29.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη Ηλεκτρονικού Τακτικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια  εντύπων (λειτουργικών και καλλιτεχνικών)...

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Τακτικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια  εντύπων (λειτουργικών και καλλιτεχνικών) και λαβάρων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, για το 2021,  προϋπολογισμού δαπάνης 157.843,23 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 12/2021

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Τακτικό Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την προμήθεια  εντύπων (λειτουργικών και καλλιτεχνικών) και λαβάρων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, για το 2021,  προϋπολογισμού δαπάνης 157.843,23 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

 Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 122059

Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  από 19-5-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.           

Κωδικός CPV:

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 22820000-4, 39294100-0 και 33198200-6

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 157.843,23 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 127.292,93 €, ΦΠΑ : 30.550,30 €).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Υποδιαίρεση σε τμήματα:

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε εκατόν πενήντα εννέα (159) τμήματα.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, ανά είδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Διάρκεια Σύμβασης – Χρόνος Παράδοσης:

Για τα λειτουργικά έντυπα, η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης και ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ έως 31-12-2021.

Για τα καλλιτεχνικά έντυπα η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ, έως τη λήξη των εκδηλώσεων που προγραμματίστηκαν σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

  1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
  2. Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή με την μορφή του ΕΕΕΣ)
  3. Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της υπ’ αριθμ. 12/2021 Διακήρυξης

Λόγοι αποκλεισμού:

Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ΄αριθμ. 12/2021 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής:

Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως αναλυτικά προβλέπεται στα άρθρα 2.2.4 – 2.2.5 της υπ΄αριθμ. 12/2021 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:

Εγγυητική Συμμετοχής το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., ήτοι δύο χιλιάδες πεντακόσια σαράντα πέντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (2.545,86  €)

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 19-5-2021 και ώρα 15:00            

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 7-6-2021 και ώρα 15:00         

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 11-6-2021 και από ώρα 10:00 π.μ. – 11:00 π.μ.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Έννομη προστασία:

Προδικαστικές προσφυγές

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του Ν. 4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου όπως αυτό παρατίθεται στο αναρτημένο τεύχος του ΚΗΜΔΗΣ της υπ΄αριθμ. 12/2021 Διακήρυξης.

Οι προθεσμίες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της ανωτέρω διακήρυξης.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 10592/126113/3-9-2019 (ΑΔΑ: 618ΧΩΡ5-ΔΙ7) και την υπ’ αρ. υπ’αρ. 3637/62078/8-3-2021 (ΑΔΑ : ΩΘΖΩΩΡ5-Ο18) τελευταία τροποποιητική Απόφαση Δημάρχου Θεσσαλονίκης, για τον ορισμό των Αντιδημάρχων και τις υπ’ αρ. 10638/127578/4-9-2019 (ΑΔΑ : 78ΛΕΩΡ5- 56Ω) και 10723/282522/2-10-2020 (ΑΔΑ: 6Φ85ΩΡ5-60Ε) τελευταία τροποποιητική Απόφαση Δημάρχου αναφορικά με  την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στoν Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Κούπκα Μιχαήλ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ