23.1 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια λευκού, φρέσκου, παστεριωμένου, αγελαδινού...

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια λευκού, φρέσκου, παστεριωμένου, αγελαδινού γάλακτος με 3,5% λιπαρά κατ’ελάχιστον, για τους δικαιούχους υπαλλήλους (στους οποίους παρέχονται τα Μέσα Ατομικής Προστασίας) του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων του καθώς και για τις ανάγκες των παιδιών που φιλοξενούνται από τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης και τα νομικά πρόσωπά του για δύο (2) έτη π.δ. 1.691.536,55 € με το Φ.Π.Α. 13%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

                                                  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20/2019

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την “Προμήθεια λευκού, φρέσκου, παστεριωμένου, αγελαδινού γάλακτος με 3,5% λιπαρά κατ’ελάχιστον, για τους δικαιούχους υπαλλήλους (στους οποίους παρέχονται τα Μέσα Ατομικής Προστασίας) του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων του καθώς και για τις ανάγκες των παιδιών που φιλοξενούνται από τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης και τα νομικά πρόσωπά του για δύο (2) έτη π.δ. 1.691.536,55 € με το Φ.Π.Α. 13%”

Αριθμ.Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 76107

Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 28-06-2019 και ώρα 07:00 π.μ.

Κωδικός CPV

Το προς προμήθεια είδος  κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 15511100-4.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.691.536,55 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (1.496.935,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.). Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης και τα νομικά πρόσωπά του.

Πηγή χρηματοδότησης είναι τα ανταποδοτικά τέλη για τη Δ/νση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, το Πρόγραμμα “Δομές αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης, ΕΣΠΑ” για τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, το Πρόγραμμα “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, ΕΣΠΑ” για τη Δ/νση Παιδικών Σταθμών και οι ίδιοι πόροι για τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου, τα νομικά πρόσωπα και τις Σχολικές Επιτροπές του.

Υποδιαίρεση σε τμήματα

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο (2) τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται και για τα δύο (2) τμήματα.

Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής.

Διάρκεια της σύμβασης

Η διάρκεια των πέντε (5) συμβάσεων που θα προκύψουν (ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΟΒΡΕΠΟΜ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ”, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) ορίζεται σε δύο (2) έτη, από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης και ανάρτησής τους στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

  1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 29.938,70 €
  2. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
  3. Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3.2 της υπ’αριθμ.20/2019 Διακήρυξης

Λόγοι αποκλεισμού

Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ’αριθμ.20/2019 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής

Κριτήρια επιλογής  που σχετίζονται με την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, όπως αναλυτικά προβλέπεται στα άρθρα 2.2.4. 2.2.5 και 2.2.6 αντίστοιχα της υπ’αριθμ.20/2019 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες εγγυήσεις

Εγγύηση συμμετοχής  το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης  ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 29-06-2019 και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 02-08-2019 και ώρα 15:00 μ.μ.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών : 08-08-2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς : Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών.

Έννομη προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα Δ της υπ’αριθμ.20/2019 Διακήρυξης.

Οι προθεσμίες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της ανωτέρω διακήρυξης.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 2634/13-3-2018 (ΑΔΑ: 606ΖΩΡ5-Ε91) και 9264/24-7-2018 (ΑΔΑ: ΩΝΦΩΜΩΡ5-Ω6Ε) Αποφάσεις Δημάρχου.

                                            Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                                          

                                            Α.ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη, κάντε κλικ εδώ.

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, κάντε κλικ εδώ.

Για να κατεβάσετε την Περίληψη Διακήρυξης, κάντε κλικ εδώ.

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), κάντε κλικ εδώ και εδώ.

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, κάντε κλικ εδώ.

Για να κατεβάσετε το Πρότυπο Έγγραφο Προδικαστικής Προσφυγής, κάντε κλικ εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ