26.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη ηλεκτρονικού, διεθνή διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας "Συντήρηση πάρκων...

Προκήρυξη ηλεκτρονικού, διεθνή διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας “Συντήρηση πάρκων και χώρων πρασίνου”, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 2/2017 Μελέτη της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Τμήματος Συντήρησης Κήπων, προϋπολογισμού δαπάνης ποσού 1.799.999,97€ με Φ.Π.Α. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο  60/2017

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Συντήρηση πάρκων και χώρων πρασίνου», σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 2/2017 Μελέτη της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Τμήματος Συντήρησης Κήπων, προϋπολογισμού δαπάνης ποσού 1.799.999,97€ με Φ.Π.Α. 

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 45095 

Αναθέτουσα Αρχή:

Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, στον Υποτομέα ΟΤΑ.

Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής: Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 40.

Τηλέφωνο: 2313 317777.

Fax: 2313317519 (Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών).

(URL): thessaloniki.gr. 

Κωδικός NUTS: EL522 

Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr   από 13/12/2017 και ώρα 08:00 

Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 11/12/2017 

Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας «Συντήρηση πάρκων και χώρων πρασίνου» για τα έτη 2018 – 2019 – 2020.

Η συγκεκριμένη εργασία αφορά την συντήρηση πάρκων και διαμορφωμένων χώρων πρασίνου συνολικής έκτασης 573,7 στρεμμάτων. Προβλέπονται εργασίες καθημερινής συντήρησης με την επίβλεψη της υπηρεσίας για να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο συντήρησης του πρασίνου των πάρκων και εργασίες με τις οποίες υφιστάμενοι και νέοι χώροι θα αναβαθμιστούν περιβαλλοντικά και αισθητικά.  Η παρούσα μελέτη αφορά στη συντήρηση των χώρων πρασίνου σε μικρή έκταση της 1ης ΔΚ και στο σύνολο του πρασίνου στη 2η, 3η, 4η, 5η Δημοτική Κοινότητα, στη Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας, στο Ζωολογικό Κήπο και στη συντήρηση του πρασίνου των Κοιμητηρίων Αναστάσεως του Κυρίου. 

Κωδικός CPV:

CPV : 77300000-3 Υπηρεσίες Φυτοκομίας. 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.451.612,88€ που με την προσθήκη του Φ.Π.Α. 24% (=348.387,09€), ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.799.999,97€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά και προϋποθέτει, εκτός από την έκδοση των νόμιμων παραστατικών εκ μέρους του και την τήρηση των λοιπών υποχρεώσεων του που προβλέπονται στη σύμβαση. 

Υποδιαίρεση υπηρεσιών ενδεικτικού προϋπολογισμού: Όχι δεν υποδιαιρείται. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν προσφορές για το σύνολο των υπηρεσιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:

Η πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης του συμφωνητικού και ανάρτησής του στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr). 

Δικαιολογητικά συμμετοχής :

  • Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.
  • Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD).
  • Τεχνική Προσφορά :

Για την συντήρηση πάρκων και χώρων πρασίνου ( Αριθμός Συστήματος : 45095) η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το Παράρτημα ΙI της υπ΄αριθ. 2/2017 Μελέτης, της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Τμήματος Συντήρησης Κήπων περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

3.1) Θα πρέπει επίσης με σύντομη περιγραφή να αναφέρεται :

  • Ο τρόπος και οι μέθοδοι  εκτέλεσης των εργασιών,
  • Τα μέσα -υλικά – εξοπλισμός  που θα χρησιμοποιηθούν,
  • Ανθρώπινοι και τεχνικοί πόροι,
  • Μέτρα ασφάλειας που θα λαμβάνονται κατά την εκτέλεση των εργασιών,

τα οποία  θα αξιοποιηθούν για την εκτέλεση της Σύμβασης όπως προβλέπονται στα αντίστοιχα κεφάλαια του αναλυτικού τεύχους της υπ΄αριθ. 2/2017 μελέτη της αρμόδιας Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος (Τεχνική Περιγραφή, Τεχνικές Προδιαγραφές και Τιμολόγιο κ.α. και στους ειδικούς όρους).

3.2) Τεχνική προσφορά στο συμπληρωμένο έντυπο του συστήματος.

3.3) Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν. 1599/86: επιπλέον, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δεσμεύονται με υπεύθυνη δήλωση για όσα αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της υπ΄αριθ. 60/2017 Διακήρυξης και σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 2/2017 μελέτη της αρμόδιας Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Τμήματος Συντήρησης Κήπων. 

Λόγοι αποκλεισμού:

Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ΄αριθ. 60/2017 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της υπ΄αριθ. 60/2017 Διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας. 

Κριτήρια επιλογής: Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, την Οικονομική και χρηματοοικονομικής επάρκεια, την Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως αναλυτικά προβλέπονται στα άρθρα 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 της υπ΄αριθ. 60/2017 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της υπ΄αριθ. 60/2017 Διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας. 

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:

Εγγυητική Συμμετοχής το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% (=29.032,26€ – είκοσι εννιά χιλιάδων τριάντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτών) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους. 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 13/12/2017 και ώρα 08:00.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:  15/01/2018 και ώρα 15:00.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών:19/01/2018 και από ώρα 10:00 – 11:00.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12)  μηνών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.   

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού. 

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 

Έννομη προστασία:

Προδικαστικές προσφυγές  :

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του ν. 4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα V της υπ΄αριθ. 60/2017 Διακήρυξη.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι :

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

 (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 

Στοιχεία Φορέα αρμόδιο για τις διαδικασίες προσφυγής:

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ),

Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωαννής Ρέντης κτίριο Κεράνης, Αθήνα,

Tηλέφωνο: +30 2132141216,

Ε-mail:aepp@aepp-procurement.gr,

Διεύθυνση Διαδικτύου: (URL) http://www.aepp-procurement.gr

Σύμφωνα με τις υπ’αριθμ. 5883/12-10-2017 – ΑΔΑ: 6ΒΝΝΩΡ5-Ο0Τ και 1290/08-03-2017 – ΑΔΑ 600ΥΩΡ5-ΜΣΧ Αποφάσεις Δημάρχου

Για να κατεβάσετε το σώμα της Διακήρυξης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Προσφυγής, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τα Υποδείγματα (1,2,3,4), πατήστε εδώ

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ