24.7 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με...

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση πάρκων και χώρων πρασίνου – Μελέτη 7/2020 – Προϋπολογισμού 2.200.000,01€ (με Φ.Π.Α. 24%) συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ποσού 144.805,25€ (με Φ.Π.Α. 24%)»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 50/2020

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση πάρκων και χώρων πρασίνου – Μελέτη 7/2020 – Προϋπολογισμού 2.200.000,01€ (με Φ.Π.Α. 24%) συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ποσού 144.805,25€ (με Φ.Π.Α. 24%)» της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Τμήματος Συντήρησης Κήπων και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 103703

Αναθέτουσα Αρχή:

Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος, αποτελεί «μη κεντρική αναθέτουσα αρχή» και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ).

Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής: Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 36

Τηλέφωνο: 2313 317777

Fax: 2313316119 (Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών)

(URL): thessaloniki.gr

Κωδικός NUTS: EL522

Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 7/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Τμήματος Συντήρησης Κήπων είναι η παροχή υπηρεσίας με σκοπό την συντήρηση πάρκων και διαμορφωμένων χώρων πρασίνου συνολικής έκτασης 488,7 περίπου στρεμμάτων. Προβλέπονται εργασίες καθημερινής συντήρησης με την επίβλεψη της υπηρεσίας για να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο συντήρησης του πρασίνου των πάρκων και εργασίες με τις οποίες υφιστάμενοι και νέοι χώροι θα αναβαθμιστούν περιβαλλοντικά και αισθητικά.

Η μελέτη αφορά στη συντήρηση των χώρων πρασίνου σε μικρή έκταση της 1ης Δημοτικής Κοινότητας και στο σύνολο του πρασίνου στη 2η, 3η, 4η, 5η Δημοτική Κοινότητα, στη Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας, στο Ζωολογικό Κήπο.

Προβλέπεται συντήρηση του ήδη εγκατεστημένου πρασίνου, μέσα από παρεμβάσεις  έτσι ώστε να διατηρείται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και συγκεκριμένα με την εκτέλεση εργασιών συντήρησης  όπως :

 1. Συντήρηση δένδρων και θάμνων, η οποία θα περιλαμβάνει, ψαλιδίσματα,  σχηματισμό λεκανών άρδευσης, λίπανση, άρδευση, κλπ
 2. Την κλάδευση επικίνδυνων δένδρων. Στη συγκεκριμένη σύμβαση σε ορίζοντα τριετίας προβλέπεται η κλάδευση 676 δένδρων που φύονται στους χώρους πρασίνου (πάρκα και νησίδες της πόλης) καθώς και κοπή και απομάκρυνση ξερών αλλά και εκρίζωση πρέμνων
 3. Κοπή και εκρίζωση ξερών θάμνων, ανεπιθύμητης βλάστησης
 4. Συντήρηση του χλοοτάπητα
 5. Διαχείριση του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου
 6. Καθαριότητα των χώρων πρασίνου

Γίνεται προσπάθεια αναβάθμισης του πρασίνου στην πόλη με αναπλάσεις χώρων πρασίνου που περιλαμβάνουν:

 1. Εγκατάσταση νέου αρδευτικού δικτύου
 2. Εγκατάσταση φυτικού υλικού και συγκεκριμένα :

i. Διαμόρφωση, προετοιμασία νέων παρτεριών και φύτευση αυτών και σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας.

ii.Φύτευση 435 δένδρων, 4.830 θάμνων και αναρριχώμενων φυτών, 20.000 πολυετών ποωδών και βολβών  σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας.

iii. Προμήθεια και εγκατάσταση 10 στρ. έτοιμου χλοοτάπητα σε χώρους που θα υποδειχτούν από την υπηρεσία.

iv. Σπορά 20 στρ. χλοοτάπητα σε χώρους που θα υποδειχτούν από την υπηρεσία.

Δικαιούμενοι συμμετοχής:

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
 2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Όλοι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς σύμφωνα με την υπ΄αριθ 7/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Τμήματος Συντήρησης Κήπων (Παράρτημα ΙΙ της υπ΄αριθ. 50/2020 Διακήρυξης) όλοι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που εκτελούν εργασίες σχετικές µε το αντικείμενο του διαγωνισμού) που:

 • είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια για τις συγκεκριμένες εργασίες και διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά,
 • διαθέτουν τους πόρους,
 • διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα ή εργασίες πρασίνου,
 • απασχολούν και θα απασχολήσουν τις ζητούμενες ειδικότητες,
 • θα συγκροτήσουν συνεργεία με εξειδικευμένο προσωπικό και προσωπικό που θα εκπαιδεύσουν για το συγκεκριμένο σκοπό,
 • διαθέτουν και θα εξασφαλίσουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό για τη συντήρηση χώρων πρασίνου,
 • παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

 Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  από 22/01/2021 και ώρα 14:00

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).Η περίληψη της διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Το τεύχος της σύμβασης καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): thessaloniki.gr.

Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 18/01/2021

Κωδικός CPV:

CPV : : 77300000-3| Υπηρεσίες Φυτοκομίας

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (2.200.000,01€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %, {προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (1.774.193,56€),  ΦΠΑ: τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων οκτακοσίων έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (425.806,45€)}.

Στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπεριλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης το οποίο αφορά στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης πρασίνου.

Το δικαίωμα προαίρεσης για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, ορίζεται στο ποσό των εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων πέντε ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (144.805,25€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% {προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: εκατόν δέκα έξι χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (116.778,43€), Φ.Π.Α. 24%: είκοσι οκτώ χιλιάδων είκοσι έξι ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (28.026,82€)}, με χρονική διάρκεια τριών (3) επιπλέον μηνών μετά την ενεργοποίηση του.

Πηγή Χρηματοδότησης: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά και προϋποθέτει, εκτός από την έκδοση των νόμιμων παραστατικών εκ μέρους του και την τήρηση των λοιπών υποχρεώσεων του που προβλέπονται στη σύμβαση.

Υποδιαίρεση υπηρεσιών ενδεικτικού προϋπολογισμού: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

Υποβολή Προσφορών: Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν προσφορές για το σύνολο των υπηρεσιών όλων των τμημάτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την πρωτοκόλληση του συμφωνητικού και την ανάρτησή του στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δικαίωμα προαίρεσης: Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης,  με μονομερή της δήλωση (απόφαση) που εκδίδεται και κοινοποιείται στον ανάδοχο πριν από τη λήξη αυτής, για 3 (τρεις ) επιπλέον μήνες (παράταση), με έναρξη την επομένη της ημερομηνίας λήξης της αρχικής διάρκειας της σύμβασης και με τους ίδιους όρους και τις ίδιες τιμές εκτέλεσης της αρχικής σύμβασης. Η ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης εναπόκειται αποκλειστικά στη βούληση της  αναθέτουσας Αρχής. Σε  καμία περίπτωση ο παρών όρος δεν θεμελιώνει αξίωση του αναδόχου της σύμβασης για παράταση της αρχικής τριετούς διάρκειάς της.

Το ύψος του Δικαιώματος προαίρεσης έχει καθοριστεί για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης πρασίνου ποσού 116.778,43 € (χωρίς το ΦΠΑ).

Δικαιολογητικά συμμετοχής :

 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής
 2. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)
 3. Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της υπ΄αριθμ. 50/2020 Διακήρυξης και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 7/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Τμήματος Συντήρησης Κήπων.

Λόγοι αποκλεισμού:

Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ΄αριθμ. 50/2020 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής:

Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, την Οικονομική και χρηματοοικονομικής επάρκεια, την Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα,  τα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και την  Στήριξη στην ικανότητα τρίτων όπως αναλυτικά προβλέπονται στα άρθρα 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 και 2.2.8 της υπ΄αριθμ. 50/2020 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:

 • Εγγυητική Συμμετοχής: για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού, σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α. και μη συνυπολογιζομένου του δικαιώματος προαίρεσης, η οποία ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων εκατόν σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτών (33.148,30€).Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
 • Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης ισχύος τουλάχιστον για ένα (1) μήνα μετά την λήξη της σύμβασης.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5 της υπ΄αριθ. 50/2020 Διακήρυξης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει Εγγύηση καλής εκτέλεσης,

α) συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης της συμβατικής αξίας, εκτός ΦΠΑ. με την τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016,

β) με την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης, κατά το άρθρο 6.2 της υπ΄αριθ. 50/2020 Διακήρυξης σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αξίας της νέας σύμβασης (παράτασης) εκτός Φ.Π.Α.,

με χρόνο ισχύς τουλάχιστον για ένα (1) μήνα μετά την λήξη της σύμβασης.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 22/01/2021 και ώρα 14:00

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 22/02/2021 και ώρα 15:00

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών:  26/02/2021 και από ώρα 10:00 – 11:00

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού.

Έννομη προστασία: Προδικαστικές προσφυγές

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα ΙV της υπ΄αριθμ. 50/2020 Διακήρυξης.

Οι προθεσμίες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της ανωτέρω διακήρυξης.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016.

Στοιχεία Φορέα αρμόδιο για τις διαδικασίες προσφυγής:

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ),

Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωαννής Ρέντης κτίριο Κεράνης, Αθήνα,

Tηλέφωνο: +30 2132141216,

Εmail:aepp@aepp-procurement.gr,

Διεύθυνση Διαδικτύου: (URL) http://www.aepp-procurement.gr

Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 9264/245259/01-09-2020 – ΑΔΑ: Ω8Μ6ΩΡ5-ΧΚΩ Απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων Δήμου Θεσσαλονίκης και την υπ’ αριθμ. 10723/282522/02-10-2020 – ΑΔΑ: 6Φ85ΩΡ5-60Ε Απόφαση Δημάρχου για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, κ. Μιχαήλ Κούπκα.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την περίληψη της Διακήρυξης, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Προσφυγής, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τα Υποδείγματα, πατήστε εδώ και εδώ και εδώ και εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ