26.9 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων...

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων λιανικής πώλησης για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων του” σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του Τμήματος Μελετών της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας π.δ. 241.463,96 € με το Φ.Π.Α. 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28/2023

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων λιανικής πώλησης για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων του” σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του Τμήματος Μελετών της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας π.δ. 241.463,96 € με το Φ.Π.Α. 24%

 Αριθμ.Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 199228

Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από τις 28-7-2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ε.E.: 197-2023

Κωδικός CPV

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 09132100-4 (Βενζίνη αμόλυβδη), 09134100-8 (Πετρέλαιο κίνησης) και 09135100-5 (Πετρέλαιο θέρμανσης).

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 241.463,96 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (194.729,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.).

Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης και τα Νομικά Πρόσωπά του.

Πηγή χρηματοδότησης είναι τα ανταποδοτικά έσοδα για τη Δ/νση Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων και οι ίδιοι πόροι για τη Δ/νση Κατασκευών και Συντηρήσεων, τα νομικά πρόσωπα και τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Υποδιαίρεση σε τμήματα

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε έξι (6) τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο ή μέρος των  τμημάτων (ένα ή περισσότερα) με την προϋπόθεση ότι θα αφορούν σε όλα τα είδη καυσίμων κάθε τμήματος.

Κριτήριο ανάθεσης

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού (α/α), μόνο βάσει τιμής.

Αναλυτικά : Ως κριτήριο ανάθεσης για κάθε είδος καυσίμου ορίζεται το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) μέχρι δύο (2) δεκαδικά ψηφία, στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το Νομό Θεσσαλονίκης το οποίο μπορεί να είναι και αρνητικό μέχρι 5% (άρθρο 63 του Ν.4257/2014).

Διάρκεια της σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

  1. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (e-ΕΕΕΣ)
  2. Εγγύηση συμμετοχής
  3. Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3.2 της υπ’αριθμ.28/2023 Διακήρυξης

Λόγοι αποκλεισμού

Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ’αριθμ.28/2023 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής

Το κριτήριο επιλογής  που σχετίζεται με την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας,  όπως αναλυτικά προβλέπεται στο άρθρο 2.2.4 της υπ’αριθμ.28/2023 Διακήρυξης, διαπιστώνεται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες εγγυήσεις

Εγγύηση συμμετοχής το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης  ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 31-7-2023 και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 1-9-2023 και ώρα 15:00 μ.μ.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών : 7-9-2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς : Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών.

Έννομη προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) (πρώην ΑΕΠΠ) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα VΙ της υπ’αριθμ.28/2023 Διακήρυξης.

Οι προθεσμίες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της ανωτέρω διακήρυξης.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016.

Κατά των αποφάσεων της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (πρώην Α.Ε.Π.Π.) δύναται να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης με το ίδιο δικόγραφο, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 372 του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 του Ν.4782/2021.

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ.126113/10592/3-9-2019 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 618ΧΩΡ5-ΔΙ7) για τον ορισμό Αντιδημάρχων Δήμου Θεσσαλονίκης όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ.329226/15497/25-11-2022  Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ : ΡΒΤΝΩΡ5-23Ι) και την υπ’αριθμ.315698/14939/11-11-2022 (ΑΔΑ: ΡΓ7ΤΩΡ5-2ΛΓ) Απόφαση Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Σωκράτη Δημητριάδη.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                                                             

Σ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Για να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο προδικαστικής προσφυγής, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τα επικαιροποιημένα αποδεικτικά μέσα-προμήθειες, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τις επικαιροποιημένες δηλώσεις αποκλεισμού, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ και εδώ.

Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ