23.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Εργασίες...

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Εργασίες Τοποθέτησης – Εκτοποθέτησης και Μεταφοράς Εορταστικού Διακόσμου και Προμήθεια Συμπληρωματικών Ειδών», προϋπολογισμού δαπάνης ποσού 159.679,76€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 63/2018

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Εργασίες Τοποθέτησης – Εκτοποθέτησης και Μεταφοράς Εορταστικού Διακόσμου και Προμήθεια Συμπληρωματικών Ειδών», σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 31/2018 Μελέτη της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων, του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης, προϋπολογισμού δαπάνης ποσού 159.679,76€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 65032

Αναθέτουσα Αρχή:
Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος, αποτελεί «μη κεντρική αναθέτουσα αρχή» και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ).
Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής: Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες».
Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 36.
Τηλέφωνο: 2313 317777.
Fax: 2313317519 (Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών).
(URL): www.thessaloniki.gr.

Κωδικός NUTS: EL522

Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 01/11/2018 και ώρα 14:00

Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 31/2018 μελέτη της αρμόδιας Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων – Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης, η οποία αποτελεί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας διακήρυξης, είναι η επανατοποθέτηση των κατασκευών φωτεινού εορταστικού διακόσμου που είχε προμηθευτεί η αρμόδια Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων κατά τα έτη 2015 – 2017 και δεν αφορά τον υπόλοιπο εορταστικό διάκοσμο που συντηρείται και τοποθετείται κάθε χρόνο με αυτεπιστασία από τα συνεργεία της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης .
Οι κατασκευές αυτές βρίσκονται τακτοποιημένες και καταμετρημένες σε αποθήκες της αρμόδιας Υπηρεσίας.
Η συναρμολόγησή και η τοποθέτηση τους θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή όπως αυτές περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ΄ αριθ. 31/2018 μελέτης.
Εκτός της επανατοποθέτησης των παραπάνω κατασκευών (άρθρα 1-16 της υπ΄ αριθ. 31/2018 μελέτης), η μελέτη περιλαμβάνει την προμήθεια των απαραίτητων υλικών (άρθρα 17-29 άρθρα 1-16 της υπ΄ αριθ. 31/2018 μελέτης) για την αποκατάσταση των φθορών που παρουσιάζουν οι κατασκευές μετά από 2 (σε μερικές περιπτώσεις 3) εορταστικές περιόδους καθώς και την προμήθεια – τοποθέτηση νέου διακόσμου για δύο επιπλέον οδούς της πόλης (άρθρα 30-31 άρθρα 1-16 της υπ΄ αριθ. 31/2018 μελέτης).

Κωδικός CPV:
CPV : 31522000-1 Φωτιστικά για χριστουγεννιάτικα δένδρα.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα εννιά χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα εννιά ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (159.679,76€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ (128.774,00€), ΦΠΑ : τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων πέντε ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών ( 30.905,76€).

H προμήθεια χρηματοδοτείται από ανταποδοτικά τέλη.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά και προϋποθέτει, εκτός από την έκδοση των νόμιμων παραστατικών εκ μέρους του και την τήρηση των λοιπών υποχρεώσεων του που προβλέπονται στη σύμβαση. Το 100% της συμβατικής αξίας θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

Υποδιαίρεση προμήθειας ενδεικτικού προϋπολογισμού: Όχι δεν υποδιαιρείται. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν προσφορές για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Διάρκεια Σύμβασης:
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την πρωτοκόλληση του συμφωνητικού και την ανάρτησή του/τους στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Δικαιολογητικά συμμετοχής :
1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.
2) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]
3) Τεχνική Προσφορά :

  •  Η Τεχνική προσφορά του συστήματος σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.4 της υπ΄αριθ. 63/2018 Διακήρυξης
  • Συμπληρωμένο το Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς (Παράρτημα IV) .
  • Τις απαιτούμενες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 31/2018 μελέτη.
  • Πλήρης περιγραφή των τεχνικών στοιχείων των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 31/2017 Μελέτη της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων.

Λόγοι αποκλεισμού: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ΄αριθ. 63/2018 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της υπ΄αριθ. 63/2018 Διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής: Κριτήριο επιλογής που σχετίζεται με την Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως αναλυτικά προβλέπεται στο άρθρο 2.2.4 της υπ΄αριθ. 63/2018 Διακήρυξης, διαπιστώνεται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της υπ΄αριθ. 63/2018 Διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
Εγγυητική Συμμετοχής το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% (=2.575,48€ – δύο χιλιάδων πεντακόσιων εβδομήντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών ) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ., και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης ισχύος τουλάχιστον για ένα (1) μήνα μετά την λήξη της σύμβασης.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 01/11/2018 και ώρα 14:00:00
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 22/11/2018 και ώρα 15:00:00
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 28/11/2018 και από ώρα 10:00:00-11:00:00
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

Έννομη προστασία:
Προδικαστικές προσφυγές :
Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του ν. 4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα V της υπ΄αριθ. 63/2018 Διακήρυξη.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι :
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α., το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Στοιχεία Φορέα αρμόδιο για τις διαδικασίες προσφυγής:
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ),
Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωαννής Ρέντης κτίριο Κεράνης, Αθήνα,
Tηλέφωνο: +30 2132141216,
Ε-mail:aepp@aepp-procurement.gr,
Διεύθυνση Διαδικτύου: (URL) http://www.aepp-procurement.gr

Σύμφωνα με τις υπ’αριθμ. 2634/13-03-2018 – ΑΔΑ: 606ΖΩΡ5-Ε91 και 9264/24-07-2018 – ΑΔΑ:ΩΝΦΜΩΡ5-Ω6Ε Αποφάσεις Δημάρχου.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ – ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Τεύχος της Διακήρυξης, πατήστε εδώ

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ