27 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης για την “Προμήθεια μηχανημάτων...

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης για την “Προμήθεια μηχανημάτων και αναλωσίμων/ανταλλακτικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του” σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του Τμήματος Οδοποιϊας και Οδικής Σήμανσης της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων προϋπολογισμού δαπάνης 965.892,09 € με το Φ.Π.Α. 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 43/2019

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την “Προμήθεια μηχανημάτων και αναλωσίμων/ανταλλακτικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του” σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του Τμήματος Οδοποιϊας και Οδικής Σήμανσης της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων π.δ. 965.892,09 € με το Φ.Π.Α. 24%

Αριθμ.Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 80276

Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από τις 11-10-2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Κωδικός CPV
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους παρακάτω κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 31100000-7 (Ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρογεννήτριες και ηλεκτρικοί μετασχηματιστές), 34922000-6 (Εξοπλισμός διαγράμμισης οδών), 42662000-4 (Εξοπλισμός συγκόλλησης), 42123400-1 (Αεροσυμπιεστές), 42652000-1 (Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία χειρός), 42641100-2 (Εργαλειομηχανές για την κατεργασία λίθων), 16600000-1 (Ειδικά γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα), 16160000-4 (Διάφορα είδη εξοπλισμού κηπουρικής), 16311000-8 (Μηχανήματα κοπής χλοοτάπητα), 34312000-7 (Μέρη κινητήρων), 38300000-8 (Όργανα μετρήσεων), 31518600-6 (Προβολείς φωτισμού), 31224810-3 (Καλώδια επέκτασης), 31440000-2 (Μπαταρίες), 42662200-6 (Εξοπλισμός μη ηλεκτρικής συγκόλλησης), 31681200-5 (Ηλεκτρικές αντλίες), 43413000-1 (Μηχανές ανάμειξης σκυροδέματος ή κονιαμάτων), 44512600-8 (Εργαλεία έργων οδοποιϊας), 42924730-5 (Συσκευές καθαρισμού με εκτόξευση νερού υπό πίεση), 42716110-2 (Εξοπλισμός πλυσίματος), 39713430-6 (Ηλεκτρικές σκούπες), 34144431-8 (Αυτοκινούμενα απορροφητικά σάρωθρα), 31720000-9 (ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός)

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 965.892,09 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (778.945,23 € χωρίς το Φ.Π.Α.).
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης.
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους, ανταποδοτικά έσοδα, ΣΑΤΑ και έσοδα των κοιμητηρίων.

Υποδιαίρεση σε τμήματα
Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τετρακόσια ενενήντα (490) τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για τη συνολική ποσότητα κάθε τμήματος.

Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής ανά τμήμα (είδος) του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού.

Διάρκεια της σύμβασης
Η διάρκεια της/των σύμβασης/συμβάσεων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής, πρωτοκόλλησης και ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δικαιολογητικά συμμετοχής
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
2. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (e-ΕΕΕΣ)
3. Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3.2 της υπ’αριθμ.43/2019 Διακήρυξης

Λόγοι αποκλεισμού
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ’αριθμ.43/2019 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής
Το κριτήριο επιλογής που σχετίζεται με την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως αναλυτικά προβλέπεται στο άρθρο 2.2.4 της υπ’αριθμ.43/2019 Διακήρυξης, διαπιστώνεται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας. Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα δεν απαιτούνται.

Απαιτούμενες εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 14-10-2019 και ώρα 07:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 15-11-2019 και ώρα 15:00 μ.μ.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών : 21-11-2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς : Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών.

Έννομη προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα VI της υπ’αριθμ.43/2019 Διακήρυξης.
Οι προθεσμίες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της ανωτέρω διακήρυξης.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ.126113/10592/3-9-2019 (ΑΔΑ: 618ΧΩΡ5-ΔΙ7) και 127578/10638/4-9-2019 (ΑΔΑ: 78ΛΕΩΡ5-56Ω) Αποφάσεις Δημάρχου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Περίληψη της Διακήρυξης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Προδικαστικής Προσφυγής, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Φύλλο Συμμόρφωσης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ