36 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού και εξοπλισμού...

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού και εξοπλισμού γυμναστικής», προϋπολογισθείσας δαπάνης 47.031,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 41/2020

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού και εξοπλισμού γυμναστικής», προϋπολογισθείσας δαπάνης 47.031,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού».

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 105516

Αναθέτουσα Αρχή:
Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, στον Υποτομέα ΟΤΑ.
Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής: Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 40
Τηλέφωνο: 2313 317534
Fax: 2313316119 (Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών)
(URL): thessaloniki.gr

Κωδικός NUTS: EL522

Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 4-2-2021 και ώρα 15:00.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Η προκήρυξη όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Το τεύχος της σύμβασης καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): thessaloniki.gr. Θέλω από τον Δήμο –> Θέλω να ενημερωθώ (Αναδυόμενο Menu) –> Προκηρύξεις – Διακηρύξεις (Αναδυόμενο Menu) –> Σώματα Προκηρύξεων – Διακηρύξεων

Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ε.Ε. :1/2/2021

Περιγραφή αντικειμένου:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια Αθλητικού Εξοπλισμού για τα Δημοτικά Γυμναστήρια, η προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου, για τη δημιουργία υπαίθριου χώρου άθλησης στο Δήμο Θεσσαλονίκης (TMHMA Α), καθώς επίσης και η προμήθεια εξοπλισμού γυμναστικής για τα Δημοτικά Γυμναστήρια και για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος της Δημιουργικής Απασχόλησης σε σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης από το Τμήμα Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης (ΤΜΗΜΑ Β).

Κωδικός CPV:
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 37415000-0 και 37440000-4

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 47.031,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 37.928,55 € ΦΠΑ: 9.102,85 €).

Υποδιαίρεση σε τμήματα:
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών για κάθε Τμήμα. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και για τα δύο τμήματα (Τμήμα Α και Τμήμα Β)

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής.

Διάρκεια Σύμβασης:
Ο ανάδοχος οφείλει εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης να έχει εκτελέσει την προμήθεια και την εγκατάσταση των ειδών στους προβλεπόμενους χώρους, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας του Δήμου.

Δικαιούμενοι συμμετοχής:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Δικαιολογητικά συμμετοχής:
1) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)
2) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
3) Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της υπ΄αριθμ. 41/2020 Διακήρυξης και της υπ’αρ. 1/4-08-2020 Τεχνικής Μελέτης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού.

Λόγοι αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ΄αριθμ. 41/2020 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής:
Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και με τα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως αναλυτικά προβλέπεται στο άρθρα 2.2.4 της υπ΄αριθμ. 41/2020 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
Εγγυητική Συμμετοχής το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.
Εγγύηση λειτουργίας το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 4/2/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 12/3/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών:19/3/2021 και ώρα 10:00 π.μ.
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών.

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

Έννομη προστασία:
Προδικαστικές προσφυγές
Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του Ν. 4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα V της υπ΄αριθμ. 41/2020 Διακήρυξη.
Οι προθεσμίες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 την ανωτέρω διακήρυξης.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Στοιχεία Φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής:
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης κτίριο Κεράνης, Αθήνα
Tηλέφωνο: +30 2132141216
Ε-mail:aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση Διαδικτύου: (URL) http://www.aepp-procurement.gr

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Περίληψη της Διακήρυξης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ