Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την συντήρηση και υποστήριξη του υφιστάμενου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικών Υπηρεσιών (Ο.Π.Σ.Ο.Υ.), διάρκειας ενός (1) έτους, προϋπολογισμού δαπάνης 49.972,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

19 Οκτωβρίου 2021 - 10:39

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 34/2021

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την συντήρηση και υποστήριξη του υφιστάμενου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικών Υπηρεσιών (Ο.Π.Σ.Ο.Υ.), διάρκειας ενός (1) έτους, προϋπολογισμού δαπάνης 49.972,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 141203

Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 21-10-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

Κωδικός CPV:

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 72267100-0 Συντήρηση λογισμικού τεχνολογίας των πληροφοριών

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 40.300,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 49.972,00 €).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Υποδιαίρεση σε τμήματα:

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

Διάρκεια Σύμβασης – Χρόνος Παράδοσης:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης και ανάρτησης του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

  1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό

  2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]

  3. Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της υπ’ αριθμ. 34/2021 Διακήρυξης.

Λόγοι αποκλεισμού:

Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ΄αριθμ. 34/2021 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής:

Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως αναλυτικά προβλέπεται στα άρθρα 2.2.4 – 2.2.5 της υπ΄αριθμ. 34/2021 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:

Εγγυητική Συμμετοχής το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., ήτοι οκτακόσια έξι ευρώ (806,00 €).

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: από 21-10-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 10-11-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 16-11-2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Έννομη προστασία:

Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης.

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του Π.Δ. 18/1989 (Α’8).

Η εξέταση των ενστάσεων γίνεται από την Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 παρ.11α του Ν.4412/2016,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του ν. 4605/2019 που ορίστηκε με την υπ’αριθμ. 625/05-10-2020 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ : ΨΠΡ2ΩΡ5-81Ε).

Σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 10592/126113/3-9-2019 (ΑΔΑ: 618ΧΩΡ5-ΔΙ7) και 3637/62078/8-3-2021 (ΑΔΑ : ΩΘΖΩΩΡ5-Ο18) τελευταία τροποποιητική Απόφαση Δημάρχου Θεσσαλονίκης, για τον ορισμό των Αντιδημάρχων, καθώς και την υπ’ αρ. 10638/127578/4-9-2019 (ΑΔΑ : 78ΛΕΩΡ5- 56Ω) και 10723/282522/2-10-2020 (ΑΔΑ: 6Φ85ΩΡ5-60Ε) τελευταία τροποποιητική Απόφαση Δημάρχου αναφορικά με την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στoν Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Κούπκα Μιχαήλ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετς τη διακήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ.

X