25.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσίας με...

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο:«Συντήρηση-Καθαρισμός του Δικτύου Ομβρίων υδάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης για τα έτη 2022-2023»,π.δ. 744.062,00€ με ΦΠΑ 24%

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής προσφορών και αποσφράγισης της ανάθεσης υπηρεσίας με τίτλο:«Συντήρηση-Καθαρισμός του Δικτύου Ομβρίων υδάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης για τα έτη 2022-2023»

  1. Το υπ΄αριθμ. 38837 EJ 2022/29-09-2022 έγγραφο της ΓΓΠΣ
  2. Η υπ΄αριθμ. 1074/05-10-2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
  3. Η Γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ/S) (ΑΔΑΜ)
  4. Η Ανακοίνωση της μετάθεσης (ΑΔΑ)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 39/2022

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο:«Συντήρηση-Καθαρισμός του Δικτύου Ομβρίων υδάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης για τα έτη 2022-2023»,π.δ. 744.062,00€ με ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 21/07-12-2021 Μελέτη του Τμήματος  Οδοποιίας & Οδικής Σήμανσης της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 171354

Αναθέτουσα Αρχή:

Δήμος Θεσσαλονίκης (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 36

Τηλέφωνο: 2313 317777

(URL): www.thessaloniki.gr

Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η εκτέλεση εργασιών τοπικού καθαρισμού του χωριστικού δικτύου ομβρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, αποτελούμενο από τις σχάρες μετά των φρεατίων υδροσυλλογής, των βραχιόνων (συνδετήριων αγωγών) που συνδέουν το φρεάτιο με τον αγωγό, των καναλιών απορροής καθώς επίσης και των αγωγών του δικτύου, μετά από υποδείξεις της αρμόδιας Διεύθυνσης, κυρίως σε περιοχές με ιδιαίτερες απαιτήσεις, ήτοι κάτω από κυβολιθόστρωτες, πλακόστρωτες ή συμβατικές οδούς, σε πλατείες, αγορές, πεζοδρόμους, στοές ή πάρκα της Θεσσαλονίκης, με μειωμένη προσβασιμότητα (πάσσαλοι απαγόρευσης διέλευσης, τραπεζοκαθίσματα, ζαρντινιέρες και σταθερά εμπόδια, υπαίθρια καταστήματα κ.α.), με μικρό πλάτος οδού και υψηλή εμπορικότητα, έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί το δίκτυο και να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοσή του. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί ψηφιακή βιντεοσκόπηση σε ορισμένα τμήματα που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία για επιβεβαίωση και έλεγχο του αποτελέσματος καθαρισμού.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

  • 90640000-5 (Υπηρεσίες καθαρισμού και εκκένωσης φρεατίων υπονόμων)

Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  από 15/09/2022 και ώρα 10:00 π.μ.

 Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ε.E.: 09/09/2022

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 744.062,00€ (καθαρή αξία 600.050,00 € και ΦΠΑ 24% 144.012,00 €).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Υποδιαίρεση σε τμήματα:

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 242172/01-09-2022 έγγραφο του Τμήματος Οδοποιίας & Οδικής Σήμανσης της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων διότι η φύση της συγκεκριμένης σύμβασης είναι τέτοια ώστε δεν μπορεί να υλοποιηθεί μόνο ένα τμήμα της σύμβασης. Τα άρθρα του προϋπολογισμού αποτελούν μια ομάδα, συνδέονται μεταξύ τους και δεν είναι ανεξάρτητα, ώστε αν λείπει έστω και ένα άρθρο από την σύμβαση (λόγω απουσίας προσφοράς) να μην δύναται η άρτια ή και η ελλιπή ολοκλήρωση των εργασιών πιθανώς και η έναρξη καθαυτών των εργασιών. Επιπλέον η πολυπλοκότητα και το μέγεθος των εργασιών, η διασπορά των χώρων εργασίας, τα εξειδικευμένα μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας (τα οποία πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους), ο κατάλληλος τεχνικοοικονομικός συντονισμός μεταξύ των αναδόχων καθιστούν δύσκολο το σύστημα προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα και όχι στο σύνολο του προϋπολογισμού.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των τμημάτων (α/α) του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού όπως αποτυπώνεται αυτός στην υπ΄αριθ. 21/07-12-2021 Μελέτη (Παράρτημα II) της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων, με την προϋπόθεση ότι η προσφορά για κάθε α/α είναι εντός προϋπολογισμού. Επιμέρους προσφορές ανά α/α/ δεν θα γίνονται αποδεκτές..

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Διάρκεια Σύμβασης:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δικαιούμενοι συμμετοχής:

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ , στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7  και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων .

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης .

  1. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

  1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
  2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)
  3. Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της υπ΄αριθμ. 39/2022 Διακήρυξης.

Λόγοι αποκλεισμού:

Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ΄αριθμ. 39/2022 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής:

Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, όπως αναλυτικά προβλέπεται στο άρθρο 2.2.4 και 2.2.6 της υπ΄αριθμ. 39/2022 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:

Εγγυητική Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 2% επί της αξίας του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., που ανέρχεται στο ποσό των 12.001,00€ (δώδεκα χιλιάδων και ενός ευρώ)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, η οποία κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του συμφωνητικού.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

 Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 15/09/2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 17/10/2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 21/10/2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Έννομη προστασία:

Προδικαστικές προσφυγές

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (πρώην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα ΙV της υπ΄αριθμ. 39/2022 Διακήρυξης.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ(πρώην ΑΕΠΠ) επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Σύμφωνα με τις υπ΄αριθ. 6534/135922/18-05-2022 (ΑΔΑ:ΡΑΞΔΩΡ5-6ΚΡ) και 316/7269/11-01-2022 (ΑΔΑ:ΩΑΟ3ΩΡ5-ΑΩΡ) Αποφάσεις Δημάρχου.

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε τα αποδεικτικά μέσα-υπηρεσίες, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη, πατήτε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ και εδώ.

Για να κατεβάσετε τις δηλώσεις αποκλεισμού, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα προδικαστικής προσφυγής, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ