90%

                    ΒΤΠ= 0,50*Κ1 + 0,50*Κ2 όπου Κ1(πληρότητα και αξιοπιστία εκπόνησης μελετητικού αντικειμένου ), Κ2 (οργάνωση και αποτελεσματικότητα οικονομικού φορέα).

            β) Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς : Ο συντελεστής  βαρύτητας ορίζεται σε  UΟΠ = 10%.

            ΒΟΠι = 100 x  (1-ΟΠι/ΠΑ), όπου ΠΑ είναι η προεκτιμώμενη αμοιβή.

 1. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 15-02-2021, ημέρα Δευτέρα., η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά. Επίσης μέχρι την ημέρα αυτή, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ενημερώνονται για όλα τα έγγραφα της σύμβασης.
 2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 19-02-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης), κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση στον 4ο όροφο της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων στην οδό Γιάννη Χαλκίδη 20, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
 3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον 10 μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
 4. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, δηλ. την Οικονομική Επιτροπή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΩΝΑΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

Για να κατεβάσετε την περίληψη της Προκήρυξης, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ