29.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια ελαστικών επισώτρων και αεροθαλάμων...

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια ελαστικών επισώτρων και αεροθαλάμων για την κάλυψη των αναγκών του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης” π.δ. 494.760,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% (συμφωνία-πλασίο).

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   No 3/2018   

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την “Προμήθεια ελαστικών επισώτρων και αεροθαλάμων για την κάλυψη των αναγκών του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης” π.δ. 494.760,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% (συμφωνία-πλασίο).

Αριθμός Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ) : 53056

1) Αναθέτουσα Αρχή : ο Δήμος Θεσσαλονίκης ο οποίος ανήκει στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) με κύρια δραστηριότητα την παροχή Γενικών Δημοσίων Υπηρεσιών, Ταχ.Δ/νση : Βασ.Γεωργίου Α΄1 Τ.Κ. 54636, ιστοσελίδα (site) του Δήμου : thessaloniki.gr, κωδικός NUTS : GR122.

Πληροφορίες Ε.Σκέντου, τηλ.2313 317535, fax  2313 317519, e-mail : e.skentou@thessaloniki.gr.

2) CPV : 34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως

3) Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τέσσερα (4) τμήματα.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα.

Ειδικότερα η προμήθεια αφορά :

ΤΜΗΜΑ 1  : Ελαστικά επίσωτρα φορτηγών π.δ. 409.200,00 € με το Φ.Π.Α. 24%.
ΤΜΗΜΑ 2  : Ελαστικά επίσωτρα μηχανημάτων έργου π.δ. 62.000,00 € με το Φ.Π.Α. 24%.
ΤΜΗΜΑ 3  : Ελαστικά επίσωτρα επιβατικών, ημιφορτηγών, μεταφοράς προσωπικού π.δ. 14.880,00 € με το Φ.Π.Α. 24%.
ΤΜΗΜΑ 4  : Ελαστικά επίσωτρα δικύκλων, τρικύκλων, αεροθάλαμοι  π.δ. 8.680,00 € με το Φ.Π.Α. 24%.

4) Ποσότητα ή έκταση της συμφωνίας-πλαίσιο : 494.760,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (399.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.).

5) Πηγή χρηματοδότησης : ανταποδοτικά τέλη

6) Γλώσσα σύνταξης προσφορών : ελληνική Νόμισμα : ευρώ

7) Αριθμός συμβαλλομένων οικονομικών φορέων στη συμφωνία-πλαίσιο : μέχρι πέντε (5) ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού

8) Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο : Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού (α/α), μόνο βάσει τιμής (το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό % μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία).

9) Ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς : δώδεκα (12) μήνες.

10) α. Διάρκεια των συμφωνιών-πλαίσιο : δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή, πρωτοκόλλησή και ανάρτησή τους στο ΚΗΜΔΗΣ με δυνατότητα παράτασης.

β. Διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων : σαράντα (40) ημέρες από την υπογραφή, πρωτοκόλλησή και ανάρτησή τους στο ΚΗΜΔΗΣ.

11) Δικαιούμενοι συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε :

α. σε κράτος-μέλος   της Ένωσης

β. σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

γ. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας καθώς και

δ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

12) Προϋποθέσεις συμμετοχής : Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)” και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

13) Όροι συμμετοχής :
α) Δικαιολογητικά συμμετοχής : Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)
β)Η τεχνική προσφορά θα περιέχει :

—————————————————————————————————-

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την Προκήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Προδικαστικής Προσφυγής, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ