32.8 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Ανάθεση Υπηρεσιών τοποθέτησης...

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Ανάθεση Υπηρεσιών τοποθέτησης εκτοποθέτησης μεταφοράς εορταστικών κατασκευών και προμήθεια αναλωσίμων υλικών εορταστικού διακόσμου 2023», σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 11/2023 Μελέτη του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων ,π.δ.  280.422,28€ με ΦΠΑ 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 39/2023

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την «Ανάθεση Υπηρεσιών τοποθέτησης εκτοποθέτησης μεταφοράς εορταστικών κατασκευών και προμήθεια αναλωσίμων υλικών εορταστικού διακόσμου 2023», σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 11/2023 Μελέτη του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων ,π.δ.  280.422,28€ με ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

 Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 197263

Αναθέτουσα Αρχή:

Δήμος Θεσσαλονίκης (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 36

Τηλέφωνο: 2313 317777

(URL): www.thessaloniki.gr

Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 11/2023 Μελέτη του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων είναι ο εορταστικός στολισμός και η φωταγώγηση της πόλης. Προκειμένου να ανταποκριθεί στην υποχρέωση αυτή, η αρμόδια Υπηρεσία (Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων) διατηρεί αποθήκη με τακτοποιημένες και καταμετρημένες τις ειδικές κατασκευές φωτεινού εορταστικού διακόσμου που έχει προμηθευτεί κατά τα προηγούμενα έτη, για την επανατοποθέτηση των οποίων απαιτείται η σύναψη σύμβασης με προμηθευτή ο οποίος θα διαθέτει τα απαραίτητα μηχανήματα (καλαθοφόρα, γερανούς) και την τεχνογνωσία για την συναρμολόγηση και εγκατάστασή τους σε κοινόχρηστους χώρους.

Πιο συγκεκριμένα η σύμβαση αφορά:

 • τον έλεγχο, την επισκευή τυχόν βλαβών, την μεταφορά, συναρμολόγηση, τοποθέτηση, σύνδεση, εκτοποθέτηση, μεταφορά, αποθήκευση στις αποθήκες του Δήμου των παραπάνω ειδικών κατασκευών Φωτεινού Εορταστικού Διακόσμου. (Είδη 1-11 του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού)
 • την προμήθεια
  • των υλικών για τη συντήρηση του υπόλοιπου εορταστικού διακόσμου που τοποθετείται κάθε χρόνο με αυτεπιστασία από τα συνεργεία της Υπηρεσίας και
  • των υλικών τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος καθ’ όλο το διάστημα της σύμβασης, για την επισκευή των φθορών, αντικατάσταση καμένων κ.λπ. των κατασκευών πριν και καθ’ όλη την εορταστική περίοδο. (Είδη 12-33 του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού)

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες και τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

 • 50800000-3 (Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης)
 • 31522000-1 (Φωτιστικά για χριστουγεννιάτικα δένδρα)

Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  από 06/09/2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ε.E.: 31/08/2023

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 280.422,28 €(καθαρή αξία 226.147.00 € & ΦΠΑ 24% 54.275.28 €).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Υποδιαίρεση σε τμήματα:

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 11/2023 Μελέτη του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων επειδή τα τμήματα του διαγωνισμού (μεταφορές, τοποθετήσεις, επισκευές, προμήθειες) αποτελούν ενιαίο σύνολο και πρέπει να υλοποιηθούν συντονισμένα και εμπρόθεσμα.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των τμημάτων (α/α) του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού όπως αποτυπώνεται αυτός στην υπ΄αριθ. 11/2023 Μελέτη (Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης) του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων, με την προϋπόθεση ότι η προσφορά για κάθε α/α είναι εντός προϋπολογισμού. Επιμέρους προσφορές ανά α/α δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Διάρκεια Σύμβασης:

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δικαιούμενοι συμμετοχής:

1.Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ , στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7  και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων .

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης

2.Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον .

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
 2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 περί της μη συνδρομής των καταστάσεων ρωσικής εμπλοκής
 4. Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της υπ΄αριθμ. 39/2023 Διακήρυξης.

Λόγοι αποκλεισμού:

Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ΄αριθμ. 39/2023 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής:

Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και υγείας και ασφάλειας στην εργασία, όπως αναλυτικά προβλέπεται στο άρθρο 2.2.7, της υπ΄αριθμ. 39/2023 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:

Εγγυητική Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής , ύψους 2% επί της αξίας του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., που ανέρχεται στο ποσό των 4.522,94€ (τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών).

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, η οποία κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του συμφωνητικού.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 06/09/2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 09/10/2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 13/10/2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Προδικαστικές προσφυγές :

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 346 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ.  του π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα V της υπ΄αριθμ. 39/2023 Διακήρυξης.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα  ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του  ν. 4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντος από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Σύμφωνα με τις υπ΄αριθ. 15497/329226/25-11-2022 (ΑΔΑ:ΡΒΤΝΩΡ5-23Ι) και 14939/315698/11-11-2022 (ΑΔΑ:ΡΓ7ΤΩΡ5-2ΛΓ) Αποφάσεις Δημάρχου.

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ και εδώ.

Για να κατεβάσετε τα αποδεικτικά μεσα-υπηρεσίες, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τις δηλώσεις αποκλεισμού, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα προδικαστικής προσφυγής, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ