19.8 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την παροχή υπηρεσιών εκπόνησης...

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την παροχή υπηρεσιών εκπόνησης του «Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Θεσσαλονίκης, – Μελέτη 3/2023 – Προϋπολογισμού 74.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 30/2023

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για την παροχή υπηρεσιών εκπόνησης του «Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Θεσσαλονίκης – Μελέτη 3/2023 – Προϋπολογισμού 74.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%», της Διεύθυνσης Τοπογραφίας, Απαλλοτριώσεων και Γεωχωρικών Δεδομένων, στο πλαίσιο της Δράσης του Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ».
Αριθ. Συστήματος (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ): 193474
Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της υπ΄αριθ. 30/2023 διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 08/08/2023 και ώρα 14:00
Αναθέτουσα Αρχή:
Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος, αποτελεί «μη κεντρική αναθέτουσα αρχή» και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ).
Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής: Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες».
Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α΄ – αριθ. 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 546 36
Τηλέφωνο: 2313 317777
(URL): www.thessaloniki.gr
Κωδικός NUTS: EL522
Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 3/2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Τοπογραφίας, Απαλλοτριώσεων και Γεωχωρικών Δεδομένων (Παράρτημα ΙΙ του τεύχους της υπ΄αριθ. 30/2023 Διακήρυξης) όπως περιγράφεται στην τεχνική έκθεση είναι η παροχή υπηρεσιών εκπόνησης Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων του Δήμου Θεσσαλονίκης προκειμένου να προωθηθεί ο χωρικός σχεδιασμός και να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του σχεδίου πόλης. Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας έχει ως στόχο την κατάρτιση ενός επιχειρησιακού σχεδίου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο οποίο καταγράφονται οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Οι χώροι για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση ιεραρχούνται βάσει κριτηρίων ως προς την αναγκαιότητα απόκτησής τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο που έχει παρέλθει από την επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.
Το έργο θα οργανωθεί σε επιμέρους φάσεις. Κάθε φάση θα καταλήγει σε συγκεκριμένα παραδοτέα.
Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των Φάσεων της υπηρεσίας:

Μήνας

Φάση

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Α Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
Β Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
Γ Χ Χ Χ X
Δ Χ Χ X X

Πίνακας 1. Χρονοδιάγραμμα – Φάσεις

Φάση Α: Αποδελτίωση Αρχείου
Φάση Β: Δημιουργία Γεωχωρικής Βάσης Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου
Φάση Γ: Προσδιορισμός Καθεστώτος ΚΧ/ΚΦ Χώρων
Φάση Δ: Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης
Παραδοτέα της υπηρεσίας, ο μήνας υποβολής τους, βάσει του χρονοδιαγράμματος, καθώς και η αντιστοίχιση με τα ζητούμενα από την πρόκληση παραδοτέα:

Παραδοτέο Τίτλος Μήνας υποβολής
ΠΑ1 Συγκεντρωτικός Κατάλογος ΚΧ/ΚΦ χώρων Μ7
ΠΒ1 Γεωχωρική Βάση – Εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο Μ7
ΠΓ1 Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς χώροι που δεν έχουν απαλλοτριωθεί Μ10
ΠΔ1 Τεχνική Έκθεση (άρθρο 2.2.2 της υπ΄αριθ. 3/2023 Μελέτης) Μ12
ΠΔ2 Ολοκληρωμένη ψηφιακή Γεωχωρική Βάση που θα αποσταλεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος (άρθρο 2.2.1 της υπ΄αριθ. 3/2023 Μελέτης) Μ12

Πίνακας 2 Παραδοτέα

 • Παραδοτέα:
  1. Τεχνική Έκθεση, η οποία θα παραδοθεί σε ψηφιακή και έντυπη μορφή.
  2. Ψηφιακή Γεωχωρική Βάση Δεδομένων, η οποία θα παραδοθεί σε ψηφιακά επεξεργάσιμα αρχεία, ώστε να είναι δυνατή η εισαγωγή της στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών του Δήμου.
  Δικαιούμενοι συμμετοχής:
  1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
  α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
  β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
  Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
  2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
  Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
  Δημοσιότητα:
 • > Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο:
  Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της υπ΄αριθ. 30/2023 Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
  Τα έγγραφα της σύμβασης της υπ΄αριθ. 30/2023 Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 193474, και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
  Περίληψη της υπ΄αριθ. 30/2023 Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
  Η υπ΄αριθ. 30/2023 Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.thessaloniki.gr, στην διαδρομή: www.thessaloniki.gr ► Κάτοικος ► Ενημέρωση (Menu) ► Προκηρύξεις – Διακηρύξεις (Αναδυόμενο Menu) ► Σώματα Προκηρύξεων και Διακηρύξεων
  Κωδικός CPV: 72320000-4 Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων.
  Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
  Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
  Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, {προϋπολογισμός μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %: εξήντα χιλιάδων (60.000,00€), Φ.Π.Α. 24 %: δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (14.400,00€)}.

Πηγή Χρηματοδότησης – Πληρωμή :
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πράσινο Ταμείο και συγκεκριμένα η δαπάνη αφορά την υλοποίηση της δράσης «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ» το οποίο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2021, σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. 4559/28-6-2021 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου, έως του ποσού των 74.400,00€ με το ΦΠΑ 24%.

Κ.Α. Περιγραφή Ποσό
40.6142.25.01

 

Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Θεσσαλονίκης 74.400,00€

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
β) Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 3/2023 Μελέτη (Παράρτημα ΙΙ του τεύχους της υπ΄αριθ. 30/2023 Διακήρυξης) Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται σταδιακά, ανάλογα με την πρόοδο του έργου και στη βάση των Εκθέσεων προόδου που θα υποβάλλει τμηματικά ο ανάδοχος οι οποίες θα εγκρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις όπως αναλυτικά ορίζεται στην εν λόγω μελέτη.
Υποδιαίρεση υπηρεσιών ενδεικτικού προϋπολογισμού: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
Υποβολή Προσφορών: Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος της υπ΄αριθ. 30/2023 Διακήρυξης.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με συντελεστή βαρύτητας αξιολόγησης τεχνικής και οικονομικής προσφοράς 80% και 20% αντίστοιχα.

Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα II της υπ΄αριθμ. 30/2023 Διακήρυξης (Μελέτη 3/2023).
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 & 217 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

Δικαιολογητικά συμμετοχής :
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής
2. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)
3. Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της υπ΄αριθμ. 30/2023 Διακήρυξης και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 3/2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Τοπογραφίας, Απαλλοτριώσεων και Γεωχωρικών Δεδομένων (Παράρτημα ΙΙ του τεύχους της υπ΄αριθ. 30/2023 Διακήρυξης).

Λόγοι αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ΄αριθμ. 30/2023 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής:
Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, την Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, τα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και την Στήριξη στην ικανότητα τρίτων όπως αναλυτικά προβλέπονται στα άρθρα 2.2.4, 2.2.6, 227 και 2.2.8 της υπ΄αριθμ. 30/2023 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
Εγγυητική Συμμετοχής: για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού σε ποσοστό 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α. η οποία ανέρχεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00€).
• Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της υπ΄αριθμ. 30/2023 Διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης και η οποία κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.
• Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο υλοποίησης της σύμβασης, για διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μηνός. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5 της υπ΄αριθ. 30/2023 Διακήρυξης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.

Προθεσμίες Υποβολής προσφορών και αποσφράγισή τους:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 08/08/2023 και ώρα 14:00

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 04/09/2023 και ώρα 14:00

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 08/09/2023 και ώρα 10:00

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Επιτροπή Διαγωνισμού.
Προδικαστικές προσφυγές:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 346 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα ΙV της υπ΄αριθμ. 30/2023 Διακήρυξης.
Οι προθεσμίες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της ανωτέρω διακήρυξης.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016.
Κατά των αποφάσεων της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., δύναται να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης με το ίδιο δικόγραφο, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 του ν. 4782/2021.

Στοιχεία Φορέα αρμόδιο για τις διαδικασίες προσφυγής:
Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων – Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (πρώην ΑΕΠΠ),
Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωαννής Ρέντης κτίριο Κεράνης, Αθήνα,
Tηλέφωνο: +30 2132141216,
Εmail: aepp@aepp-procurement.gr,
Διεύθυνση Διαδικτύου: (URL) http://www.aepp-procurement.gr

Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 15497/329226/25-11-2022 – ΑΔΑ: ΡΒΤΝΩΡ5-23Ι Απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων Δήμου Θεσσαλονίκης και την υπ’ αριθμ. 14939/315698/11-11-2022 – ΑΔΑ: ΡΓ7ΤΩΡ5-2ΛΓ Απόφαση Δημάρχου για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, κ. Σωκράτη Δημητριάδη.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Τεύχος της Διακήρυξης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ και εδώ

Για να κατεβάσετε τους Λόγους αποκλεισμού – Αποδεικτικά Μέσα, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τις Δηλώσεις αποκλεισμού, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Προσφυγής, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ