27 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού, για την ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, ακινήτων,...

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού, για την ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, ακινήτων, μέρους του εξοπλισμού και έργων τέχνης για είκοσι τέσσερις μήνες, προϋπολογισμού δαπάνης 914.913,38 €.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2019

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά, για την ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, ακινήτων, μέρους του εξοπλισμού και έργων τέχνης για είκοσι τέσσερις μήνες, προϋπολογισμού δαπάνης 914.913,38 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, (CPV) : 66510000 «Υπηρεσίες ασφάλισης» και συμπληρωματικών CPV 66515200 «Υπηρεσίες ασφάλισης περιουσίας», 66514110 «Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων» και 66519200 «Υπηρεσίες ασφάλισης τεχνικών εγκαταστάσεων».
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από την 11/03/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 μέχρι την 12/04/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή την 18/04/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 – 11.00, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν έγκριση / βεβαίωση / άδεια της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσιών (έκδοσης έως τριάντα ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία) και να είναι μέλη των οικείων επιμελητηρίων. Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα ασφαλιστικούς φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και να διαθέτουν άδεια λειτουργίας της Α.Ε. από τη Δ/νση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, βάσει του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α) και του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α) (έκδοσης έως τριάντα ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία).

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθόλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ανασφάλιστο προσωπικό. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας εκτός Φ.Π.Α. του/των προσφερομένου/ων τμήματος/των. Σε περίπτωση προσφοράς και για τα δύο (2) τμήματα, η απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων διακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (20.298,27 €). Αναλυτικά το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ανά τμήμα του προκηρυσσόμενου αντικειμένου είναι :
• Για το τμήμα 1 «ΟΧΗΜΑΤΑ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ», εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού δέκα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ενός ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (19.701,75 €)
• Για το τμήμα 2 «ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ», εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού πεντακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (596,52 €)

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς μέχρι την 04/04/2019 και ώρα 15:00 μ.μ., ηλεκτρονικά μόνο, στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχονται, εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, ως ακολούθως :
• Για τους όρους της διακήρυξης από την κα Γιουβανέλλη Σ., Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης, Τμ. Προκηρύξεων & Δημοπρασιών.
• Για τους όρους του παραρτήματος ΙΙΙ από τον κ. Βοΐδη Π., Δ/νση Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Τμ. Μελετών & Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας.
• Για τους όρους του παραρτήματος IV από την κα Αγγελομένου Χ. και κα Λιάκου Ε. , Δ/νση Δημοτικών Προσόδων & Πόρων, Τμ. Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας.
• Για τους όρους του παραρτήματος V από την κα Γεωβανέκου Αικ. και κα Ξαφοπούλου Α., Δ/νση Βιβλιοθηκών & Μουσείων, Τμ. Πινακοθήκης & Εικαστικών Δραστηριοτήτων.
• Για τους όρους του παραρτήματος VI από την κα Τσουχνικά Σ. και κα Ζουρνά Μ. Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων, Τμ. Διοικητικής Υποστήριξης.

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι αναρτημένα και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr. και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ – ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ