25.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Ανάθεση Εκτέλεσης των Εργασιών Διαχείρισης...

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Ανάθεση Εκτέλεσης των Εργασιών Διαχείρισης ΑΕΚΚ & Ογκωδών, Αμιαντούχων EPS & ΑΥΜ» προϋπολογισμού δαπάνης 724.234,40€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 5/2021

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” για την «Ανάθεση Εκτέλεσης των Εργασιών Διαχείρισης ΑΕΚΚ & Ογκωδών, Αμιαντούχων EPS & ΑΥΜ» π.δ. 724.234,40€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με την υπ’ αρ. Α13/2021 Μελέτη της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας.

Αριθμός Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 151293

Αναθέτουσα Αρχή:
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος, αποτελεί «μη κεντρική αναθέτουσα αρχή» και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)
Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής:
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α 1,
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 36
Τηλέφωνο: 2313 317777
(URL): thessaloniki.gr

Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. Α13/2021 Μελέτη της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης (Παράρτημα ΙΙ της παρούσας) είναι οι εργασίες διαχείρισης: «ΑΕΚΚ & Ογκωδών, Αμιαντούχων, EPS & ΑΥΜ».
Τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) είναι από τα πιο βαριά και ογκώδη απόβλητα, που παράγονται σε μια πόλη. Αντιπροσωπεύουν το 25–30% περίπου του συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων, προκύπτουν από δραστηριότητες, όπως κατασκευή και ολική ή μερική κατεδάφιση κτιρίων και υποδομών, ανακαινίσεις κτιρίων, κατασκευή – συντήρηση των οδών κ.ά. και αποτελούνται από υλικά, όπως σκυρόδεμα, σίδηρο, τούβλα, γύψο, ξύλο, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, αμίαντο και χώμα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν. Η διαχείριση των απορριμμάτων αυτών, η ανακύκλωσή τους, εφόσον είναι αξιοποιήσιμα και συγκεκριμένα, η επαναφορά τους στη χρήσιμη γραμμή παραγωγής, συντελεί τόσο στην εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών, όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΧΥΤΑ Μαυροράχης, ογκώδη απορρίμματα όπως έπιπλα, στρώματα, ξύλα κ.λπ., προτού οδηγηθούν για απόρριψη στο ΧΥΤΑ., θα πρέπει υποχρεωτικά να υποστούν διαλογή και κατόπιν να τεμαχιστούν σε σπαστήρα. Ελλείψει τεχνογνωσίας, ειδικευμένου και επαρκούς προσωπικού και επαρκών τεχνικών μέσων από πλευράς Δήμου Θεσσαλονίκης, είναι απαραίτητο να αναλάβει τις εργασίες αυτές Ανάδοχος εταιρεία.
Τα ΑΕΚΚ έχουν αναγνωριστεί από την Ε.Ε. ως ρεύμα αποβλήτων με προτεραιότητα διαχείρισης. Η τεχνολογία για το διαχωρισμό και την ανάκτηση των αποβλήτων αυτών είναι καλά εδραιωμένη, εύκολα προσβάσιμη και γενικά χαμηλού κόστους και υπάρχει ένα υψηλό δυναμικό για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίησή τους, δεδομένου ότι ορισμένα από τα υλικά αυτά έχουν μεγάλη αξία. Το επίπεδο της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αυτών ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό έως και πάνω από 90%, σε διάφορες περιοχές. Σε περιπτώσεις που η κατηγορία αυτή των αποβλήτων απορρίπτεται, καταλαμβάνουν πολύτιμο χώρο σε χώρους υγειονομικής ταφής, ενώ, επιπλέον, εάν δεν διαχωριστούν στην πηγή, μπορεί να περιέχουν ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων, με κίνδυνο να προκαλέσουν ιδιαίτερα προβλήματα στο περιβάλλον.
Στα Κοιμητήρια ευθύνης του Δήμου Θεσσαλονίκης («ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ» & «ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ – ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ») συσσωρεύονται ογκώδη υλικά (κηροστάτες) οι οποίοι αφαιρούνται στα πλαίσια προγραμματισμένων ή/και αυτεπάγγελτων εκταφών που πραγματοποιούνται από την υπηρεσία μας. Το βάρος έκαστου κηροστάτη υπολογίζεται σε 70 kg, ενώ οι εκταφές που λαμβάνουν χώρα σε ετήσια βάση υπολογίζονται σε τέσσερις χιλιάδες διακόσιες (4.200) ετησίως. Επιπροσθέτως, στο χώρο εναπόθεσης μαρμάρων των Κοιμητηρίων «ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ», έχουν συσσωρευτεί ήδη ογκώδη υλικά (κηροστάτες) από εκταφές, το βάρος των οποίων υπολογίζεται συνολικά σε 2.500 τόνους, οπότε το σύνολο ογκωδών υλικών προς απομάκρυνση για δύο (2) έτη από τα Κοιμητήρια ευθύνης του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι κατ΄ εκτίμηση 3.088 τόνοι.
Τέλος, όσον αφορά τον Αμίαντο, που περιέχεται σε ορισμένα απόβλητα, αποτελεί ένα από τα πιο επικίνδυνα υλικά, που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος, ενώ η χρήση του έχει συνδεθεί µε πλήθος ασθενειών και µεγάλους κινδύνους για το περιβάλλον. Πυρίµαχα γάντια, στολές και σωλήνες ύδρευσης και άρδευσης, µονώσεις σε λέβητες και σωληνώσεις, πλάκες δαπέδων και οροφών, φίλτρα και ηλεκτρικές συσκευές, όπως σίδερα, ψηστιέρες, σόµπες και ξηραντήρες µαλλιών, δεξαµενές νερού, φύλλα αµίαντου για την κάλυψη υποστέγων, φρένα αυτοκινήτων, αεροπλάνων, τρακτέρ και άλλων τροχοφόρων, είναι µόνο µερικές από τις πολλαπλές χρήσεις και εφαρµογές του επικίνδυνου αυτού υλικού. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν επιτρέπεται να μεταφέρει και να διαθέτει στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης τέτοια απόβλητα που βρίσκονται στην κατοχή του (αμιαντούχα κ.λπ. επικίνδυνα), αλλά υποχρεούται να αναθέσει τη διαχείρισή τους (συλλογή – μεταφορά – τελική διάθεση) σε αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν διαθέτει Αδειοδοτημένη Μονάδα (με Α.Λ.Ε. και ΑΕΠΟ) για την Επεξεργασία ΑΕΚΚ και Ογκωδών Αποβλήτων. Για το λόγο αυτό αναθέτει τη διαχείρισή τους σε τρίτους, ώστε να υλοποιήσει τη συγκεκριμένη υποχρέωση. Όσον αφορά τη συλλογή και μεταφορά των ΑΕΚΚ/Ογκωδών προς τη μονάδα του Αναδόχου, επισημαίνεται ότι το προσωπικό και ο στόλος οχημάτων του Δήμου επαρκεί οριακά για τις ανάγκες αποκομιδής των απορριμμάτων και κρίνεται αδύνατον να ανταποκριθεί στο συνολικό φορτίο των επιπλέον παραγόμενων λοιπών αποβλήτων από δημότες και υπηρεσίες, όπως είναι τα προαναφερόμενα. Σε περίπτωση ανάγκης, θα υπάρξει δυνατότητα να μεταφερθούν ορισμένες ποσότητες ογκωδών (κυρίως στρώματα) απευθείας στις εγκαταστάσεις του αναδόχου και να διατεθούν προς περαιτέρω διαχείριση. Επισημαίνεται ότι, τόσο από τον ΟΕΥ του Δ.Θ, όσο και από τα περιγράμματα θέσης των εργαζομένων στη Δ/νση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, δεν προκύπτει ότι οι υπηρεσίες διαχείρισης ΑΕΚΚ και λοιπών συναφών εργασιών διαχείρισης, εμπίπτουν στα καθήκοντα και υποχρεώσεις των υπηρετούντων υπαλλήλων του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Για την ορθή διαχείριση των προαναφερθέντων αποβλήτων -και προκειμένου τα απόβλητα αυτά να μην συσσωρεύονται στους δρόμους της πόλης και στους χώρους προσωρινής εναπόθεσης, που σημειωτέων έχουν πεπερασμένη δυνατότητα συγκέντρωσης και δημιουργείται έτσι κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, πέρα από την αισθητική υποβάθμιση της εικόνας της πόλης-, η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης συντάσσει την παρούσα μελέτη, σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία (διατάξεις του Ν. 4042/2012, Ν. 3854/2010, ΚΥΑ 13588/725/2006, ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010). Μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας θα ανατεθεί η εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών, εξαιρουμένης της καθημερινής συλλογής των οικιακών αποβλήτων από τους κοινόχρηστους χώρους, την οποία εξακολουθεί και εκτελεί ο Δήμος με το προσωπικό και τα μέσα που διαθέτει ή μέσω μίσθωσης άλλων μέσων μεταφοράς.
Σημειώνεται ότι για το σκοπό της συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων από τους κοινοχρήστους σε ειδικούς χώρους προσωρινής εναπόθεσης (Εργοτάξια του Δήμου), η Διεύθυνση έχει εφοδιαστεί με νόμιμη άδεια Συλλογής και Μεταφοράς, με Αριθμό 8141/12.12.2017 (ΑΔΑ: ΩΓΠΗΟΡ1Υ-ΛΗΨ).
Επίσης η διαχείριση (μεταφόρτωση, μεταφορά και επεξεργασία) των ΕΑΑΜ και ΑΕΑ των Ιατρείων και του Φαρμακείου του Δήμου Θεσσαλονίκης χρειάζεται να πραγματοποιείται από ανάδοχη εταιρεία με βάση της ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1537, Τεύχος Δεύτερο, 08-05-2012), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
1) Αυτό θα περιλαμβάνει: ενδεικτικά για τα ΕΑΑΜ δύναται να συλλέγονται σε σακούλες κατάλληλου πάχους, που δεν σκίζονται εύκολα. Στην περίπτωση που η διαχείριση γίνεται με την μέθοδο της αποστείρωσης αυτά τοποθετούνται σε σακούλες κίτρινου χρώματος, ενώ σε περίπτωση διαχείρισης με τη μέθοδο της αποτέφρωσης αυτά τοποθετούνται σε σακούλες κόκκινου χρώματος και στην συνέχεια σε ειδικούς περιέκτες (είτε πιστοποιημένοι περιέκτες μιας χρήσεως τύπου Hosrital Box τους οποίους θα υποχρεούται να αντικαθιστά μετά από κάθε χρήση, είτε πιστοποιημένοι τροχήλατοι ειδικοί κάδοι πολλαπλών χρήσεων), ίδιου χρώματος ανάλογα με τον τρόπο διαχείρησης που προτείνει η κάθε εταιρεία. Τα αιχμηρά αντικείμενα (σύριγγες μιας χρήσεως με ενσωματωμένη βελόνη, βελόνες, μαχαιρίδια, λάμες, νυστέρια συμπεριλαμβανομένων και των σπασμένων γυαλιών) συλλέγονται σε υψηλής πυκνότητας σχεδιασμένους, αδιάτρητους, αυτόκλειστους, σκληρούς, πλαστικούς υποδοχείς (πλην PVC), με καπάκι ειδικού τύπου που κλείνει με ασφάλεια. Οι υποδοχείς διαθέτουν ειδική διάταξη οπής υποδοχής, είναι ανθεκτικοί στη διείσδυση και τη διαρροή, έτσι ώστε τα στοιχεία τους να μην μπορούν να πέσουν κατά τη διάρκεια της συσκευασίας τους, με κίνδυνο να τρυπηθεί κάποιος και κανένα στοιχείο του περιεχομένου τους να μην μπορεί να αφαιρεθεί από τον υποδοχέα. Ο υποδοχέας των αιχμηρών θα κλείνει όταν θα έχει γεμίσει κατά τα ¾ του συνόλου του.
2) Όλες οι συσκευασίες θα πρέπει να πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές και θα πρέπει να φέρουν αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι με βασικές πληροφορίες για το περιεχόμενο τους καθώς και για την παραγωγή τους.

Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από τις 15/02/2022 και ώρα 07:00

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 07/02/2022

Κωδικός CPV :

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 90513000-6 Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων και συμπληρωματικών CPV:90512000-9 Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων, CPV:90650000-8 Υπηρεσίες απομάκρυνσης αμιάντου, CPV:44111520-2 Θερμομονωτικά υλικά, CPV:90524000-6 Υπηρεσίες ιατρικών αποβλήτων

Γλώσσα σύνταξης προσφορών:
Ελληνική

Νόμισμα:
Ευρώ

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Επτακοσίων Είκοσι Τεσσάρων Χιλιάδων Διακοσίων Τριάντα Τεσσάρων Ευρώ και Σαράντα Λεπτών (724.234,40€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:584.060,00€, ΦΠΑ: 140.174,40 €)

Πηγή χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί για τη Δ/νση Ανακύκλωση και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας από ανταποδοτικά έσοδα, για το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων από έσοδα Κοιμητηρίων και Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας ίδιους πόρους του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Ετών 2021,2022 και 2023

Υποδιαίρεση σε τμήματα:
Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα /ομάδες:
1) (ΟΜΑΔΑ 1) – Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) &
Ογκωδών Απορριμμάτων
2) (ΟΜΑΔΑ 2) – Αμιαντούχων και λοιπών επικίνδυνων Αποβλήτων των κοινόχρηστων
χώρων του Δήμου Θεσ/νίκης
3) (ΟΜΑΔΑ 3) – Αποβλήτων EPS (φελιζόλ)
4) (ΟΜΑΔΑ 4) – Των Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ)
που συµµετέχουν οι ∆ιευθύνσεις Ανακύκλωσης & Ανάπτυξης Συστηµάτων Κυκλικής Οικονοµίας, το Αυτοτελές Τµήµα ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων καθώς και η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορεί να είναι είτε συνολική και για τις τέσσερις ομάδες εργασιών (1, 2, 3 και 4 Ομάδα), είτε τμηματική ανά ομάδα εργασιών (χωριστά και μόνο για την 1η ή για τη 2η ή για τη 3η ή για τη 4η Ομάδα), όπως αυτές αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, με συνολική όμως συμμετοχή στα επιμέρους σκέλη της κάθε ομάδας, υποχρεωτικά.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης:
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής, ανά ομάδα του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Διάρκεια της σύμβασης:
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες μετά την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
α) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (e-EΕΕΣ)
β)Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
γ)Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3. της υπ’ αριθμ. 5/2021 Διακήρυξης και σύμφωνα με την υπ’ αριθμό Α13/2021 Μελέτη.

Λόγοι αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 2.2.3. διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9. της υπ’ αριθμ. 5/2021 διακήρυξης τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής:
Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και με την Υπεργολαβία, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα άρθρα 2.2.4 και 2.2.8 της υπ’ αριθμ. 5/2021 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
α. Εγγυητική Συμμετοχή το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας του συνόλου της σύμβασης εκτός ΦΠΑ (11.681,20€) ή ποσοστού 2% εκτιμώμενης αξίας του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία υποβάλλεται προσφορά εκτός Φ.Π.Α.
β. Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών και αποσφράγισή τους :
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:
ημέρα Τρίτη 15/02/2022 και ώρα 07:00
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:
ημέρα Παρασκευή 18/03/2022 και ώρα 15:00 μ.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών:
ημέρα Πέμπτη 24/03/2022 και ώρα 10:00

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος της προσφοράς:
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Έννομη προστασία:
Προδικαστικές προσφυγές:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα IV της υπ’ αριθμ. 5/2021 Διακήρυξης.
Οι προθεσμίες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της ανωτέρω Διακήρυξης.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 .
Κατά τον αποφάσεων της Α.Ε.Π.Π. δύναται να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης με το ίδιο δικόγραφο σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 του ν. 4782/2021.

Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής:
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα
Τηλέφωνο : +30 2132141216
E- mail: aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http :www.aepp-procurement.gr

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.126113/10592/3-9-2019 (ΑΔΑ: 618ΧΩΡ5-ΔΙ7) Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων Δήμου Θεσσαλονίκης όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.9169/390/10-1-2020 (ΑΔΑ:63ΜΙΩΡ5-Ζ96), 14097/568/14-1-2020 (ΑΔΑ: ΩΓ6ΚΩΡ5-Σ17), 209866/7724/21-7-2020 (ΑΔΑ: 9ΦΖΟΩΡ5-1ΓΕ), 245259/9264/1-9-2020 (ΑΔΑ: Ω8Μ6ΩΡ5-ΧΚΩ), 54340/3279/1-3-2021 (ΑΔΑ : ΨΗ61ΩΡ5-ΧΤΗ), 60640/3555/5-3-2021 (ΑΔΑ: ΩΔΠΥΩΡ5-ΘΡΑ) , 62078/3637/8-3-2021 (ΑΔΑ : ΩΘΖΩΩΡ5-Ο18) και την υπ’ αρ.312/7175/11-1-2022 (ΑΔΑ: 9ΤΖΠΩΡ5-ΕΒΣ) Αποφάσεις Δημάρχου και την υπ’ αριθμ.127578/10638/4-9-2019 (ΑΔΑ: 78ΛΕΩΡ5-56Ω) Απόφαση Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Μιχαήλ Κούπκα όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.205763/14903/4-11-2019 (ΑΔΑ : Ψ004ΩΡ5-ΑΑ9), 282522/10723/2-10-2020 (ΑΔΑ : 6Φ85ΩΡ5-60Ε) και 316/7269/11-1-2022 (ΑΔΑ: ΩΑΟ3ΩΡ5-ΑΩΡ) Αποφάσεις Δημάρχου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Περίληψη της Διακήρυξης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη Σύμβασης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαίκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), πατήστε εδώ και εδώ

Για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Προδικαστικών Προσφυγών, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τους Λόγους αποκλεισμού, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Παρακολούθησης Αποβλήτων, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ