25.7 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την «Ανάθεση Εκτέλεσης των Εργασιών Διαχείρισης...

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την «Ανάθεση Εκτέλεσης των Εργασιών Διαχείρισης : α) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) & Ογκωδών Απορριμμάτων και β) Αμιαντούχων και λοιπών επικινδύνων αποβλήτων των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Θεσσαλονίκης», π.δ. 347.014,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   Νο  22/2018

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για  την «Ανάθεση Εκτέλεσης των Εργασιών Διαχείρισης :α) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)  & Ογκωδών Απορριμμάτων και β) Αμιαντούχων και λοιπών επικινδύνων αποβλήτων των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Θεσσαλονίκης», π.δ. 347.014,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Αριθμός Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):61559

1)Αναθέτουσα Αρχή: ο Δήμος Θεσσαλονίκης ο οποίος ανήκει στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) με κύρια δραστηριότητα την παροχή Γενικών Δημοσίων Υπηρεσιών, Ταχ. Δ/νση : Βασ. Γεωργίου Α’ 1 Τ.Κ. 54636, ιστοσελίδα  (site) του Δήμου: thessaloniki.gr, κωδικός NUTS: GR122

Πληροφορίες Αικ. Λιάπη, τηλ. 2313 317546, fax 2313317519, e-mail: a.liapi@thessaloniki.gr

2)CPV : 90513000-6 Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων, 90512000-9 Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων και 90650000-8 Υπηρεσίες απομάκρυνσης αμιάντου

3) Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η  σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα (ομάδες):

ΤΜΗΜΑ 1/ΟΜΑΔΑ 1: «Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) και Ογκωδών Απορριμμάτων»,  εκτιμώμενης αξίας 255.850,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.

ΤΜΗΜΑ 2/ΟΜΑΔΑ 2: «Διαχείριση Αμιαντούχων και Λοιπών Επικινδύνων Αποβλήτων», εκτιμώμενης αξίας 24.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορεί να είναι είτε συνολική και για τις δύο ομάδες εργασιών (1 και 2), είτε τμηματική ανά ομάδα εργασιών (χωριστά και μόνο για την 1η ή τη 2η), όπως αυτές αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, με συνολική όμως συμμετοχή στα επιμέρους σκέλη της κάθε ομάδας, υποχρεωτικά.

4) Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης: 347.014,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (279.850,00 χωρίς το Φ.Π.Α.)

5)Πηγή χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί για τη Δ/νση Ανακύκλωση και Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων από ανταποδοτικά τέλη και για τις Δ/νσεις Κατασκευών και Συντηρήσεων  και Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων από ίδιους πόρους των προϋπολογισμών του Δήμου οικ. Ετών 2018 και 2019

6)Γλώσσα σύνταξης προσφορών: ελληνική

7)Νόμισμα: ευρώ

8)Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  της τιμής ανά ομάδα του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

9)Ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 12 (δώδεκα) μήνες

10)Διάρκεια της σύμβασης: και για τις δύο ομάδες εργασιών θα είναι 12 (δώδεκα) μήνες μετά την ημερομηνία της πρωτοκόλλησης – ανάρτησης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ

11)Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

12)Προϋποθέσεις συμμετοχής: Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

13)Όροι συμμετοχής:

α)Δικαιολογητικά συμμετοχής: Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)

β)Εγγυητική επιστολή συμμετοχής

γ)Η τεχνική προσφορά θα περιέχει:

Ειδικότερα ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει απαραίτητα με την Τεχνική Προσφορά να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) Όσον αφορά  τις εργασίες διαχείρισης  ΑΕΚΚ και Ογκωδών:

 • Πλήρη περιγραφή των προσφερόμενων εργασιών,
 • Άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης σε ισχύ,
 • Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), σε ισχύ, στην οποία θα περιλαμβάνονται απαραίτητα οι ζητούμενοι από την μελέτη κωδικοί των αποβλήτων, όπως αυτοί αναγράφονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ), καθώς επίσης και οι ποσότητες των αποβλήτων που μπορούν να υποβληθούν σε εργασία διαχείρισης,
 • Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων (για τον ίδιο τον υποψήφιο ή συνεργαζόμενης εταιρίας), σε ισχύ, στην οποία θα περιλαμβάνονται απαραίτητα οι ζητούμενοι από την μελέτη κωδικοί των αποβλήτων, όπως αυτοί αναγράφονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ),
 • Σύμβαση συνεργασίας με ένα τουλάχιστον εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ. Σε περίπτωση που η συλλογή – μεταφορά πραγματοποιείται από συνεργαζόμενη εταιρία, θα πρέπει να υποβληθεί σύμβαση συνεργασίας της εταιρίας με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ,
 • Ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας της εταιρίας που αναλαμβάνει τη συλλογή – μεταφορά με τον διαγωνιζόμενο, στην περίπτωση που αυτή δεν πραγματοποιείται από τον ίδιο,
 • Αριθμό Μητρώου Παραγωγού (ΑΜΠ) από το ΥΠΕΚΑ,
 • Αριθμό Μητρώου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), ως προς την παραλαβή και τη συλλογή – μεταφορά.
 • Κατάθεση πιστοποιητικών όσον αφορά τη δραστηριότητα διαχείρισης – αξιοποίησης & ανακύκλωσης ΑΕΚΚ και Ογκωδών : EN ISO 9001: 2008 και ΕΝ ISO 14001: 2004 ή ισοδύναμα αυτών.

Κατάθεση πιστοποιητικών όσον αφορά τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς ΑΕΚΚ και Ογκωδών: EN ISO 9001: 2008, ΕΝ ISO 14001: 2004 και  OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμα αυτών.

Β) Όσον αφορά τη διαχείριση των αμιαντούχων και επικινδύνων αποβλήτων:

 • Πλήρη περιγραφή των προσφερόμενων εργασιών,
 • Άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης σε ισχύ,
 • Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) σε ισχύ, στην οποία θα περιλαμβάνονται απαραίτητα οι ζητούμενοι από την μελέτη κωδικοί των αποβλήτων, όπως αυτοί αναγράφονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ), καθώς επίσης και οι ποσότητες των αποβλήτων που μπορούν να υποβληθούν σε εργασία διαχείρισης,
 • Αριθμό Μητρώου Φορέων Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων από το ΥΠΕΚΑ,
 • Αριθμό Μητρώου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ),
 • Σε περίπτωση που η τελική διάθεση των αποβλήτων γίνεται σε οίκο της Ε.Ε., πρέπει να καταθέσουν τις άδειες διασυνοριακής μεταφοράς σε ισχύ, για τους συγκεκριμένους κωδικούς ΕΚΑ, που αναφέρονται στη μελέτη  και τα έγγραφα για το χώρο, όπου θα διαθέσουν τα σχετικά απόβλητα.
 • Κατάθεση πιστοποιητικών όσον αφορά τη διαχείριση αμιαντούχων κι επικινδύνων αποβλήτων: EN ISO 9001:2008, ΕΝ ISO 14001:2004 ή EMAS, καθώς και OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμα αυτών, για τις δραστηριότητες διαχείρισης, τελικής διάθεσης και συλλογής-μεταφοράς.

14)Λόγοι αποκλεισμού: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 2.2.3. διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9. της υπ’  αριθμ. 22/2018 διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

15)Κριτήρια επιλογής: Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως αναλυτικά αναφέρονται στα άρθρα 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της υπ’ αριθμ. 22/2018 διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

16)Εγγυήσεις: α. εγγυητική συμμετοχής ίση με το 2% της αξίας του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία υποβάλλεται προσφορά χωρίς το Φ.Π.Α. β. εγγυητικής καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α.

17)Προδικαστικές προσφυγές

Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών  Προσφυγών  (ΑΕΠΠ) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής (άρθρο 360 παρ. 1 Ν.4412/2016).

Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ (άρθρο 362 παρ.4  Ν. 4412/2016).

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής,  η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

 • δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία (άρθρο 361 παρ. 1 περ. α’ Ν. 4412/2016)
 • δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας (άρθρο 361 παρ. 1 περ. β’ Ν. 4412/2016), άλλως
 • γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 361 παρ. 1 περ. γ’ Ν.4412/2016)

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης (άρθρο 361 παρ. 2 Ν. 4412/2016)

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται από τον προσφεύγοντα παράβολο το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό  (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς Φ.Π.Α. της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ (άρθρο 5 παρ. 1 του  Π.Δ. 39/2017)

Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής:

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)

Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα

Τηλέφωνο : +30 2132141216

E- mail: aepp@aepp-procurement.gr

Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http :www.aepp-procurement.gr

18)Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών : Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος.

19)Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  9-7-2018  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:   3-8-2018  ημέρα  Παρασκευή και  ώρα  15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

20)Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών:

Ημερομηνία:   9-8-2018    ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 10:00 π.μ.

21)Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 29-6-2018

22)Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 29-6-2018

23)Διάθεση τευχών διαγωνισμού:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης αναρτάται:

 • στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση thessaloniki.gr
 • στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.
 • στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων  (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)

Η διακήρυξη με όλα τα παραρτήματά της διατίθεται και εντύπως από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.

24)Χορήγηση συμπληρωματικών πληροφοριών: τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς μέχρι την   26-7-2018   και ώρα  15:00 μ.μ.. ηλεκτρονικά μόνο, στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχονται, εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, από τη Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης  (Τμήμα Προκηρύξεων  και Δημοπρασιών) και τη  Δ/νση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων (Τμήμα Ανακύκλωσης) που συνέταξε τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ- ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε το Τεύχος της Διακήρυξης, κάντε κλικ ε δ ώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, κάντε κλικ ε δ ώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Προδικαστικής Προσφυγής, κάντε κλικ ε δ ώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ