32.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο:...

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια προϊόντων ασφάλτου», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 28/8-10-2020 μελέτη της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων – Τμήμα Οδοποιίας & Οδικής Σήμανσης, προϋπολογισμού 450.008,40€,συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 7/2021

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια προϊόντων ασφάλτου», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 28/8-10-2020  μελέτη της  Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων  – Τμήμα Οδοποιίας & Οδικής Σήμανσης, προϋπολογισμού 450.008,40€,συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 104848

Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  από 11/05/2021 και ώρα 15:00,

Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

06/05/2021

Κωδικός CPV:

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων CPV: 44113000-5| Υλικά κατασκευής οδών

Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 28/8-10-2020 μελέτη της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων του Τμήματος Οδοποιίας & Οδικής Σήμανσης, είναι η προμήθεια προϊόντων ασφάλτου (ασφαλτικού σκυροδέματος και ασφαλτικών γαλακτωμάτων), προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη του Δήμου Θεσσαλονίκης για αγορά υλικών ώστε να εξοπλιστεί το συνεργείο της Διεύθυνση Βιώσιμης κινητικότητας και Δικτύων. Για τον σκοπό αυτό η Διεύθυνση διαθέτει και συνεργείο εξοπλισμένο με τα κατάλληλα εργαλεία. Βασική όμως προϋπόθεση για την υλοποίηση των ασφαλτοστρώσεων είναι η προμήθεια προϊόντων ασφάλτου (ασφαλτικού σκυροδέματος και ασφαλτικών γαλακτωμάτων).Με την παρούσα προμήθεια θα καλυφθούν οι ανάγκες της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων του  Δήμου Θεσσαλονίκης για δύο (2) έτη.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 450.008,40 (τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %, {προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  362.910,00€ (τριακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων δέκα ευρώ),  ΦΠΑ : 87.098,40 € (ογδόντα επτά χιλιάδων ενενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών)}.

Οι πιστώσεις που θα καλύψουν τη σχετική δαπάνη προέρχονται από Ιδίους Πόρους .

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά και προϋποθέτει, εκτός από την έκδοση των νόμιμων παραστατικών εκ μέρους του και την τήρηση των λοιπών υποχρεώσεων του που προβλέπονται στη σύμβαση.

Υποδιαίρεση σε τμήματα:

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε οκτώ (8) τμήματα σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 28/8-10-2020 μελέτη.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα (α/α).

Ο μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε οκτώ (8).

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού (α/α), μόνο βάσει τιμής.

Διάρκεια Σύμβασης:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης του/των συμφωνητικού/κών και την ανάρτησή του/τους στο ΚΗΜΔΗΣ, με ημερομηνία έναρξής την επομένη της ολοκλήρωσης (χρονική λήξη ή ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου) της σε εξέλιξη υπ΄αριθ. πρωτ. 110001/06-04-2020 σύμβασης, (ΑΔΑΜ 20SYMV006531372 2020-04-06).

 Η σύμβαση θα έχει δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης της σύμβασης/των συμβάσεων.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

  1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
  2. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (EΕΕΣ)
  3. Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της υπ΄αριθμ. 7/2021 Διακήρυξης και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 28/8-10-2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων  – Τμήμα Οδοποιίας & Οδικής Σήμανσης.

Λόγοι αποκλεισμού:

Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ΄αριθμ. 7/2021 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής:

Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και τα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως αναλυτικά προβλέπονται στα άρθρα 2.2.4 – 2.2.7 της υπ΄αριθμ. 7/2021 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:

  • Εγγυητική Συμμετοχής: το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας του τμήματος ή των τμημάτων για το/τα οποίο/οποία υποβάλλεται προσφορά χωρίς Φ.Π.Α. Για το σύνολο του διαγωνισμού η εγγυητική συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 7.258,20€ (επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
  • Εγγύηση καλής εκτέλεσης: των όρων της σύμβασης: ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης ισχύος τουλάχιστον για ένα (1) μήνα μετά την λήξη της σύμβασης.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 11/05/2021 και ώρα 15:00

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 14/06/2021 και ώρα 15:00

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών:  18/06/2021 και από ώρα 10:00 – 11:00

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Έννομη προστασία: Προδικαστικές προσφυγές

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα ΙV της υπ΄αριθμ. 7/2021 Διακήρυξης.

Οι προθεσμίες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της ανωτέρω διακήρυξης.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016.

Στοιχεία Φορέα αρμόδιο για τις διαδικασίες προσφυγής:

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ),

Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωαννής Ρέντης κτίριο Κεράνης, Αθήνα,

Tηλέφωνο: +30 2132141216,

Εmail:aepp@aepp-procurement.gr,

Διεύθυνση Διαδικτύου: (URL) http://www.aepp-procurement.gr

Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 3637/62078/08-03-2021 – ΑΔΑ:ΩΘΖΩΩΡ5-Ο18 Απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων Δήμου Θεσσαλονίκης και την υπ’ αριθμ. 10723/282522/02-10-2020 – ΑΔΑ: 6Φ85ΩΡ5-60Ε Απόφαση Δημάρχου για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, κ. Μιχαήλ Κούπκα.

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ και εδώ.

Για να κατεβάσετε το τυποποιημένο έντυπο υποβολής προσφυγής, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ