25.1 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Βελτιστοποίηση...

Προκήρυξη με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Βελτιστοποίηση και επέκταση υφιστάμενου δικτύου ποδηλατόδρομου», προϋπολογισμού (1.285.000,00 €) ένα εκατομμύριο διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ με Φ.Π.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω προβλήματος που παρουσιάστηκε κατά  την υποβολή του εντύπου προσφορών συμμετοχής στον διαγωνισμό με α/α ΕΣΗΔΗΣ 88624 το  έργο «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ», προϋπολογισμού (1.285.000,00 €) ενός εκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α. του Δήμου Θεσσαλονίκης και με αριθμό προκήρυξης 12Ε/2020 θα επαναδημοπρατηθεί σε νέα ημερομηνία και με νέα διαγωνιστική διαδικασία.

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Βιώσιμης Κινητικότητας &  Δικτύων

Νικόλαος Μεσημέρης

 

Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πατήστε εδώ.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρίνιση για την ώρα αποσφράγισης του διαγωνισμού του έργου «Βελτιστοποίηση και επέκταση υφιστάμενου δικτύου ποδηλατόδρομου»

Σας διευκρινίζουμε ότι η ώρα αποσφράγισης του διαγωνισμού του έργου «Βελτιστοποίηση και επέκταση υφιστάμενου δικτύου ποδηλατόδρομου», με ημερομηνία αποσφράγισης την 30η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη, είναι 10π.μ. κι όχι 10μ.μ., όπως εκ παραδρομής γράφτηκε στην Περίληψη Προκήρυξης με αριθμό 12Ε/2020.

Για να κατεβάσετε το έγγραφο, σχετικά με τη διευκρίνιση της αλλαγής της ώρας αποσφράγισης, πατήστε εδώ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο 12Ε/2020

 1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Βελτιστοποίηση και επέκταση υφιστάμενου δικτύου ποδηλατόδρομου», προϋπολογισμού (1.285.000,00 €) ένα εκατομμύριο διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ με Φ.Π.Α.
 2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
Α) Εργασίες Οδοποιίας 758.543,84
ΓΕ & ΟΕ (18%): 136.537,89
Άθροισμα 895.081,73
Απρόβλεπτα (15%): 134.262,26
Άθροισμα 1.029.343,99
Αναθεώρηση: 6.946,33
ΣΥΝΟΛΟ: 1.036.290,32
ΦΠΑ (24%) 248.709,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 1.285.000,00
 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης thessaloniki.gr .
 2. H διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) της ΕΑΑΔΗΣΥ.
 3. Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η …….., ημέρα ……………. και ώρα 15.00μ.μ.

Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η ………….., ημέρα ………….. ώρα 10.00μ.μ. η οποία θα διενεργηθεί στην έδρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1,  γραφείο 020 του κτιρίου Ε΄ του Κεντρικού Καταστήματος από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

 1. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα του επί μέρους ποσοστού έκπτωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016.

 1. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
 2. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.
 1. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα, μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία.
 2. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
 3. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

12.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα  κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. ή ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., στην κατηγορία των έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ στην 2η τάξη και άνω.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος του Ν. 4412/2016.

12.2  Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

12.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 1. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής και πρωτοκόλλησης της σύμβασης
 2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων επτακοσίων είκοσι έξι ευρώ (20.726,00 €), χρόνου ισχύος έξι (6) μηνών και τριάντα ημερών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
 3. Το έργο χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου κατά το ποσό των 1.285.000,00 € από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) στα πλαίσια της πρόσκλησης 071.4e με τίτλο «Ανάπτυξη συστήματος ποδηλατοδρόμων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρική Μακεδονίας, Άξονας Προτεραιότητας 04 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς», [Απόφαση ένταξης: 2897/08-06-2018 (ΑΔΑ: 63ΦΒ7ΛΛ-ΡΔΔ), Τροποπ. Απόφασης ένταξης: 2671/15-05-2019 (ΑΔΑ: Ψ71Ζ7ΛΛ-4Β6), Τροποπ. Απόφασης ένταξης: 893/10-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΥΝΞ7ΛΛ-ΧΥ8)) ], Κωδ. ΠΔΕ 2018ΕΠ00810054, Κωδ. ΟΠΣ 5029647.
 4. Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης του έτους 2020, με την ένδειξη ΚΑ: 64/7341.40.01, με τίτλο «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ».
 5. Για την δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. 2489/08-05-2020 (Α.Π. Δήμου 130227/11-05-/2020) σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 6. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 16.1 της Διακήρυξης.
 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

Για να κατεβάσετε την Περίληψη της Προκήρυξης, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ