25.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη συντήρηση των συστημάτων...

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη συντήρηση των συστημάτων καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου των λεβητοστασίων των Κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης» Προϋπολογισμός: 200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο   11 / 2023

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την προμήθεια με τίτλο: Πενταετής παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση των συστημάτων καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου των λεβητοστασίων των Κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης» Προϋπολογισμός: 200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με την με την υπ’αριθ. ΔΚΣ 16/30-11-2022 Μελέτη του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ της Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, δηλ. το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης  [με δύο (2) δεκαδικά ψηφία].

 Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 188670

Αναθέτουσα Αρχή:

Δήμος Θεσσαλονίκης (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 36

Τηλέφωνο: 2313 31 7777

(URL): www.thessaloniki.gr

Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης,  σύμφωνα με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ – ΛΕΒΗΤΑ – ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  της υπ.αριθμ. ΔΚΣ 16/30-11-2022 Μελέτη του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ της Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, είναι η πενταετής παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση των συστημάτων καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου των λεβητοστασίων των Κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπου προβλέπεται η εκτέλεση των εργασιών της πενταετούς προληπτικής και κατασταλτικής – επισκευαστικής συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των συστημάτων καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου, φυσικού αερίου και πετρελαίου, των λεβητοστασίων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

  • 50531100-7 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης καυστήρων»

Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  από 30/3/2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 200.000.00€ (καθαρή αξία 161.290,32 €, ΦΠΑ 24% 38.709,68 €).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Υποδιαίρεση σε τμήματα:

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά και για τους τρεις (3) πίνακες (1, 2 και 3) του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ’ αριθ. ΔΚΣ 16/30-11-2022 Μελέτης.

Οι προσφορές θα πρέπει να καλύπτουν υποχρεωτικά όλα τα είδη εργασιών. Προσφορά που αναφέρεται για μέρος των ζητούμενων εργασιών δεν γίνεται αποδεκτή και θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, δηλ. το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης  [με δύο (2) δεκαδικά ψηφία] επί των ενδεικτικών τιμών εργασιών που καταγράφονται στον Πίνακα 1 και Πίνακα 2 και των υλικών-ανταλλακτικών που καταγράφονται στον Πίνακα 3.

Διάρκεια Σύμβασης:

Η διάρκεια της σύμβασης σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.  ΔΚΣ 16/30-11-2022 Μελέτης, ορίζεται σε πέντε (5) έτη από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ. Η σύμβαση που θα προκύψει λύεται όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα των πέντε (5) ετών ή με την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου (πριν την παρέλευση των πέντε ετών). Αν με τη λήξη της σύμβασης δεν έχει παρασχεθεί το σύνολο των προβλεπόμενων υπηρεσιών αυτή μπορεί να παραταθεί χρονικά (και όσο ακόμη είναι σε ισχύ) σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

Δικαιούμενοι συμμετοχής:

1.Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ , στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7  και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων .

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης

2.Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον .

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

  1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
  2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)
  3. Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της υπ΄αριθμ. 11 /2023 Διακήρυξης.

Λόγοι αποκλεισμού:

Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ΄αριθμ. 11 / 2023 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής:

Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται τα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως αναλυτικά προβλέπεται στα άρθρα 2.2.7 της υπ΄αριθμ. 11 / 2023 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:

Εγγυητική Συμμετοχής: ποσοστού 2% για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., ποσού τρεις χιλιάδες διακόσια είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά (3.225,80€).

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και η οποία κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του συμφωνητικού.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 30/3/2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 21/4/2023 και ώρα 15:00 μ.μ.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 27/4/2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Έννομη προστασία:

Προδικαστικές προσφυγές

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα ΙV της υπ΄αριθμ. 11/ 2023 Διακήρυξης.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Σύμφωνα με τις υπ΄αριθ. 14873/314058/10-11-2022 (ΑΔΑ:ΩΑΗΒΩΡ5-Τ9Π) και 14939/315692/11-11-2022 (ΑΔΑ:ΡΓ7ΤΩΡ5-2ΛΓ) Αποφάσεις Δημάρχου.

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης, πστήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ