22.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠροκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Επείγουσες εργασίες συντήρησης σχολικών...

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Επείγουσες εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων Τ.Π.» προϋπολογισμού μελέτης 57.000,00 € με ΦΠΑ

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Επείγουσες εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων Τ.Π.» προϋπολογισμού μελέτης 57.000,00 € με ΦΠΑ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές για την ανάθεση του έργου «Επείγουσες εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων Τ.Π.», προϋπολογισμού μελέτης πενήντα επτά χιλιάδων ευρώ (57.000,00 €) με ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016.
Η προϋπολογιζόμενη συνολική δαπάνη του έργου σε ευρώ αναλύεται ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 33.850,00

ΓΕ+ΟΕ 18% 6.093,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 39.943,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 5.991,45
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 33,29
ΣΥΝΟΛΟ 45.967,74
ΦΠΑ 24% 11.032,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  57.000,00
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (www.thessaloniki.gr).
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθεται από τα γραφεία της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, οδός Αγγελάκη 13, (Πληροφορίες- έντυπα οικονομικής προσφοράς κ. Βασιλική Κωνσταντινίδου τηλ.: 2313318458 και κ. ’ννα Καραστεργίου για τεχνικά θέματα τηλ.: 2313318434, μέχρι τις 5/12/2016 πριν από την ημέρα του διαγωνισμού. H διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί απλουστευμένη με βάση το υπόδειγμα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας (κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 – ΦΕΚΑ-147) της ΕΑΑΔΗΣΥ και έχει
αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:16PROC005432783 2016-11-22).
3. Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 06/12/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης) στο γραφείο 016 του κτιρίου Ε΄ του Κεντρικού Καταστήματος, Βασ. Γεωργίου 1Α, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Αναθέτουσα Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού, και την ίδια ώρα (10:00 π.μ). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί δεύτερη ή και τρίτη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, άρθρο 98 παράγραφος 1 περίπτωση α του Ν.4412/2016.
Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως, παρέχονται σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες το αργότερο στις 02/12/2016.
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής του άρθρου 86 του Ν.4412/2016 Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί σε ακέραιες μονάδες κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016.
4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
4.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται ως εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω και στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, για έργα κατηγορίας Οικοδομικών, με βάση το ισχύον ανώτατο όριο προϋπολογισμού και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
4.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
4.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
5. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ Σχολείων και είναι εγγεγραμμένο στο Τ.Π. του Δήμου Θεσσαλονίκης έτους 2016. Υπόκειται σε κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 0,06% στις συμβάσεις  ου υπάγονται στο Ν.4013/2011, για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.
6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.
                                                                                                     ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                                                                            ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ
                                                                                                            ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ9Ν
Για να κατεβάσετε το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ ε δ ώ

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ