Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εντύπων (λειτουργικών και καλλιτεχνικών) και λαβάρων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου για το β΄ εξάμηνο του 2020 προϋπολογισμού δαπάνης 41.877,65 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

11 Αυγούστου 2020 - 12:13

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια εντύπων (λειτουργικών και καλλιτεχνικών) και λαβάρων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου για το β΄ εξάμηνο του 2020 προϋπολογισμού δαπάνης 41.877,65 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, κτίριο Ε’, ημιώροφος, γραφείο 020), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής η οποία ορίστηκε με την υπ’ αρ. 673/31-7-2020 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ : 6ΒΛΧΩΡ5-ΙΞΘ) την 26-8-2020 ημέρα Τετάρτη ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 και ώρα λήξης 10:30.
Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με την κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος, τα έξοδα δημοσίευσης και κάθε νόμιμη κράτηση.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια.
Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, σε τοπική ημερήσια εφημερίδα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης : thessaloniki.gr.
Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από το Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, οδός Βασ. Γεωργίου Α, 1ος όροφος, κτίριο Β, γραφείο 109 Β, αρμόδια υπάλληλος Μαρία Θωμαΐδου τηλ. 2313 317545 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, e-mail m.thomaidou@thessaloniki.gr, ενώ πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό θα δίνονται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Περίληψη της Διακήρυξης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια Ηχητικών Συστημάτων Προειδοποίησης ατόμων με προβλήματα όρασης για διαβάσεις πεζών, εγκατάστασης των στις προβλεπόμενες θέσεις σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας καθώς και τεχνικής υποστήριξης τόσο των νέων όσο και των ήδη υφισταμένων συστημάτων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων

Περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην προμήθεια φωτογραφικού υλικού του φωτογραφικού εκτυπωτή της Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών

Περισσότερα

Υποβολή ερωτήματος σχετικά με το διαγωνισμό: “«Έλεγχος και έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης των παιδικών χαρών και του εξοπλισμού καλαθόσφαιρας (μπασκέτες) του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 61.380,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. “

Περισσότερα
X